Услуги Стопански дейности

Заявление за издаване разрешение за отсичане на дървета / клони на дървета, находящи се в регулация Заявление за издаване разрешение за отсичане на дървета / клони на дървета, находящи се извън регулация 1 Заявление за издаване разрешение за отсичане на дървета /...

Услуги по Общинска собственост

Публикувано от администратор на 12.04.2024 г. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.35, ал.1, чл.78 и чл.79 ал.1 от НРПУРОИ, чл.16, ал.1, т.1 от Наредбата за базисните /начланите/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и във...

Услуги по ТСУ

Заявление за регистриране на технически паспорт Заявление за поставяне на преместваем обект Заявление за попълване (поправка) на кадастрален план Искане за регистриране на строеж четвърта категория Искане за регистриране на строеж пета категория Заявление за...