Езици

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на ОП с предмет : „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа при зимни условия, снегопочистване и опесъчаване на територията на община Гълъбово – експлоатационен сезон 2017 г – 2018 г”.

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   810779   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.10.2017 19.10.2017
2   810781   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.10.2017 19.10.2017

 

19.10.2017г.     Документация за поръчка

19.10.2017г.     Решение за откриване на процедура

19.10.2017г.       Обявление за поръчка

19.10.2017г.     Техническа спецификация

19.10.2017г.     Оперативен план

19.10.2017г.     Методика за оценка

19.10.2017г.     Образци

15.11.2017г.     Съобщение за отваряне на ценовите предложения

22.11.2017г.     Протокол № 1 от работата на комисията

22.11.2017г.     Протокол № 2 от работата на комисията

22.11.2017г.     Протокол № 3 от работата на комисията

22.11.2017г.    Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

07.12.2017г.     Договор № 126/29.11.2017 г.

07.12.2017г.    Приложения към договор № 126/29.11.2017 г.

07.12.2017г.    Обявление за възложена поръчка

21.06.2018г.     Обявление за приключване на договор за обществена поръчка