Езици

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с предмет: Определяне на единични цени и стойността на видовете СМР за изпълнение на обект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път SZR 1042 гр. Гълъбово – с. Априлово”

 

24.07.2017г.    Покана за участие в пазарни консултации

24.07.2017г.    Техническа спецификация

24.07.2017г.    Техническо предложение

24.07.2017г.    Ценово предложение

П Р О Т О К О Л

за отваряне и разглеждане на оферти, подадени във връзка с провеждане на пазарни консултации по реда на ЗОП, предназначени за кандидастване за финансиране на проект по мярка 7.2 на ПРСР 2014-2020 г. с предмет: „Реконструкция и рехабилитация   на общински път SZR-1042 гр.Гълъбово – с. Априлово, Община Гълъбово“ ( покана, изх. № 31-01-249/ 24.07.2017 г.)

            Днес, 17.08.2017 г. от 10.00 часа, в административната сграда на обшина Гълъбово с адрес: гр. Гълъбово, бул. „Република“№48 в Заседателната зала се събра Комисия, назначена със Заповед № 744от 17.08.2017 г. на Кмета на Община Гълъбово в състав:

            1. Диана Баракова – гл.експерт “Кадастър, регулация и инвестиране”

            2. инж. Иванка Иванова –гл.спец. “Инвеститорски контрол”

            3.Мариета Петева Пенева-специалист “Кадастър”

            На Комисията бяха предадени три броя оферти, получени, както е указано в поканата за представяне на оферти, а именно:

1.Оферта, вх. № 53-00-100./01.08.2017 г., получена от „Инфрастроежи“ООД

2. Оферта, вх. № 53-00-101./01.08.2017 г., получена от  „Стройтехинженеринг“ООД

3. Оферта, вх. № 53-00-102/01.08.2017 г., получена от „Гарант строй“ООД 

            Комисията отвори и разгледа получените оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на общината, като направи за тях следните констатации относно съдържанието им:

1. За оферта, вх. №.53-00-100./01.08.2017 г., получена от „Инфрастроежи“ ООД

            Офертата е подадена в определеният  от Възложителя срок. В плика се съдържа в оригинал  оферта – ценово предложение и техническото предложение, съгласно изискванията на Възложителя.

            Фирмата е предложила обща цена от   321 943,95 лв без ДДС за видовете СМР.

2. За оферта, вх. № 53-00-101/01.08.2017 г., получена от „Стройтехинженеринг“ ООД

            Офертата е подадена в определеният от Възложителя срок. В плика се съдържа  в оригинал  оферта- ценово предложение и техническото предложение, съгласно изискванията на Възложителя.

            Фирмата е предложила обща цена от  317 035,64 лв без ДДС за видовете СМР.

3. За оферта, вх. № 53-00-102/01.08.2017 г., получена от  „Гарант строй“ ООД

            Офертата е подадена в определеният от Възложителя срок. В плика се съдържа  в оригинал  оферта- ценово предложение и техническото предложение, съгласно изискванията на Възложителя.

          Фирмата е предложила  обща цена от  325 737,38 лв.без ДДС за видовете СМР.

            След като разгледа описаните три броя оферти и направи сравнение с техническото задание на Възложителя, описано в Поканата за представяне на оферти. Комисията констатира, че същите отговарят по съдържание на условията на Възложителя и всяка от тях включванеобходимите документи.

            Комисията констатира, че най - ниската предложена цена от трите фирми възлиза на   317 035,64  лв.. без ДДС.

            Във връзка и на база гореизложеното комисията предлага на Кмета на община Гълъбово да вземе решение в проектното предложение, с което ще се кандидаства за финансиране по проект с предмет: „Реконструкция и рехабилитация   на общински път SZR-1042, гр.Гълъбово- с.Априлово, Община Гълъбово“по мярка 7.2 на ПРСР2014-2020г.  да бъде заложена сумата от 317 035,64лв без ДДС за видовете СМР по проекта, съгласно предложената оферта.

            Мотив за предложението на комисията : Предложена е най - ниската оферирана стойност.

            Настоящият протокол е съставен на 17.08.2017 г. и се подписва от членовете на комисията .

            Протокола, ведно с разгледаните оферти и проект за решение се представи на Възложителя на 17.08.2017 г.

            КОМИСИЯ:         

                                   1. ....................../П/................./Д. Баракова/

 

                                   2. ......................./П/.............../И.Иванова/

 

                                   3. ......................../П/............./М.Пенева/

...........................................................................................................................................................................................................................

 

Р Е Ш Е Н И Е

22/17.08.2017г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и след проведени пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП, във връзка с покана за представяне на оферти (изх. №  31-01-249/ 24.07.2017 г.)публикувана в Профила на купувача и моя Заповед №744./17.08.2017г.

О П Р Е Д Е Л Я М

 

            Стойност на разхода 317 035,64лв. без ДДСза  стойността на видовете СМР по обект „Реконструкция и рехабилитация на  общински път SZR-1042 гр. Гълъбово- с.Априлово,  Община Гълъбово“

            МОТИВИ за решението: След като се запознах с представените оферти и протокола от работата на назначената от мен комисия приемам направените констатации и предложената най - ниска оферирана цена.

 

НИКОЛАЙ ТОНЕВ:......../ПП/........

Кмет на Община Гълъбово