Езици

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на оборудване и обзавеждане по проект "Ремонт и реконструкция на СУ "Васил Левски“ - гр.Гълъбово