Езици

Меню

Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

РЪКОВОДСТВО

Пламен Бараков - заместник кмет    чл.12,т.1  чл.12т.2

Димитър Василев - заместник кмет    чл.12,т.1

Пенчо Стоянов - секретар на община     чл.12, т.1

Иван Кирчев - главен архитект      чл.12, т.1

Веселина Костова  - главен архитект /до 17.07.2017 г./

 

ОТДЕЛ "ВЪТРЕШЕН ОДИТ"

Деница Костадинова - ст.вътрешен одитор    чл.12,т.1

Тони Вушева - вътрешен одитор     чл.12, т.1

ДИРЕКЦИЯ "АПО и ФИНАНСИ"

Нела Петрова - директор дирекция   чл.12, т.1

Светослав Савов - гл.счетоводител   чл.12, т.1

Петя Петкова - гл.експерт   чл.12,т.1

Ина Динева - ст.специалист - зам.гл.счетоводител   чл.12, т.1

Диана Колева - счетоводител, оперативен   чл.12,т.1

Деница Митева - ст.специалист   чл.12,т.1

Яница Гочева - счетоводител оперативен   чл.12,т.1

ДИРЕКЦИЯ "ТСУ и ИРУ"

Севдалин Сидеров - директор дирекция  чл.12,т.1

Диана Баракова - гл.експерт   чл.12,т.1

Станимира Желева - гл.експерт    чл.12, т.1

Емилия Гочева - гл.експерт    чл.12,т.1

Маргрета Манева - гл.експерт   чл.12, т.1

Павлина Драгиева - гл.експерт    чл.12,т.1

Кристина Колева - ст.експерт     чл.12,т.1

Динка Павлова - ст.експерт    чл.12, т.1

Светла Йовчева - ст.експерт    чл.12,т.1

Светла Петрова-Русева - ст.експерт   чл.12,т.1

Красимира Тенева - гл.специалист  чл.12, т.1

Антонанета Узунова - ст.специалист    чл.12, т.1

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Веска Маркова - км.наместник   чл.12,т.1

Златица Ганева - км.наместник   чл.12,т.1

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - МЕСТНА ДЕЙНОСТ

Евгения Вълчева - юрисконсулт   чл.12,т.1

Веселин Димитров - гл.експерт    чл.12, т.1

Гергана Стоева - гл.експерт           чл.12,т.1

Живка Динева - гл.експерт             чл.12,т.1

Стефан Радев - ст.експерт               чл.12,т.1

Даниела Митева - ст.експерт      чл.12,т.1

Ивелина Гочева - ст.експерт       чл.12,т.1

Ивета Далакманова - ст.счетоводител     чл.12,т.1

Гергана Банева - финансов контрольор   чл.12,т.1

Жанета Димова - финансов контрольор     чл.12,т.1

Кремена Христофорова- мл.експерт     чл.12,т.1

Катерина Георгиева - мл.експерт       чл.12,т.1

Станислава Таскова- гл.специалист   чл.12,т.1

Ирина Георгиева - гл.специалист   чл.12,т.1

Иванка Иванова - гл.специалист    чл.12,т1

Пенка Караджова - ст.специалист   чл.12, т.1

Станисимир Караабов - ст.специалист     чл.12,т.1

Севдалина Димитрова - ст.специалист   чл.12,т.1

Маргарита Кючукова - ст.специалист  чл.12,т.1

Диана Милева Мутафчийска - ст.специалист    чл.12,т.1

Гергана Минчева- ст.специалист    чл.12,т.1

Катя Красимирова Ангелова     чл.12, т.1

Пенка Колева - ст.специалист  чл.12,т1

Златка Танчева - ст.специалист  чл.12,т.1

Гена Недялкова - ст.специалист  чл.12,т.1

Йовка Тонева - специалист     чл.12,т.1

Елица Иванова - ст.специалист  чл.12,т1

Йоана Маринова - ст.специалист    чл.12, т.1

Николинка Господинова - специалист   чл.12,т1

Мариета Пенева - специалист    чл.12, т.1

Габриела Илиева - специалист    чл.12, т.1

Татяна Желева - отчетник, счетоводство    чл.12,т.1

Маринела Михалева - гл.експерт    чл.12,т.1

УПРАВИТЕЛИ И ДИРЕКТОРИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Жана Стоянова - директор ДГ "Наталия"  чл.12,т.1

Росица Тенева - директор ДГ "Радост"    чл.12,т.1

Панайот Кючуков - управител Дневен център за деца и младежи с увреждания   чл.12,т.1

Венета Кунева - управител Защитено жилище за лица с умствена изостаналост   чл.12, т.1

Галина Гочева - управител Дом за стари хора   чл.12,т.1

Тенчо Пачаманов - управител Домашен социален патронаж  чл.12,т1

Петьо Чакъров - управител Младежки комплекс  чл.12,т1

УПРАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

Гошо Грозев - "МБАЛ" гр.Гълъбово

Елена Димитрова - Грозева - "МЦ І"  ЕООД гр.Гълъбово

Стоянка Пастърмова - Цачева - "Гълъбови вести" ЕООД гр.Гълъбово

Николай Филипов - "Благоустройство и чистота" ЕООД гр.Гълъбово

Дарин Кунев Михайлов  - "Общинско строителство-Гълъбово" ЕООД гр.Гълъбово  стр.2