Езици

Oткрита процедура по реда на ЗОП с предмет: Доставка на един брой употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на отдел „Чистота” при Община Гълъбово

 

 

28.08.2017г.     Документация за участие

28.08.2017г.     Решение за откриване

28.08.2017г.     Обявление за поръчка

28.08.2017г.     Техническа спецификация

28.08.2017г.     Методика за оценка

28.08.2017г.     Проект на договор

28.08.2017г.     Образци

16.10.2017г.     Протокол № 1 от работата на комисията

17.10.2017г.     Съобщение за отваряне на ценовите предложения

23.10.2017г.     Протокол № 2 от работата на комисията

23.10.2017г.     Протокол № 3 от работата на комисията

23.10.2017г.     Доклад за работата на комисията

23.10.2017г.     Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

24.11.2017г.     Договор № 119/07.11.2017 г.

24.11.2017г.     Техническо предложение - приложение към договора

24.11.2017г.     Ценово предложение- приложение към договора

24.11.2017г.    Техническа спецификация - приложение към договора

27.11.2017г.     Обявление за възложена поръчка

18.01.2018г.    Обявление за приключване на договор № 119/07.11.2017 г.