Езици

Търгове и конкурси

Открива публичен търг за отдаване под наем на поземлен имот с трайно предназначение на територията - земеделска земя, представляващ частна общинска собственост по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ,  чл.35, ал.1 и чл.79, ал.1 от НРПУРОИи във връзка с Решение

Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.47 ал.1 и ал.2,

Открива публичен търг за отдаване под наем на част от УПИ – частна общинска собственост за поставяне на преместваемо съоръжение

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 от ЗОС, чл.35 ал.1, чл.78 и чл.79 ал.1 от  НРПУРОИ, чл.16, ал.1, т.1 от Наредбата за базисните /

Открива публичен търг за отдаване под наем на част от УПИ – частна общинска собственост за поставяне на кафе-автомат

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 от ЗОС, чл.35 ал.1, чл.78 и чл.79 ал.1 от  НРПУРОИ, чл.24 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост

Открива публичен търг за отдаване под наем на празно място – публична общинска собственост за поставяне на на преместваемо съоръжение, представляващо павилион

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от ЗОС, чл.26 ал.1, чл.78 и чл.79 ал.1 от  НРПУРОИ, чл.16, ал.1 от Наредбата за базисните /начал

Открива публичен търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ:

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от ЗОС, чл.26 ал.1, чл.78 и чл.79 ал.1 от  НРПУРОИ, чл.24 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и във връзка с Решение № 192/31.05.2021 г. на Общински съвет - Гълъбово

 

О Б Я В Я В А :

 

I. Открива публичен търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ:

Открива публичен търг за отдаване под наем на празно място – публична общинска собственост за поставяне на вендинг машина за напитки и закуски, както следва:

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от ЗОС, чл.26 ал.1, чл.78 и чл.79 ал.1 от  НРПУРОИ, чл.24 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и във връзка с Решение № 191/31.05.2021 г. на Общински съвет - Гълъбово

 

О Б Я В Я В А :

 

I. Открива публичен търг за отдаване под наем на празно място – публична общинска собственост за поставяне на вендинг машина за напитки и закуски, както следва:

Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот– частна общинска собственост, както следва

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 от ЗОС, чл.35 ал.1, чл.77 ал.1 т.2 и чл.78 ал.1 от НРПУРОИ, чл.8 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и Решение№ 178 от 28.04.2021г. на Общински съвет - Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

І. Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот– частна общинска собственост, както следва:

Открива публичен търг за отдаване под наем на част от УПИ– частна общинска собственост за поставяне на кафе-автомати

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.14 ал.1 от ЗОС; чл.35 ал.1, чл.78 и чл.79 ал.1 от НРПУРОИ, чл.24 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост  и Решение № 177 от 28.04.2021г. на Общински съвет - Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

I. Открива публичен търг за отдаване под наем на част от УПИ– частна общинска собственост за поставяне на кафе-автомати, както следва:

Открива публичен търг за отдаване под наем на празно място – публична общинска собственост за поставяне на кафе-автомат

Наоснование чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.14 ал.7от ЗОС,чл.26ал.1, чл.78и чл.79 ал.1 от  НРПУРОИ, чл.24 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и Решение № 176 от 28.04.2021г. на Общински съвет - Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :