Езици

Процедура на пряко договаряне по чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП с предмет: "Упражняване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Гълъбово, Община Гълъбово“

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   917577   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.06.2019 20.06.2019

 

20.06.2019 г.   Решение за откриване на процедура

20.06.2019г.   Покана за участие

20.06.2019г.   Техническа спецификация

20.06.2019г.   Образци

20.06.2019г.   ЕЕДОП

02.07.2019г.   Протокол от дейността на комисията

17.07.2019г.   Доклад от дейността на комисията

30.07.2019г.   Обявление за възложена поръчка

30.07.2019г.   Договор № 81/18.07.2019 г. с приложения

06.10.2020г.   Обявление за приключване на договор