Езици

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„РЕМОНТ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ, КЛАСНИ СТАИ И ПОМЕЩЕНИЯ НА 1-ВИ И 2-РИ ЕТАЖ В УЧЕБНАТА СГРАДА НА І-ВО ОУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ГР. ГЪЛЪБОВО”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА Възлагане на обществена поръчка с предмет:

Ремонт на отоплителна инсталация, класни стаи и помещения на 1-ви и 2-ри етаж в учебната сграда на І-во ОУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Гълъбово

20.09.2018 г. Документация за участие

Образци

Указания

Проект на договор 

Методика 

Решение

Техническа спецификация

Обявление

Поради допусната техническа грешка се налага прикачване на ново обявление.

02.11.2017г.   Протокол № 1 от работата на комисията

20.11.2017г.   Съобщение за отваряне на ценовите предложения

29.11.2017г.   Протокол № 2 от работата на комисията

29.11.2017г.   Протокол № 3 от работата на комисията

29.11.2017г.   Доклад за работата на комисията

29.11.2017г.   Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

14.12.2017г.   Решение за прекратяване

05.01.2018 г  Обявление за възложена поръчка