Езици

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Рехабилитация на улична мрежа в гр. Гълъбово, община Гълъбово" - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   867846   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         17.09.2018 17.09.2018
2   867859   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         17.09.2018 17.09.2018

 

17.09.2018г.    Документация за участие

17.09.2018г.    Решение за откриване на процедура

17.09.2018г.    Обявление за поръчка

17.09.2018г.    Техническа спецификация

17.09.2018г.    Методика за оценка

17.09.2018г.    Образци

17.09.2018г.    ЕЕДОП

17.09.2018г.    Технически проект

01.10.2018г.    Разяснение № 1

22.01.2019г.    Протокол № 1 от работата на комисията

22.01.2019г.    Протокол № 2 от работата на комисията

15.02.2019г.    Съобщение за отваряне на ценовите предложения

12.03.2019г.    Протокол № 3 от работата на комисията

12.03.2019г.    Протокол № 4 от работата на комисията

12.03.2019г.    Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

20.05.2019г.    Договор № 54/07.05.2019 г. с приложения

20.05.2019г.    Обявление за възложена поръчка

19.11.2020г.    Анекс № 1/01.10.2020г. към договор № 54/07.05.2019г.

19.11.2020г.    Приложения към Анекс № 1/01.10.2020г. към договор № 54/07.05.2019г. - част 1, част 2, част 3, част 4, част 5

10.03.2021г.    Обявление за приключване на договор за обществена поръчка