Езици

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет : „Избор на изпълнител на СМР по реконструкция на сграда и прилежащи площи на СУ "Васил Левски", община Гълъбово“.

 

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   847195   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         16.05.2018 18.05.2018
2   847212   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)       16.05.2018 18.05.2018

 

18.05.2018г.   Документация за участие

18.05.2018г.   Решение за откриване на процедура

18.05.2018г.   Обявление за поръчка

18.05.2018г.   Техническа спецификация

18.05.2018г.   Методика за оценка

18.05.2018г.   Образци

18.05.2018г.   ЕЕДОП

28.05.2018г.   Проект

Технически паспорт

Част архитектурна

Част електро

Част геодезия

Количествено стойностни сметки

ОВК

Озеленяване

ПБ

ПБЗ

ПУСО

СК

ВАЖНО!!!

В публикувания в профила на купувача проект/част количествено стойностни сметки/ се съдържат данни и за оборудване и обзавеждане по проект в част Технология на СУ Васил Левски, което е предмет на отделна обществена поръчка. Това означава, че участниците трябва да остойностяват само КСС която е приложена към образците на процедурата.

14.06.2018г.   Разяснение № 1

                       Приложение: ЕЕДОП

17.07.2018г.   Протокол № 1 от работата на комисията

25.07.2018г.   Допълнителен протокол № 1А от работата на комисията

18.09.2018г.   Съобщение за отваряне на ценовите предложения

02.10.2018г.   Протокол № 2 от работата на комисията

02.10.2018г.   Протокол № 3 от работата на комисията

02.10.2018г.   Доклад за работата на комисията

02.10.2018г.   Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

06.12.2018г.   Договор № 119/28.11.2018г.

06.12.2018г.   Приложения към договор 

06.12.2018г.   Обявление за възложена поръчка

16.10.2020г.   Анекс №1/23.03.2020 г. към Договор № 119/28.11.2018 г.

16.10.2020г.   Приложение към Анекс №1/23.03.2020 г.

23.12.2020г.   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка