Езици

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на водопроводна мрежа на село Главан, Община Гълъбово"

 

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   830020   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.02.2018 15.02.2018
2   830021   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)       14.02.2018 15.02.2018

 

15.02.2018г.   Документация за участие

15.02.2018г.   Решение за откриване

15.02.2018г.   Обявление за поръчка

15.02.2018г.   Техническа срецификация

15.02.2018г.   Методика за оценка

15.02.2018г.   Образци

15.02.2018г.   Проект "Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Главан, Община Гълъбово"

Инвестиционен проект

План на безопасност и здраве

ВиК

Разрези

Текст

Профили и монтажни планове

27.02.2018г.   Разяснение № 1

16.03.2018г.   Разяснение № 2

19.03.2018г.   Разяснение № 3

19.03.2018г   Разяснение № 4

26.03.2018г.  Съобщение за спиране на процедурата

16.05.2018г.  Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

ВАЖНО!!!

СЪОБЩЕНИЕ - Уведомяваме Ви, че публичното отваряне на офертите насрочено за 17.05.2018 г. от 09:30 часа няма да се състои, тъй като Възложителя е издал ново решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация/за удължаване на срока/.

Решението е изпратено за публикуване в Официалния вестник на ЕС и след като бъде публикувано ще бъде качено на профила на купувача.

18.05.2018г.   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

17.07.2018г.   Протокол № 1 от дейността на комисията

15.08.2018г.   Съобщение за отваряне на ценовите предложения

27.08.2018г.   Протокол № 2 от дейността на комисията

27.08.2018г.   Протокол № 3 от дейността на комисията

27.08.2018г.   Доклад от работата на комисията

27.08.2018г.   Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

22.11.2018г.   Договор № 109/25.10.2018 г. с приложения

22.11.2018 г.  Обявление за възложена поръчка

30.09.2019г.   Анекс № 1 към Договор № 109/25.10.2019 г.

20.05.2021г.   Допълнително споразумение № 2 към Договор № 109/25.10.2019 г.

20.05.2021г.   Анализи към Допълнително споразумение № 2

31.05.2022г.   Анекс № 3 към Договор № 109/25.10.2019г.

31.05.2022г.   КСС към Анекс № 3