Езици

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет : "Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на обекти, собственост на Община Гълъбово и охрана на мероприятия, провеждани на територията на Община Гълъбово"

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   846269   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)       10.05.2018 14.05.2018
2   846273   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.05.2018 14.05.2018

 

14.05.2018г.   Документация за участие

14.05.2018г.   Решение за откриване

14.05.2018г.   Обявление за поръчка

14.05.2018г.   Техническа спецификация

14.05.2018г.   Образци

14.05.2018г.   ЕЕДОП 

16.07.2018г.   Протокол № 1 от дейността на комисията

02.08.2018г.   Съобщение за отваряне на ценовите предложения

14.08.2018г.   Протокол № 2 от дейността на комисията

14.08.2018г.   Протокол № 3 от дейността на комисията

14.08.2018г.   Доклад за работата на комисията

14.08.2018 г.  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

31.10.2018г.   Договор № 103/01.10.2018 г. с приложения

31.10.2018г.   Обявление за възложена поръчка

09.10.2019г.   Обявление за приключване на договор № 103/01.10.2018 г.