Езици

Обществени поръчки

Публично състезание с предмет:„Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ №000373 в землището на гр. Гълъбово“

Публично състезание с предмет: "Доставка на хранителни продукти, перилни и дезинфекционни препарати за нуждите на детските заведения на територията на община Гълъбово"

Обява за събиране на оферти с предмет: „Избор на изпълнител, във връзка с предоставяне на консултантски услуги по организация и управление на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ №0

Покана за пазарни консултации

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет : „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на обекти, собственост на община Гълъбово и охрана на меропирятия, провеждани на територията на община Гълъбово”

ID 967809  Решение за откриване на процедура - Изпратено на 24.03.2020 г. - Публикувано в РОП на 27.03.2020 г.

ID 967813  Обявление за поръчка - Изпратено на 24.03.2020 г. - Публикувано в РОП на 27.03.2020 г.

 

27.03.2020г.   Документация за участие

27.03.2020г.   Решение за откриване на процедура

Обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка на съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на Община Гълъбово”.

Описание: "Доставка на съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на Община Гълъбово"

ID 9097411

Публикуван на 20.03.2020 г.

Възложител: Община Гълъбово

Срок за получаване на оферти: 03.04.2020 г., 17.30 часа

20.03.2020г.   Обява за събиране на оферти

20.03.2020г.   Документация за участие

20.03.2020г.   Техническа спецификация

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет:"Доставка на автомобилни горива:Бензин А95Н; Бензин А100Н; Дизелово гориво; Газ пропан бутан и доставка на ГСМ по видове за нуждите на автопарка на Общ.админ.Гълъбово и второстепнните разпоредители с бюдж.кредити

ID 961630  Решение за откриване на процедура - Изпратено на 24.02.2020 г.- Публикувано в РОП на 27.02.2020 г.

ID 961707  Обявление за поръчка - Изпратено на 24.02.2020 г. - Публикувано в РОП на 27.02.2020 г.

 

27.02.2020г.   Документация за участие

27.02.2020г.   Решение за откриване на процедура

27.02.2020г.   Обявление за поръчка

Обява за събиране на оферти с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по градски автобусни линии №1 и № 2 от Общинската транспортна схема"

Публично състезание с предмет: „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа при зимни условия, снегопочистване и опесъчаване на територията на община Гълъбово – експлоатационен сезон 2019 г – 2020 г”.

№ 1 - ID на документа 943033 - Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Изпратен на 05.11.2019 г., - публикуване в РОП 05.11.2019

Процедура на пряко договаряне по чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП с предмет "Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА И ТРИБУНИ НА ГРАДСКИ СТАДИОН”, находящ се в УПИ І, кв.65 по плана на гр. Гълъбово

№ 1 ID на документа 941785 - Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Изпратена на 29.10.2019, Публикувана в РОП 29.10.2019<