Езици

Обява за събиране на оферти с предмет: „Консултантски услуги по управление на проект: „Ремонт и реконструкция на СУ "Васил Левски" - гр. Гълъбово”, финансиран по подмярка 7.2.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9075378

26.04.2018 г. 

Община Гълъбово

„Консултантски услуги по управление на проект: „Ремонт и реконструкция на СУ "Васил Левски" - гр. Гълъбово”, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ отПрограма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

08.05.2018 г.  17:30 ч.

 

26.04.2018г.   Обява за събиране на оферти

26.04.2018г.   Указания за подготовка на офертите

26.04.2018г.   Образци

26.04.2018г.   Проекто-договор

08.05.2018г.   Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

08.05.2018г.   Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

12.07.2018г.   Протокол № 1 от работата на комисията

12.07.2018г.   Протокол № 2 от работата на комисията

03.08.2018г.   Протокол № 3 от работата на комисията

27.08.2018г.   Договор № 80/08.08.2018 г. с приложения