Езици

Публично състезание за възлагане на ОП с предмет:

Публично състезание за възлагане на ОП с предмет: „Извършване на оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект за закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в пи №000373 в землището на гр.Гълъбово“

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   828839   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         07.02.2018 07.02.2018
2   828881   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.02.2018 07.02.2018

 

07.02.2018г.   Документация за участие

07.02.2018г.   Решение за откриване

07.02.2018г.   Обявление за поръчка

07.02.2018г.   Образци

07.02.2018г.   Проектна документация

Обяснителна записка и ген.план

Геодезия

Геология и хидрология

Отвеждащ колектор/геодезия/

Технология

ХТС Конструктивна

ВиК и пречистване на водите

Пожарна безопасност

ПБЗ

Контрол и мониторинг

Техн.рекултивация

Биолог.рекултивация

Отв.колектор

Хидрол.доклад

20.02.2018г.   Разяснение № 1

30.03.2018г.   Протокол № 1 от дейността на комисията

30.03.2018г.   Протокол № 2 от дейността на комисията

19.04.2018г.   Съобщение за отваряне на ценовите предложения

24.07.2018г.   Протокол № 3 от дейността на комисията

24.07.2018г.   Протокол № 4 от дейността на комисията

24.07.2018г.   Протокол № 5 от дейността на комисията

26.07.2018г.   Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

05.10.2018г.   Договор № 99/12.09.2018 г. с приложения

05.10.2018г.   Обявление за възложена поръчка

11.12.2020г.   Допълнително споразумение № 1