Важна информация за нотариусите във връзка с чл.51, ал.2 от змдт

Уважаеми Нотариуси, във връзка с изпълнение на изискванията на чл.51, ал.2 от ЗМДТ, Ви информираме че информацията за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, следва да изпращате на електронна поща:...

Образци на декларации и заявления

Искане за издаване на документи (Удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл.87 от ДОПК; Удостоверение за платен данък МПС; Удостоверение за платен изискуем данък МПС; Удостоверение за платен данък върху наследствата; Служебна бележка; Копие на данъчна...