Езици

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 1000/хиляда/ броя съдове за събиране на битови отпадъци/110 л/ от поцинкована ламарина тип"Мева" и 70/седемдесет/ броя съдове за събиране на битови отпадъци /1100 л/ тип "Бобър