РАБОТНО ВРЕМЕ – понеделник – петък: 9:00 ч. – 17:30 ч.

Адрес: 6280 гр. Гълъбово; бул. Република № 48

факс: 0418/64194

0418/68901 централа
0418/68907 деловодство
0418/63070 Дирекция АПО и Финанси
0418/62172 ЕСГРАОН
Структурни звена и длъжности Лице за контакти
РЪКОВОДСТВО 
Кмет на Община Николай Тонев Колев[email protected] 68 901
Секретар на община Пенчо Стойчев Стоянов[email protected]  68 901
Заместник кмет Добромир Александров Милков
Заместник кмет Пламен Ганчев  Бараков
Заместник кмет Гюлджан Мюмюнали Дурмуш – Шакир
ДЛЪЖНОСТИ ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА:Главен архитект Иван Динев Кирчев
ОТДЕЛ “ ВЪТРЕШЕН ОДИТ“
Вътрешен одитор ……………….
Старши вътрешен одитор Деница Иванова Костадинова
ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“
Директор на дирекция Нела Жекова Петрова
Главен счетоводител Светослав Стефанов Савов
Заместник главен счетоводител Ина Петкова Динева
Главен експерт „Бюджет и дълг“ Петя Георгиева Петкова
Старши Счетоводител Тони Ивова Вушева
гл. специалист „Счетоводител“ Диана Георгиева КолеваИвета Кръстева Далакманова
ст. специалист „ЕСГРАО“
ДИРЕКЦИЯ„ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ“
Директор дирекция Севдалин Дончев Сидеров
Главен експерт „Кадастър,регулация и инвестиране“ Диана Кирилова Баракова
Главен специалист „Кадастър“ Красимира Стоянова Тенева
Главен експерт „Незаконно строителство“ Станимира Грозева Желева
Главен експерт „Планиране и евроинтеграция“ Веселин Желев Петров
Главен експерт „Образование, здравеопазване и младежки дейности“ Татяна Тодорова Желева
Главен експерт „Стопански дейности и социално развитие“ Маргрета Господинова Манева
Старши експерт „Екология и Екологичен контрол“ Светла Иванова Йовчева
Старши експерт „Екология“ Светла Костадинова Петрова – Русева
Старши експерт „Управление на общинската собственост“ Кристина Георгиева Колева
Главен експерт „Човешки ресурси“ Павлина Петрова  Драгиева
Старши експерт „Местни данъци и такси“
Главен експерт „Административни дейности и канцелария на кмета“ Таня Васкова Николаева
Старши специалист „Секретар МКБППМН“ Антоанета Златева  Узунова
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-МЕСТНА ДЕЙНОСТ
Юрисконсулт Евгения Иванова Вълчева
Гл.експерт „Приходи“ Маринела Иванова Михалева
Старши експерт „Финансов контрол“ Яница Живкова Гочева
Младши експерт „Общестевени поръчки“
Старши експерт „Охрана и сигурност“ Стефан Атанасов Радев
Старши експерт „ОМП и Управление при кризи“ Даниела Василева Митева
Младши експерт „Наеми, наемни отношения общинска собственост“
Главен специалист „Инвеститорски контрол“
Главен специалист „Административни дейности“ Ирина Димитрова Георгиева
Страши специалист „Гражданско състояние“ Станислава Георгиева Таскова
Страши специалист „Информационно обслужване“
Старши специалист „Човешки ресурси“
Старши специалист „Публично изпълнение“
Специалист „Кадастър“ Мариета Петева Пенева
Изпълнител „Домакин“
Изпълнител „Шофьор“ Боян Петров Бонев
Изпълнител „Касиер“ Катя Михова Вълчева
Главен експерт „АО“ кв.II-ри Веселин Янчев Димитров
Специалист „Социални дейности“
Сътрудник, социални дейности Пламена Атанасова Мърхова
Специалист „АО в инф.център“ Стела Тенчева Стайкова
Изпълнител „Деловодител“ Милена Гочева Илиева
Старши специалист „АО“ с. Мъдрец
Старши специалист „АО“ с. Главан
Старши специалист „АО“ с.Помощник
Старши специалист „АО“ с.Искрица Златка Динева Танчева
Специалист „АО“ с.Мусачево Николинка Станкова Господинова
Старши специалист с.Обручище Надежда Константинова Димитрова
Технически сътрудник с.Обручище
Технически сътрудник „Ромска общност“ Симеон Стефанов Димитров
Други дейности по образование
Счетоводител Ирина Желязкова
Счетоводител Валентина Георгиева