Стратегии, Планове и програми

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Гълъбово за 2024 г. (приета с реш.№ 33/29.01.2024 г., изм.и доп.с реш.№ 48/12.02.2024 г., изм.и доп.с реш.№ 53/26.02.2024 г., изм.и доп.с реш.№ 77/28.03.2024...