Езици

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Ангел Стефанов”, част от бул. „Цар Симеон Велики” и част от ул. „Ал. Стамболийски” в гр. Гълъбово”

 

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   799026   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.08.2017 07.08.2017
2   799027   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)       03.08.2017 07.08.2017

 

07.08.2017г.     Документация за участие

07.08.2017г.     Решение за откриване

07.08.2017г.     Обявление за поръчка

07.08.2017г.     Техническа спецификация

07.08.2017г.     Методика за оценка

07.08.2017г.     Проект на договор

07.08.2017г.     Образци

16.10.2017г.     Протокол №1 от работата на комисията

20.10.2017г.    Съобщение за отваряне на ценовите предложения

09.11.2017г.    Протокол № 2 от работата на комисията

09.11.2017г.    Протокол № 3 от работата на комисията

09.11.2017г.    Доклад за работата на комисията

09.11.2017г.    Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

05.12.2017г.   Договор № 125/29.11.2017 г.

05.12.2017г.   Приложения към Договор № 125/29.11.2017 г.

07.12.2017г.   Обявление за възложена поръчка

07.01.2020г.   Обявление за приключване на договор