ПРОЕКТ:„Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство в село Главан”

ПРОЕКТ:„Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство в село Главан”

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ ПРОЕКТ:„Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство в село Главан ”   по  ...