Езици

Търгове и конкурси

Определя се списък с имотите - пасища, мери и ливади – общинска собственост за общо ползване

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;чл.25, ал.1,чл.37и,ал.3 и чл.37о, ал. 1 от  Закона за собствеността и ползването на земеделски земии Решение №  152/24.02.2021г. на Общински съвет Гълъбово

 

О Б Я ВЯ ВА :

Публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за стопанската 2020/2021 г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.25, ал.1 и  чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земии Решение №  147/24.02.2021г.на Общински съвет - Гълъбово

 

О Б Я ВЯ ВА :

публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наемна част от имот– публичнаобщинска собственост, както следва: Обект – Училищен стол, находящ се на I-ви /първи/ етаж в сградата на СУ „Васил Левски“

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.26,чл.37, чл.78 и чл.79,  ал.1 от НРПУРОИ, чл.15, ал.5 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост иРешение № 122 от Протокол № 19/30.10.2020г. на

Общински съвет - Гълъбово

 

О Б Я ВЯ ВА :

I. Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наемна част от имот– публичнаобщинска собственост, както следва:

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

Наоснованиечл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.35, ал.1от ЗОС, чл.6, ал.1ал.3отНаредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общински поземлен фонд, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.78 и чл.79 от НРПУРОИ иРешение № 110от Протокол №16/30.09.2020г. на

Общински съвет - Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

І. Открива  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

Медникарово - публичен търг за отдаване под наем на имот – публичнаобщинска собственост

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.14 ал.7 от ЗОС; чл.26, чл.77 и чл.78 ал.1 от НРПУРОИ, чл.15 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост иРешение № 100 от Протокол №13/30.07.2020г. на

Общински съвет - Гълъбово

 

О Б Я ВЯ ВА :

Публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наемна част от имот– публичнаобщинска собственостза поставяне на кафе-автомат и автомат за напитки и закуски

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.26, чл.77 и чл.78, ал.1 от НРПУРОИ, чл.24 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост иРешение № 99 от Протокол №13/30.07.2020г. на

Общински съвет - Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, както следва:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.35, ал.1, чл.77, ал.1, т.2 и чл.78, ал.1 от НРПУРОИ, чл.8 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и Решение № 80 от

21.05.2020г. на Общински съвет - Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

I.  Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, както следва:

Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празни места – публична общинска собственост за поставяне на кафе-автомати, както следва:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7от ЗОС,чл.26 ал.1, чл.78 и чл.79 ал.1 от  НРПУРОИ, чл.24 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и Решение № 82 от 21.05.2020г. на

Общински съвет - Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

I.  Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празни места – публична общинска собственост за поставяне на кафе-автомати, както следва:

Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, както следва:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.35, ал.1, чл.77 и чл.78, ал.1 от НРПУРОИ, чл.8 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост иРешение № 81 от 21.05.2020г. на

Общински съвет - Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

I.  Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, както следва:

Имоти - пасища, мери и ливади – общинска собственост за общо ползване, съгласно Приложение № 1 и за индивидуално ползване, съгласно Приложение № 2 към Решение № 66/27.02.2020г. на Общински съвет Гълъбово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;чл.25, ал.1,чл.37и,ал.3 и чл.37о, ал. 1 от  Закона за собствеността и ползването на земеделски земии Решение №  66/27.02.2020г. на Общински съвет Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :