Езици

ОБЯВИ

..................

П Р О Т О К О Л

Днес, 29.03.2022 г. в изпълнение на Заповед № 111/17.03.2021г. на инж. Пламен Бараков – зам. кмет на Община Гълъбово, действащ като Кмет, съгл. Заповед №83/01.03.2021г. се събра комисията в състав:

Председател:Джулия Фенерова – мл.експерт „Наеми, наемни отношения ОбС“

Членове:

1.Евгения Вълчева – юрисконсулт

2. Кристина Колева – ст.експерт „УОбС“

със задача да извърши проверка на всички договори за наем/аренда на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд, съгласно чл.37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, като установи дали са спазени условията на чл.37и, ал.4, 7 и 9от ЗСПЗЗ.

К О М И С И Я Т А   Р Е Ш И:

 1. По Договор №6052/01.10.2018г. с ЕТ „Заара – Янчо Иванов“, ЕИК: 020997967, представлявано от Янчо Георгиев Иванов, регистрирани животновъдни обекти № 1495120030 /стар №6295-0212/ и № 1495170006 /стар № 6285-0340/ в землището на с.Главан, комисията установи следното:

Вид

Възраст

Бр.

ЖЕ

общо ЖЕ

Максимално позволена площ /дка/

Ползвана площ/дка

 

ДПЖ /автохтонна порода/

Над 12мес.

306

0,15

45,9

1836

 

 

 

 

 

 

 

589,694

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПЖ

Над 12 мес.

219

0,15

32,85

985,5

 
 
 
 
 

Говеда /за месо/

 

 

От 6 м. до 24 м.

 

 

4

 

 

0,6

 

 

2,4

48

 
 
 

Говеда /за мляко/

От 6 м. до 24 м..

1

0,6

0,6

18

 
 

Говеда /за мляко/

над 24 м.

12

1

12

360

 
 

 

 

 

 

93,75

3247,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Според данните към настоящия момент общият брой животински единици е 93,75,  за които максимално позволената площ е 3247,5 дка. /8-10 кат./,а ползваната земя с правно основание е в размер на 589,694 дка /предимно 8-10 кат./. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина гореописаният договор остава непроменен.

 1. По Договор №6053/01.10.2018г. с Живка Койнова Иванова, регистриран животновъден обект № 5313460026 /стар №6290-0015/ в землището на с.Обручище, комисията установи следното:

Вид

Възраст

Бр.

ЖЕ

общо ЖЕ

Максимално позволена площ /дка/

Ползвана площ/дка

 

Говеда /за месо/

над 24 м.

9

1

9

180

468,048

 

Говеда /за месо/

от 6 м. до 24м.

3

0,6

1,8

36

 
 
 
 
 
 
 

Говеда /за мляко/

над 24 м.

21

1

21

315

 
 

 

 

 

 

31,8

531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Според данните към настоящия момент общият брой животински единици е 31,8  за които максимално позволената площ е 531 дка. /1-7 кат./,а ползваната земя с правно основание е в размер на 468,048 дка /1-7 кат./. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина гореописаният договор остава непроменен.

 1. По Договор №6057/01.10.2018г. с Веска Добрева Кожухаровас регистриран животновъден обект № 1495100016/стар № 6295-0160/ в землището на с.Главан, комисията установи следното:

Вид

Възраст

Бр.

ЖЕ

общо ЖЕ

Максимално позволена площ /дка/

Ползвана площ/дка

 

ДПЖ

Над 12м.

8

0,15

1,2

36

239,694

 

Говеда /за мляко/

Над 24м.

19

1

19

570

 

Говеда /за месо/

Над 24м.

1

1

1

40

 

Говеда /за мляко/

От 6м. до 24м.

19

0,6

11,4

342

 
 
 
 
 
 
 

Говеда /за месо/

От 6м. до 24м.

3

0,6

1,8

72

 

 

 

 

 

 

34,4

1060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Според данните към настоящия момент общият брой животински единици е 34,4  за които максимално позволената площ е 1060 дка. /8-10 кат./,а ползваната земя с правно основание е в размер на 239,694 дка /предимно 8-10 кат./. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина гореописаните договори остават непроменени.

 1. По Договор №6058/03.10.2019г. с Галя Стайкова Русева, с регистриран животновъден обект № 5313420014 /стар №6290-0137/ в землището на с.Обручище, комисията установи следното:

 

Вид

Възраст

Бр.

ЖЕ

общо ЖЕ

Максимално позволена площ /дка/

Ползвана площ/дка

 

ДПЖ

Над 12мес.

255

0,15

38,25

573,75

445,783

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,25

 

573,75

 
 
 

Според данните към настоящия момент общият брой животински единици е 38,25,  за които максимално позволената площ е 573,75 дка. /1-7 кат./,а ползваната земя с правно основание е в размер на 445,522 дка /1-7 кат./. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина гореописаният договор остава непроменен.

 1. По Договор №6055/01.10.2020г. с Минко Илчев Минков, според данните от официалната справка на Българска агенция по безопасност на храните, утвърдена със Заповед № РД11-260 от 21.02.2022г., към настоящия момент, ползвателят  няма регистриран животновъден обект. На основание чл.37м, ал.4, т.2 от ЗСПЗЗ, горепосоченият договор следва да бъде прекратен.
 1. По Договор №6056/01.10.2020г. с „Агрекс“ ЕООД, представлявано от Жармен Иванов, с регистриран животновъден обект № 1041690007 /стар №6282-0007/ в землището на с.Великово, комисията установи следното:

Вид

Възраст

Бр.

ЖЕ

общо ЖЕ

Максимално позволена площ /дка/

Ползвана площ/дка

 

Говеда /за месо/

над 24 м.

124

1

124

2480

1529,609

 

Говеда /за месо/

от 6 м. до 24 м.

9

0,6

5,4

108

 
 
 
 
 
 

Бивол

от 6м. до 24 м.

6

0,6

3,6

54

 
 

Бивол

над 24 м.

5

1

5

75

 
 

 

 

 

 

138

2717

 

 

 

Според данните към настоящия момент общият брой животински единици е 138,  за които максимално позволената площ е 2717 дка. /1-7 кат./,а ползваната земя с правно основание е в размер на 1529,609 дка /1-7 кат./. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина гореописаният договор остава непроменен.

 

 1. По Договор №6057/01.10.2020г. с ЕТ „Албена Нейчева“, ЕИК 123536638, представлявано от Албена Петкова Нейчева, с регистриран животновъден обект № 1828000024/стар № 6280-0171/ в землището на гр.Гълъбово, комисията установи следното:

Вид

Възраст

Бр.

ЖЕ

общо ЖЕ

Максимално позволена площ /дка/

Ползвана площ/дка

 

ДПЖ /автохтонна порода/

Над 12м.

37

0,15

5,55

111

239,694

 

ДПЖ

Над 12м.

1

0,15

0,15

2,25

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

5,7

113,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Според данните към настоящия момент общият брой животински единици е 5,7 за които максимално позволената площ е 113,25 дка. /1-7 кат./,а ползваната земя с правно основание е в размер на 239,694 дка /1-7 кат./. Комисията констатира, че в животновъдния обект броят на регистрираните пасищни селскостопански животни е с над 30 на сто по-малък от броя им към сключването на договора за аренда, поради което същият следва да се измени, като площта се определи в съответствие с процентното намаление на броя на животните.

 1. По Договор №6059/01.10.2021г. с Виктор Диянов Петковс регистриран животновъден обект № 1495110024 /стар № 6295-0342/ в землището на с.Главан, комисията установи следното:

Вид

Възраст

Бр.

ЖЕ

общо ЖЕ

Максимално позволена площ /дка/

Ползвана площ/дка

Говеда /за мляко/

Над 24м.

1

1

1

30

306,902

Говеда /за месо/

Над 24м.

74

1

74

2960

Говеда /за месо/

От 6м. до 24м.

13

0,6

7,8

312

 

 

 

 

82,8

3302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Според данните към настоящия момент общият брой животински единици е 82,8,  за които максимално позволената площ е 3302 дка. /8-10 кат./,а ползваната земя с правно основание е в размер на 306,902 дка /предимно 8-10 кат./. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина гореописаният договор остава непроменен.

 1. По Договор №6060/01.10.2021г. с Георги Гочев Вълчевс регистриран животновъден обект № 0055250005 /стар № 6281-0075/ в землището на с.Априлово, комисията установи следното:

Вид

Възраст

Бр.

ЖЕ

общо ЖЕ

Максимално позволена площ /дка/

Ползвана площ/дка

ДПЖ

Над 12м.

75

0,15

11,25

168,75

60,874

 

 

 

 

 

Според данните към настоящия момент общият брой животински единици е 11,25,  за които максимално позволената площ е 168,75 дка. /1-7 кат./,а ползваната земя с правно основание е в размер на 60,874 дка /1-7 кат./. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина гореописаният договор остава непроменен.

 1. По Договор №6061/01.10.2021г. с Антония Тенева Миновас регистриран животновъден обект № 476038008 /стар № 6294-0838/ в землището на с.Медникарово, комисията установи следното:

Вид

Възраст

Бр.

ЖЕ

общо ЖЕ

Максимално позволена площ /дка/

Ползвана площ/дка

Говеда /за мляко/

Над 24м.

45

1

45

675

721,962

Говеда /за месо/

Над 24м.

5

1

5

100

Говеда /за месо/

От 6м. до 24м.

4

0,6

2,4

48

Говеда /за мляко/

От 6м. до 24м.

7

0,6

4,2

63

 

 

 

 

 

56,6

886

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Според данните към настоящия момент общият брой животински единици е 56,6,  за които максимално позволената площ е 886 дка. /1-7 кат./,а ползваната земя с правно основание е в размер на 721,962 дка /1-7 кат./. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина гореописаният договор остава непроменен.

Протоколът е изготвен въз основа на официална справка публикувана на сайта на Българска агенция по безопасност на храните, утвърдена със Заповед № РД11-260 от 21.02.2022г. за животновъдни обекти /ЖО/, собственици или ползватели на ЖО и регистрирани пасищни селскостопански животни към 01.02.2022г. и наети площи с НТП „пасища, мери” и „ливади” чрез Договори за наем/аренда с Община Гълъбово.

Всички ползватели на пасища, мери и ливади от ОПФ, които не отговарят на изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ да се уведомят писмено, с обратна разписка. В уведомителното писмо да бъде указано, че ползвателите могат да посочат имоти по договора, за които да бъде прекратен, а в случай на отказ от страна на ползвателя, ще се пристъпи към прекратяване на договорите, като се започне от имотите, намиращи се на най-отдалечено разстояние от землището, където е регистриран животновъдния обект.

Протоколът от проверката ще бъдеобявявенна информационното табло в административната сграда на община Гълъбово и на интернет страницата.

Протоколът може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаването пред Районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

КОМИСИЯ:

Председател:      ….………/п/…………………………….

/Дж. Фенерова, мл.експерт „Наеми, наемни отношения ОбС“/

 

Членове:

1.      …….…/п/……………………….                                   2.     ……/п/………………………..

                                                     /Евг. Вълчева, юрисконсулт/                                       /Кр.Колева, ст.експерт „УОбС“/

 

..................

ОПРЕДЕЛЕНА Е КОМИСИЯ ПО ЗЕМЛИЩАТА

....................

П Р О Т О К О Л

Днес, 29.03.2021г. в изпълнение на Заповед № 111/17.03.2021г. на инж.Пламен Бараков – зам.кмет на Община Гълъбово, действащ като Кмет, съгл. Заповед №83/01.03.2021г. се събра комисията в състав:

Председател:Джулия Фенерова – мл.експерт „Наеми, наемни отношения ОбС“

Членове:

1.Евгения Вълчева – юрисконсулт

2. Кристина Колева – ст.експерт „УОбС“

със задача да извърши проверка на всички договори за наем/аренда на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд, съгласно чл.37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, като установи дали са спазени условията на чл.37и, ал.4, 7 и 9от ЗСПЗЗ.

К О М И С И Я Т А   Р Е Ш И

 1. По Договори № 6037/26.07.16г. и 6057/01.10.2018г. сВеска Добрева Кожухарова, с регистриран животновъден обект №1495100016 /стар № 6295-0160/ в землището на с.Главан, комисията установи следното:

Вид

Възраст

Бр.

ЖЕ

общо ЖЕ

Максимално позволена площ /дка/

Ползвана площ/дка

 

Овце /автохтонна порода/

Над 12мес.

3

0,15

0,45

18

454,313

 

овце

Над 12 мес.

193

0,15

28,95

868,5

 
 
 
 
 

Говеда /за месо/

До 24 мес.

3

0,6

1,8

72

 
 

Говеда /за мляко/

До 24 мес.

11

0,6

6,6

198

 
 

Говеда /за мляко/

над 24 мес.

15

1

15

450

 
 

 

 

 

 

52,8

1606,5

 

 

 

Според данните към настоящия момент общият брой животински единици е 52,8, за които максимално позволената площ е 1 606,5 дка /8-10 кат./,а ползваната земя с правно основание е в размер на 454,313 дка /8-10 кат./. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина Договор № 6037/26.07.2016г. и 6057/01.10.2018г. остават непроменени.

 

 

 

 

 

 1. По Договор № 6039/27.07.2016г. с Димо Стоянов Димчев, комисията констатира, че към настоящият момент няма регистриран животновъден обект. На основание чл.37м, ал.4, т.2 от ЗСПЗЗ, горепосоченият договор следва да бъде прекратен.

 

 1. По Договор № 6041/27.07.2016г. с Антония Тенева Минова, с регистриран животновъден обект №4760380008 /стар № 6294-0838/ в землището на с.Медникарово, комисията установи следното:

 

Вид

Възраст

Бр.

ЖЕ

общо ЖЕ

Максимално позволена площ /дка/

Ползвана площ/дка

 

Говеда /за месо/

над 24 мес.

2

1

2

40

625,942

 

Говеда /за месо/

до 24 мес.

4

0,6

2,4

48

 
 
 
 
 
 

Говеда /за мляко/

До 24 мес.

5

0,6

3

45

 
 

Говеда /за мляко/

над 24 мес.

46

1

46

690

 
 

 

 

 

 

53,4

823

 

 

 

Според данните към настоящия момент общият брой животински единици е 53,4,  за които максимално позволената площ е 823 дка. /1-7 кат./,а ползваната земя с правно основание е в размер на 239,694 дка /1-7 кат./. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина Договор №6041/2016г. остава непроменен.

 

 1. По Договори №6042/27.07.2016г. и №6057/01.10.2020г. с ЕТ „Албена Нейчева“, ЕИК123536638, представлявано от Албена Петкова Нейчева, с регистриран животновъден обект № 1828000024/стар № 6280-0171/ в землището на гр.Гълъбово, комисията установи следното:

 

Вид

Възраст

Бр.

ЖЕ

общо ЖЕ

Максимално позволена площ /дка/

Ползвана площ/дка

 

Овце /автохтонна порода/

Над 12мес.

94

0,15

14,1

282

239,694

 

овце

Над 12 мес.

1

0,15

0,15

2,25

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

14,25

284,25

 

 

 

 

Според данните към настоящия момент общият брой животински единици е 14,25,  за които максимално позволената площ е 284,25 дка. /1-7 кат./,а ползваната земя с правно основание е в размер на 239,694 дка /1-7 кат./. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина гореописаните договори остават непроменени.

 

 1. По Договор №6045/27.07.2016г. с Петьо Диянов Господинов, с регистриран животновъден обект № 3285700010 /стар №6293-0241/ в землището на с.Искрица, комисията установи следното:

 

Вид

Възраст

Бр.

ЖЕ

общо ЖЕ

Максимално позволена площ /дка/

Ползвана площ/дка

 

Говеда /за месо/

над 24 мес.

1

1

1

40

309,716

 

Говеда /за месо/

до 24 мес.

1

0,6

0,6

24

 
 
 
 
 
 

Говеда /за мляко/

До 24 мес.

12

0,6

7,2

216

 
 

Говеда /за мляко/

над 24 мес.

35

1

35

1050

 
 

 

 

 

 

43,8

1330

 

 

 

Според данните към настоящия момент общият брой животински единици е 43,8,  за които максимално позволената площ е 1330 дка. /8-10 кат./,а ползваната земя с правно основание е в размер на 309,716 дка /предимно 8-10 кат./. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина гореописаният договор остава непроменен.

 

 1. По Договор №6046/27.07.2016г. с Надежда Димитрова Радичкова, с регистриран животновъден обект № 1495100001 /стар №6295-0149/ в землището на с.Главан, комисията установи следното:

 

Вид

Възраст

Бр.

ЖЕ

общо ЖЕ

Максимално позволена площ /дка/

Ползвана площ/дка

 

Овце /автохтонна порода/

Над 12мес.

1

0,15

0,15

6

331,262

 

овце

Над 12 мес.

212

0,15

31,8

954

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

31,95

960

 

 

Според данните към настоящия момент общият брой животински единици е 31,95,  за които максимално позволената площ е 960 дка. /8-10 кат./,а ползваната земя с правно основание е в размер на 331,262 дка /предимно 8-10 кат./. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина гореописаният договор остава непроменен.

 

 1. По Договор №6049/27.07.2016г. с ЕТ „АИС – А – Антон Георгиев“, ЕИК: 123505984, представлявано от Антон Иванов Георгиев, регистриран животновъден обект № 1828030036 /стар №6280-0225/ в землището на гр.Гълъбово, комисията установи следното:

 

Вид

Възраст

Бр.

ЖЕ

общо ЖЕ

Максимално позволена площ /дка/

Ползвана площ/дка

 

Говеда /за месо/

над 24 мес.

26

1

26

520

129,519

 

Говеда /за месо/

до 24 мес.

18

0,6

10,8

216

 
 
 
 
 
 

Говеда /за мляко/

До 24 мес.

87

0,6

52,2

783

 
 

Говеда /за мляко/

над 24 мес.

341

1

341

5115

 
 

 

 

 

 

430

6634

 

 

 

Според данните към настоящия момент общият брой животински единици е 430,  за които максимално позволената площ е 6634 дка. /1-7 кат./,а ползваната земя с правно основание е в размер на 129,519 дка /предимно 1-7 кат./. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина гореописаният договор остава непроменен.

 

 1. По Договор №6052/01.10.2018г. с ЕТ „Заара – Янчо Иванов“, ЕИК: 020997967, представлявано от Янчо Георгиев Иванов, регистриран животновъден обект № 1495120030 /стар №6295-0212/ в землището на с.Главан, комисията установи следното:

 

Вид

Възраст

Бр.

ЖЕ

общо ЖЕ

Максимално позволена площ /дка/

Ползвана площ/дка

 

Овце /автохтонна порода/

Над 12мес.

270

0,15

40,5

1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

589,694

 

овце

Над 12 мес.

307

0,15

46,05

1381,5

 
 
 
 
 

коза

Над 12 мес.

13

0,15

1,95

58,5

 

 

 

Говеда /за месо/

 

 

До 24 мес.

 

 

8

 

 

0,6

 

 

4,8

 

 

192

 
 
 

Говеда /за мляко/

До 24 мес.

1

0,6

0,6

18

 
 

Говеда /за мляко/

над 24 мес.

12

1

12

360

 
 

 

 

 

 

105,9

3630

 

 

 

Според данните към настоящия момент общият брой животински единици е 105,9,  за които максимално позволената площ е 3630 дка. /8-10 кат./,а ползваната земя с правно основание е в размер на 589,694 дка /предимно 8-10 кат./. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина гореописаният договор остава непроменен.

 

 1. По Договор №6053/01.10.2018г. с Живка Койнова Иванова, регистриран животновъден обект № 5313460026 /стар №6290-0015/ в землището на с.Обручище, комисията установи следното:

 

Вид

Възраст

Бр.

ЖЕ

общо ЖЕ

Максимално позволена площ /дка/

Ползвана площ/дка

 

Говеда /за месо/

над 24 мес.

8

1

8

160

468,048

 

Говеда /за месо/

до 24 мес.

7

0,6

4,2

84

 
 
 
 
 
 

Говеда /за мляко/

До 24 мес.

1

0,6

0,6

9

 
 

Говеда /за мляко/

над 24 мес.

21

1

21

315

 
 

 

 

 

 

33,8

568

 

 

 

Според данните към настоящия момент общият брой животински единици е 33,8,  за които максимално позволената площ е 568 дка. /1-7 кат./,а ползваната земя с правно основание е в размер на 468,048 дка /1-7 кат./. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина гореописаният договор остава непроменен.

 

 1. По Договор №6055/01.10.2018г. с Стойка Тончева Трендафилова, с регистриран животновъден обект № 1495190029 /стар №6295-0153/ в землището на с.Главан, комисията установи следното:

Вид

Възраст

Бр.

ЖЕ

общо ЖЕ

Максимално позволена площ /дка/

Ползвана площ/дка

 

Кози

Над 12мес.

22

0,15

3,3

99

81,576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Според данните към настоящия момент общият брой животински единици е 3,3, което е с над 30 на сто по-малко от броя на животинските единици към датата на сключване на договора. Комисията констатира също, че към настоящият момент максимално позволената площ е 99 дка, а ползваната площ, съгласно Договор№ 6055/01.10.2018г. е 81,576 дка, което ненарушава условията по чл.37и, ал.4, ал.7 и ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по тази причина, комисията реши, гореописаният договор да остане непроменен.

 1. По Договор №6058/03.10.2019г. с Галя Стайкова Русева, с регистриран животновъден обект № 5313420014 /стар №6290-0137/ в землището на с.Обручище, комисията установи следното:

 

Вид

Възраст

Бр.

ЖЕ

общо ЖЕ

Максимално позволена площ /дка/

Ползвана площ/дка

 

Овце

Над 12мес.

53

0,15

7,95

119,25

445,522

 

Кози

Над 12 мес.

202

0,15

30,3

454,5

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

38,25

573,75

 

 

 

Според данните към настоящия момент общият брой животински единици е 38,25,  за които максимално позволената площ е 573,75 дка. /1-7 кат./,а ползваната земя с правно основание е в размер на 445,522 дка /1-7 кат./. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина гореописаният договор остава непроменен.

 1. По Договор №6055/01.10.2020г. с Минко Илчев Минков, регистриран животновъден обект № 6290-0076 в землището на с.Обручище, комисията установи следното:

 

Вид

Възраст

Бр.

ЖЕ

общо ЖЕ

Максимално позволена площ /дка/

Ползвана площ/дка

 

Говеда /за месо/

над 24 мес.

1

1

1

20

69,523

 

 

Говеда /за месо/

до 24 мес.

4

0,6

2,4

48

 
 
 
 
 
 

Говеда /за мляко/

До 24 мес.

1

0,6

0,6

9

 
 

Говеда /за мляко/

над 24 мес.

3

1

3

45

 
 

Овце

Над 12м.

12

0,15

1,8

27

 

 

 

 

 

 

8,8

149

 

 

 

Според данните към настоящия момент общият брой животински единици е 8,8,  за които максимално позволената площ е 149 дка. /1-7 кат./,а ползваната земя с правно основание е в размер на 69,523 дка /1-7 кат./. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина гореописаният договор остава непроменен.

 

 1. По Договор №6056/01.10.2020г. с „Агрекс“ ЕООД, представлявано от Жармен Иванов, с регистриран животновъден обект № 10416900007 /стар №6282-0007/ в землището на с.Великово, комисията установи следното:

 

Вид

Възраст

Бр.

ЖЕ

общо ЖЕ

Максимално позволена площ /дка/

Ползвана площ/дка

 

Говеда /за месо/

над 24 мес.

89

1

89

1780

1529,609

 

Говеда /за месо/

до 24 мес.

63

0,6

37,8

756

 
 
 
 
 
 

Бивол

До 24 мес.

2

0,6

1,2

18

 
 

Бивол

над 24 мес.

1

1

1

15

 
 

 

 

 

 

129

2569

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Според данните към настоящия момент общият брой животински единици е 129,  за които максимално позволената площ е 2569 дка. /1-7 кат./,а ползваната земя с правно основание е в размер на 1529,609 дка /1-7 кат./. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина гореописаният договор остава непроменен.

Протоколът е изготвен въз основа на публикувана на сайта на БАБХ официална справка за животновъдни обекти /ЖО/, собственици или ползватели на ЖО и регистрирани пасищни селскостопански животни към 01.02.2021г. в Интегрираната информационна система на БАБХ и наети площи с НТП „пасища, мери” и „ливади” чрез Договори за наем/аренда с Община Гълъбово.

Всички ползватели на пасища, мери и ливади от ОПФ, които не отговарят на изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ да се уведомят писмено, с обратна разписка. В уведомителното писмо да бъде указано, че ползвателите могат да посочат имоти по договора, за които да бъде прекратен, а в случай на отказ от страна на ползвателя, ще се пристъпи към прекратяване на договорите, като се започне от имотите, намиращи се на най-отдалечено разстояние от землището, където е регистриран животновъдния обект.

Протоколът от проверката ще бъдеобявявенна информационното табло в административната сграда на община Гълъбово и на интернет страницата.

Протоколът може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаването пред Районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

КОМИСИЯ:

 

Председател:      …./п/…………………………………….

/Дж. Фенерова, мл.експерт „Наеми, наемни отношения ОбС“/

Членове:

1.      …….…/п/……………………….                      2.     ………/п/……………………..

                     /Евг. Вълчева, юрисконсулт/                       /Кр.Колева, ст.експерт „УОбС“/

 

 

ОБЯВИ:

ЗАПОВЕД  № 687/11.12.2020г.

На основание чл.44, ал.2  от Закона за местното самоуправление и местната  администрацията (ЗМСМА), чл. 64, ал. 3, чл. 194, ал.1 и ал. 4 от Закона за устройство на територията(ЗУТ), чл. 64, ал. 3, т. 1, буква „Б“ от Закона за енергетиката (ЗЕ), Глава трета, Раздел Iот Наредба № 16/09.06.2004 год. за сервитутите на енергийните обекти, във връзка с Разрешение за строеж № РС-45/12.07.2018 год., издадено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на името на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 201, за обект: Реконструкция на ВЛ 220kV„Сила“ от ст.№89 до п/ст „Марица Изток“.

НАРЕЖДАМ:

            На основание чл.194, ал.1 от ЗУТ, собствениците и ползвателите на недвижими имоти , описани подробно в Приложение №1 към настоящата заповед, попадащи в сервитутната зона на ВЛ 220 kV„Сила“ на територията на Община Гълъбово, да осигурят свободен достъп за извършване на разрешените строително – монтажни работи от Изпълнителя на обект:

Реконструкция на ВЛ 220kV„Сила“ от ст.№89 до п/ст „Марица Изток“

за срок от 10.01.2021г. до 10.06.2021г.

            След завършване на работите по СМР на обекта в определения срок, Изпълнителят на обекта е длъжен веднага да отстрани всички повреди, причинени на поземлени имоти във връзка с изпълнените СМР, включително почистване на трасето и възстановяване на пътищата за достъп.

            В случай, че повредите не могат да бъдат отстранени, правоимащите да бъдат обезщетени за причинените вреди от възложителя на обекта с обезщетение в размер определен по реда на чл210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съгласно изискването на чл.194, ал.4 и ал.5 от същия.

            Размерът на обезщетението се определя по пазарни цени, предложени от комисия, назначена от кмета на общината и се изплаща в едномесечен срок от влизането в сила на оценката.

            Заповедта да се съобщи по реда на чл.61, ал.3 от АПК на Възложителя и Изпълнителя на обекта за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед може да бъде оспорена, съгласно чл.125 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаването.

Съгласно условието на чл.217, ал.1, т.8 от ЗУТ, оспорването на заповедта пред съда не спира нейното изпълнение.

 

Инж.ПЛАМЕН БАРАКОВ

За Кмет на Община Гълъбово

/съгл.Заповед №676/07.12.2020г./

Съгласувал :

Юрисконсулт …/ПП/…..

                       / Евг.Вълчева/

Изготвил : Джулия Фенерова – мл.експерт „Наеми, наемни отношения ОбС“

Приложение №1

към Заповед № 687/11.12.2020г.на инж.Пламен Бараков – зам-кмет,

действащ като Кмет, съгласно заповед №676/07.12.2020г.

 

 

Землище: с.Априлово, общ.Гълъбово

Имот №

Стар номер

НТП на имота

Кат.

Местност

Площ на имота [дка]

Площ на сервитута, в т.ч. площ на стъпката на стълба [дка]

Вид собственост

13.64

000064

Гори в земеделски земи

X

ЮРТИТЕ

6,960

0,062

Общинска частна

13.66

000066

ПАСИЩА, МЕРИ

X

ЮРТИТЕ

0,914

0,519

Общинска публична

14.6

014006

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

СРЕЩНИЯ ЮРТ

18,571

3,032

Обществени организации

14.7

014007

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

СРЕЩНИЯ ЮРТ

17,575

2,317

Частна

14.9

014009

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

СРЕЩНИЯ ЮРТ

3,975

0,857

Частна

14.10

014010

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

СРЕЩНИЯ ЮРТ

9,498

0,148

Частна

14.17

000017

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

--------------

2,358

0,115

Общинска публична

14.76

000076

Електропроводи и съоръжения към тях

 

--------------

0,025

0,025

Обществени организации

14.119

000019

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

--------------

3,184

0,114

Общинска публична

15.7

015007

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

СРЕЩНИЯ ЮРТ

3,000

0,004

Частна

15.11

015011

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

СРЕЩНИЯ ЮРТ

18,998

2,193

Частна

15.12

015012

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

СРЕЩНИЯ ЮРТ

5,569

1,955

Частна

15.19

015019

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

СРЕЩНИЯ ЮРТ

6,250

0,217

Частна

15.20

015020

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

СРЕЩНИЯ ЮРТ

6,249

2,557

Частна

15.87

000087

ПАСИЩА, МЕРИ

VI

СРЕЩНИЯ ЮРТ

5,813

0,705

Общинска публична

15.119

000019

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

--------------

3,635

0,226

Общинска публична

16.11

016011

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

КАЙРЯКОВОТО

21,899

0,313

Частна

16.21

016021

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

КАЙРЯКОВОТО

10,954

0,006

Частна

16.23

016023

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

КАЙРЯКОВОТО

9,848

3,660

Обществени организации

16.45

016045

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

КАЙРЯКОВОТО

26,063

3,007

Частна

16.47

016047

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

КАЙРЯКОВОТО

11,803

0,407

Частна

16.59

016059

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

КАЙРЯКОВОТО

14,999

1,785

Частна

16.60

016060

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

III

СЪКЧИЛИЯ

11,999

1,985

Частна

16.61

016061

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

III

СЪКЧИЛИЯ

8,999

3,347

Частна

16.62

016062

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

КАЙРЯКОВОТО

6,314

0,547

Частна

16.63

016063

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

КАЙРЯКОВОТО

6,314

0,557

Частна

16.65

016065

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

КАЙРЯКОВОТО

7,668

0,683

Частна

16.66

016066

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

КАЙРЯКОВОТО

7,728

0,688

Частна

16.91

000091

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

--------------

3,758

0,129

Общинска публична

16.104

000104

Електропроводи и съоръжения към тях

 

--------------

0,025

0,025

Обществени организации

16.136

000036

ПАСИЩА, МЕРИ

X

КАЙРЯКОВОТО

4,898

0,610

Общинска публична

16.162

000062

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

--------------

4,634

0,321

Общинска публична

16.179

000179

Електропроводи и съоръжения към тях

 

--------------

0,025

0,025

Обществени организации

16.183

000183

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

--------------

3,735

0,150

Общинска публична

17.48

017048

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VII

ЮРТИТЕ

5,166

1,980

Обществени организации

17.49

017049

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VII

ЮРТИТЕ

5,170

0,002

Частна

17.70

000070

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

--------------

1,865

0,155

Общинска публична

17.141

000041

ПАСИЩА, МЕРИ

X

ЮРТИТЕ

10,421

1,350

Общинска публична

30.7

030007

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

III

СЪКЧИЛИЯ

7,999

3,029

Частна

30.18

030018

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

III

СЪКЧИЛИЯ

8,055

2,737

Обществени организации

30.19

030019

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

III

СЪКЧИЛИЯ

3,818

1,074

Частна

30.20

030020

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

III

СЪКЧИЛИЯ

3,818

0,852

Частна

30.23

030023

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

III

СЪКЧИЛИЯ

8,056

2,111

Частна

30.107

000107

ДРУГИ ТЕРИТОРИИ,ЗАЕТИ ОТ ВОДНИ ТЕЧЕНИЯ И ВОДНИ ПЛ.

 

--------------

6,015

0,208

Общинска частна

30.209

000209

Електропроводи и съоръжения към тях

 

--------------

0,025

0,025

Обществени организации

30.294

000294

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

--------------

4,806

0,180

Общинска публична

31.6

031006

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

III

СЪКЧИЛИЯ

16,372

0,642

Частна

31.11

031011

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

III

СЪКЧИЛИЯ

8,724

1,674

Обществени организации

31.13

031013

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

III

СЪКЧИЛИЯ

8,000

2,361

Частна

31.111

000111

ДРУГИ ТЕРИТОРИИ,ЗАЕТИ ОТ ВОДНИ ТЕЧЕНИЯ И ВОДНИ ПЛ.

 

--------------

7,588

0,349

Общинска частна

31.298

000298

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

--------------

4,382

0,169

Общинска публична

31.301

000301

Електропроводи и съоръжения към тях

 

--------------

0,025

0,025

Обществени организации

35.5

035005

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

ГОРНИ ИСЕТА

6,000

0,825

Обществени организации

35.178

000178

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

--------------

3,981

0,076

Общинска публична

35.181

000181

ДРУГИ ТЕРИТОРИИ,ЗАЕТИ ОТ ВОДНИ ТЕЧЕНИЯ И ВОДНИ ПЛ.

 

--------------

6,430

0,194

Общинска частна

35.374

000374

Електропроводи и съоръжения към тях

 

--------------

0,024

0,024

Обществени организации

36.5

036005

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

18,120

1,654

Частна

36.7

036007

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

11,999

2,314

Обществени организации

36.15

036015

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

8,584

1,935

Частна

36.18

036018

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

5,999

0,292

Частна

36.136

000136

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

--------------

3,236

0,115

Общинска публична

37.7

037007

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

18,052

1,603

Частна

37.8

037008

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

9,500

0,356

Частна

37.13

037013

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

6,649

2,638

Частна

37.369

000369

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

--------------

3,393

0,145

Общинска публична

38.5

038005

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

ГОРНИ ИСЕТА

13,200

2,951

Частна

38.17

038017

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

ГОРНИ ИСЕТА

11,706

2,907

Частна

38.23

038023

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

ГОРНИ ИСЕТА

8,795

0,669

Частна

38.267

000267

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

--------------

4,113

0,104

Общинска публична

38.371

000371

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

--------------

3,276

0,102

Общинска публична

38.414

000414

Електропроводи и съоръжения към тях

 

--------------

0,025

0,017

Обществени организации

39.13

039013

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

V

ГОРНИ ИСЕТА

2,533

0,016

Частна

39.14

039014

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

V

ГОРНИ ИСЕТА

1,999

0,734

Частна

39.15

039015

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

V

ГОРНИ ИСЕТА

15,490

3,213

Общинска частна

39.422

000422

Електропроводи и съоръжения към тях

 

--------------

0,013

0,013

Обществени организации

42.4

042004

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

X

СТЕФАНОВОТО

3,998

1,471

Частна

42.5

042005

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

X

СТЕФАНОВОТО

3,500

1,972

Частна

42.6

042006

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

X

СТЕФАНОВОТО

2,000

0,441

Частна

42.7

042007

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

X

СТЕФАНОВОТО

3,499

0,009

Частна

42.390

000390

Гори в земеделски земи

X

СТЕФАНОВОТО

2,420

0,042

Общинска частна

42.451

000451

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

--------------

5,969

0,201

Общинска публична

42.452

000452

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

--------------

1,118

0,161

Общинска публична

43.7

043007

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

X

СТЕФАНОВОТО

6,199

1,602

Частна

43.9

043009

Други изоставени орни земи

X

СТЕФАНОВОТО

11,805

4,806

Частна

43.14

043014

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

X

СТЕФАНОВОТО

6,592

1,499

Частна

43.396

000396

Местни пътища

 

--------------

19,319

0,732

Общинска публична

43.453

000453

Електропроводи и съоръжения към тях

 

--------------

0,025

0,025

Обществени организации

43.460

000460

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

--------------

1,963

0,154

Общинска публична

80.1

080001

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

III

МИШАТА

11,285

2,762

Обществени организации

80.4

080004

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

МИШАТА

17,409

2,743

Частна

80.10

080010

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

МИШАТА

8,360

0,101

Частна

80.13

080013

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

МИШАТА

3,000

1,646

Частна

80.14

080014

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

МИШАТА

5,347

1,986

Частна

80.19

080019

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

МИШАТА

5,948

0,897

Частна

80.20

080020

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

МИШАТА

7,851

1,222

Частна

80.307

000307

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

--------------

3,408

0,131

Общинска публична

80.462

000462

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

--------------

2,186

0,123

Общинска публична

82.1

082001

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

III

МИШАТА

3,800

0,400

Обществени организации

82.2

082002

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

III

МИШАТА

9,499

1,635

Обществени организации

82.14

082014

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

III

МИШАТА

4,435

1,348

Обществени организации

82.465

000465

Електропроводи и съоръжения към тях

 

--------------

0,025

0,025

Обществени организации

82.469

000469

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

--------------

2,762

0,256

Общинска публична

83.2

083002

ПАСИЩА, МЕРИ

X

БАХЧАТА

16,098

1,175

Общинска публична

86.4

086004

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

X

МИШАТА

16,498

0,178

Частна

86.5

086005

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

X

МИШАТА

7,599

4,047

Частна

86.6

086006

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

III

МИШАТА

5,700

2,045

Частна

86.7

086007

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

III

МИШАТА

5,851

0,029

Обществени организации

86.14

086014

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

III

МИШАТА

3,774

0,339

Частна

86.439

000439

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

--------------

4,835

0,168

Общинска публична

103.470

000470

Електропроводи и съоръжения към тях

 

--------------

0,025

0,025

Обществени организации

104.185

000185

Електропроводи и съоръжения към тях

 

--------------

0,025

0,025

Обществени организации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Землище: с.Великово, общ.Гълъбово

Имот №

Стар номер

НТП на имота

Кат.

Местност

Площ на имота [дка]

Площ на сервитута, в т.ч. площ на стъпката на стълба [дка]

Вид собственост

20.3

020003

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

ЛИСА МОГИЛА

19,988

3,611

Частна

20.4

020004

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

III

ЛИСА МОГИЛА

19,999

4,365

Частна

20.9

020009

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

III

ЛИСА МОГИЛА

8,424

1,797

Частна

20.10

020010

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

III

ЛИСА МОГИЛА

11,666

0,618

Частна

20.163

000163

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

ЛИСА МОГИЛА

5,564

0,147

Общинска публична

20.164

000164

ПАСИЩА, МЕРИ

VI

БАКАДЖИКА

64,093

6,944

Общинска частна

21.9

021009

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IV

КАБОИК

31,098

3,562

Частна

21.11

021011

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IV

КАБОИК

21,608

5,214

Частна

21.26

021026

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IV

КАБОИК

16,319

2,764

Частна

21.27

021027

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IV

КАБОИК

17,999

0,748

Частна

21.39

021039

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IV

КАБОИК

8,000

2,830

Частна

21.163

000163

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

ЛИСА МОГИЛА

2,329

0,148

Общинска публична

21.165

000165

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

КАБОИК

6,195

0,478

Общинска публична

21.238

000238

ПАСИЩА, МЕРИ

IV

КАБОИК

20,009

0,013

Общинска частна

 

Общо:

253,289

33,239

 

 

 

Землище: гр.Гълъбово, общ.Гълъбово

Имот №

Стар номер

НТП на имота

Кат.

Местност

Площ на имота [дка]

Площ на сервитута, в т.ч. площ на стъпката на стълба [дка]

Вид собственост

14.18

014018

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VII

КАРАМАНЛИЙСКА РЕКА

4,800

0,660

Частна

14.19

014019

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

III

КАРАМАНЛИЙСКА РЕКА

5,200

1,620

Обществени организации

14.20

014020

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

III

КАРАМАНЛИЙСКА РЕКА

3,505

1,496

Частна

14.90

000090

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

........

1,097

0,175

Общинска публична

17.8

017008

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

III

КАРАМАНЛИЙСКА РЕКА

5,000

0,471

Обществени организации

17.9

017009

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

III

КАРАМАНЛИЙСКА РЕКА

5,000

2,774

Частна

17.10

017010

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

III

КАРАМАНЛИЙСКА РЕКА

2,000

0,688

Обществени организации

17.11

017011

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

III

КАРАМАНЛИЙСКА РЕКА

2,000

0,032

Обществени организации

17.72

000072

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

........

6,564

0,444

Общинска публична

17.83

000083

Дерета

 

........

24,998

2,430

Общинска публична

18.5

018005

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

ШИШКА

6,999

0,703

Частна

18.6

018006

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

ШИШКА

8,006

3,315

Частна

18.7

018007

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

ШИШКА

8,999

0,016

Обществени организации

18.19

018019

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

ШИШКА

3,000

0,374

Частна

18.20

018020

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

ШИШКА

5,999

1,637

Частна

18.21

018021

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

ШИШКА

15,000

1,253

Частна

18.22

018022

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

ШИШКА

14,999

5,184

Частна

18.42

000042

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

........

3,047

0,246

Общинска публична

19.12

019012

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

ШИШКА

8,000

2,091

Обществени организации

19.13

019013

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

ШИШКА

7,991

3,533

Частна

19.14

019014

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

ШИШКА

7,900

0,915

Обществени организации

20.27

020027

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

ШИШКА

1,000

0,448

Частна

20.28

020028

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

ШИШКА

1,300

0,644

Частна

20.29

020029

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

ШИШКА

1,500

0,790

Частна

20.30

020030

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

ШИШКА

1,500

0,678

Частна

20.31

020031

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

ШИШКА

2,000

0,598

Обществени организации

20.32

020032

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

ШИШКА

2,000

0,239

Частна

20.33

020033

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

VI

ШИШКА

6,002

0,007

Частна

20.48

000048

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

........

1,955

0,150

Общинска публична

85.1

085001

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

АЙВАЛЪКА

7,302

0,389

Обществени организации

85.2

085002

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

АЙВАЛЪКА

5,250

2,718

Частна

86.6

086006

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

СТУДЕНА РЕКА

9,999

1,333

Частна

86.7

086007

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

СТУДЕНА РЕКА

13,897

5,932

Частна

86.130

000130

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

........

2,644

0,338

Общинска публична

86.131

000131

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

........

6,826

0,150

Общинска публична

87.22

087022

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

КАМЕНОВА РЕКА

5,002

2,892

Частна

87.26

087026

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

КАМЕНОВА РЕКА

22,000

2,257

Частна

87.27

087027

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

КАМЕНОВА РЕКА

13,997

2,276

Частна

87.31

087031

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

КАМЕНОВА РЕКА

7,903

2,568

Частна

87.45

087045

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

КАМЕНОВА РЕКА

4,000

1,873

Частна

88.11

088011

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

КАМЕНОВА РЕКА

17,197

6,213

Обществени организации

88.25

088025

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

КАМЕНОВА РЕКА

8,699

3,813

Частна

88.26

088026

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

КАМЕНОВА РЕКА

5,000

0,014

Частна

88.162

000162

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

........

4,049

0,192

Общинска публична

88.165

000165

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

........

10,685

0,149

Общинска публична

89.6

089006

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

КАМЕНОВА РЕКА

9,001

0,514

Частна

89.7

089007

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

КАМЕНОВА РЕКА

9,000

3,750

Обществени организации

89.9

089009

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

КАМЕНОВА РЕКА

11,749

3,594

Обществени организации

90.136

000136

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

........

10,534

0,166

Общинска публична

90.169

000169

Гори в земеделски земи

VI

ПАМУКЛУКА

12,038

0,890

Общинска частна

90.170

000170

Дерета

 

 

11,465

0,727

Общинска публична

90.171

000171

ПАСИЩА, МЕРИ

VI

СТУДЕНА РЕКА

14,115

0,979

Общинска частна

90.172

000172

Гори в земеделски земи

VI

СТУДЕНА РЕКА

11,425

1,081

Общинска частна

92.1

092001

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

ПАМУКЛУКА

5,301

1,437

Частна

92.3

092003

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

ПАМУКЛУКА

6,001

1,900

Обществени организации

92.6

092006

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

ПАМУКЛУКА

32,998

4,683

Частна

92.12

092012

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

ПАМУКЛУКА

8,005

1,644

Частна

92.15

092015

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

ПАМУКЛУКА

2,000

0,663

Обществени организации

92.137

000137

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

........

4,939

0,306

Общинска публична

95.18

095018

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

ЧАЛЛЪКА

15,001

0,918

Обществени организации

95.19

095019

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

ЧАЛЛЪКА

7,605

2,286

Частна

95.795

000795

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

........

9,375

0,651

Общинска публична

96.31

096031

ПАСИЩА, МЕРИ

VI

ЗАЙЧИ АЛЧАК

22,288

3,535

Общинска публична

96.37

096037

ПАСИЩА, МЕРИ

VI

ЗАЙЧИ АЛЧАК

20,098

3,732

Общинска публична

96.38

096038

ПАСИЩА, МЕРИ

VI

ЗАЙЧИ АЛЧАК

14,690

1,436

Общинска публична

96.458

000458

Дерета

 

........

42,544

1,352

Общинска публична

100.1

100001

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

ЧАЛЛЪКА

3,000

1,460

Частна

100.4

100004

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

ЧАЛЛЪКА

23,000

3,248

Частна

100.5

100005

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

ЧАЛЛЪКА

18,797

2,669

Частна

100.7

100007

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

ЧАЛЛЪКА

7,999

1,688

Обществени организации

100.8

100008

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

ЧАЛЛЪКА

7,899

1,293

Частна

100.11

100011

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

ЧАЛЛЪКА

7,903

1,759

Частна

100.12

100012

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

ЧАЛЛЪКА

5,000

1,285

Частна

100.14

100014

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

ЧАЛЛЪКА

2,999

0,154

Частна

100.462

000462

ПАСИЩА, МЕРИ

V

ЧАЛНЪКА

7,973

1,213

Общинска публична

100.782

000782

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

........

5,221

0,342

Общинска публична

100.854

000854

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

........

1,601

0,130

Общинска публична

101.782

000782

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

........

8,522

0,023

Общинска публична

101.854

000854

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

........

2,799

0,033

Общинска публична

103.194

000194

Местни пътища

 

........

73,733

0,841

Общинска публична

213.836

000836

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

........

5,084

0,049

Общинска публична

215.734

000734

Дерета

 

........

3,134

0,027

Общинска публична

216.5

216005

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

БРУЧИЛКАТА

9,598

3,382

Частна

216.6

216006

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

БРУЧИЛКАТА

3,001

1,189

Обществени организации

216.7

216007

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

БРУЧИЛКАТА

4,500

0,226

Частна

216.9

216009

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

БРУЧИЛКАТА

5,599

2,247

Частна

216.12

216012

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

БРУЧИЛКАТА

6,799

2,692

Частна

216.13

216013

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

БРУЧИЛКАТА

6,700

0,684

Частна

216.21

216021

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

БРУЧИЛКАТА

7,000

1,018

Частна

216.38

216038

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

БРУЧИЛКАТА

8,566

2,495

Обществени организации

216.747

000747

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

........

5,249

0,183

Общинска публична

216.952

000952

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

........

2,895

0,139

Общинска публична

217.19

217019

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

БРУЧИЛКАТА

3,000

0,061

Обществени организации

217.24

217024

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

БРУЧИЛКАТА

1,975

0,228

Частна

217.25

217025

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

БРУЧИЛКАТА

5,000

2,347

Частна

217.26

217026

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

БРУЧИЛКАТА

3,100

0,002

Частна

217.27

217027

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

БРУЧИЛКАТА

2,399

1,202

Обществени организации

218.11

218011

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

БРУЧИЛКАТА

5,600

2,540

Обществени организации

218.15

218015

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

БРУЧИЛКАТА

7,699

2,486

Частна

218.952

000952

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

........

5,469

0,248

Общинска публична

274.750

000750

Местни пътища

 

........

24,178

0,554

Общинска публична

314.45

000045

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

........

2,718

0,674

Общинска публична

317.156

000156

ПОЛСКИ ПЪТИЩА

 

........

10,159

0,201

Общинска публична

317.160

000160

ПАСИЩА, МЕРИ

VI

АЙВАЛЪКА

101,913

1,739

Общинска частна

317.161

000161

Дерета

 

........

10,704

0,391

Общинска публична

317.421

000421

ПАСИЩА, МЕРИ

III

ОРТА БОРУН

62,635

2,500

Общинска публична

 

Общо:

1083,125

148,629

 

 

Утвърдил:

За Кмет:ПП

                  /инж.Пл.Бараков/                         

Съгласно Заповед №676/07.12.2020г. на

Кмета на Община Гълъбово

.............................

30.03.3030 г - качено от администратор:

 

О Б Я В А  на11.05.2020г./понеделник/ от 11:00 часа в заседателната залана Община Гълъбово /партер/ се организира публично обсъждане наотчета на бюджета на общината за 2019 г.

.........................................................................................................

За отдаваните под наем на пасища и мери - прочети Решение № 45 от Протокол №6 и Приложението:

ПРОТОКОЛ № 6/28.01.2020 Г.

Приложение към Решение №45

..............................................................

Публикувано на 29.08.2019 г. ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ На основание Решение №636, взето с протокол №75 от 28.06.2019 г. на Общински съвет – Гълъбово и чл. 19 от Закона за общинския дълг, община Гълъбово

ОБЯВЯВА Процедура за избор  на кредитна институция, която да осигури общински заем, при следните параметри:

1. Максимален размер на дълга:  240 000 / двеста и четиридесет хиляди/ лева;

2. Валута: български лева;

3. Вид на дълга: оборотен кредит;

4. Начин на обезпечаване:

залог по реда на закона за особените залози, върху всички настоящи

и бъдещи вземания по бюджетната сметка на Община Гълъбово, водена в Общинска банка АД,

по която постъпват след централизация приходите по бюджета на общината, както и

върху всички настоящи и бъдещи вземания на община Гълъбово с

произход собствени приходи по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от

Закона за публичните финанси и обща изравнителна субсидия за местни дейности

по чл. 52, ал.1, т.1, б. „б“ от Закона за публичните финанси;

5. Срок на погасяване на главницата – 12 месеца, от които 6 месеца гратисен период, за останалите 6 месеца – на равни месечни вноски;

6.Начин на плащане на лихвите – ежемесечно;

7. Максимален лихвен процент:

- лихвен процент за редовен дълг – 3,5 % годишно;

- наказателна надбавка за просрочена главница – 10 пункта над договорения лихвен процент за редовна главница;

- неустойка при просрочие на лихви – 0,05 % върху просрочената сума за всеки ден просрочие;

8. Такси и комисиони: Според тарифата на банката, отпуснала кредита.

9. Срок, начин и място на получаване на офертите: до 17: 30 часа на 09.09.2019 г., лично или по поща /куриер,  информационен център в сградата на община Гълъбово, бул. Република №48, гр. Гълъбово, 6280.

10. Място и дата на отваряне на офертите:  14:00 часа на 10.09.2019 г., в зала №1, етаж 1, в сградата на община Гълъбово.

11. Срок на валидност на офертите – 30 дни от отварянето им.

12. Офертите на участниците трябва да съдържат предложения за лихвения процент, размер на такси и комисиони и други такси

В процедурата,може да участва всяко лице,което е кредитна институция и:

 • не е поставено под специален надзор по смисъла на чл.115 от Закона за кредитните институции;
 • не е банка, спрямо която се прилагат оздравителни мерки или прекратителни процедури по реда на Закона за кредитните институции;
 • няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на участника и към община Гълъбово, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен в размер по-голям от едно на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключила финансова година, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
 • не е  в ликвидация,
 • не е обявено в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност.
 • Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена, т.е. критерият за избор на финансова или кредитна институция е предложен най-нисък лихвен процент по главницата, но не по-висок от посочения по-горе в т.7.

Запитвания, справки и информация се приемат в писмен вид на имейл:[email protected]аbv.bg,

тел: 0418/689 62 , 0418/689 54

лице за контакт: Тони Вушева

.........................

Заповед на директора на Областна дирекция «Земеделие» - Стара Загора за определяне на комисия по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

Заповед Nо ПО-09-435/02.08.2019 г. На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 3, ал. 3, т. 24 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”

.................................

КОНКУРС за длъжността: „Главен архитект“ в общинска администрация Гълъбово 

Заявление  за участие

Декларация

Списък на допуснатите кандидати

................

ПРОТОКОЛ от заседание на комисия, определена със Заповед № 145/27.02.2018 г. на кмета на Община Гълъбово, за провеждане на процедура за допълване на състава от външни членове (един външен член) на одитния комитет в Община Гълъбово, съгласно Заповед № 22/09.01.2018 г. на кмета на Община Гълъбово

23.04.2018 г.  - ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 14 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № 22/09.01.2018 г. на Кмета на община Гълъбово, обявява процедура за допълване на състава от външни членове (един външен член) на одитния комитет в община Гълъбово 

Приложение 1

Приложение 2

ПРОТОКОЛ от заседание на комисия, определена със Заповед № 145/27.02.2018 г. на кмета на Община Гълъбово, за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитен комитет в Община Гълъбово, съгласно Заповед № 22/09.01.2018 г. на кмета на Община Гълъбово

.................

СПИСЪК на кандидатите допуснати до участие в подбора на двама външни членове на одитния комитет в Община Гълъбово, в процедура обявена със Заповед № 22/ 09.01.2018 г. на кмета на Община Гълъбово

..................

Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в община Гълъбово

.........................

         Община Гълъбово, област Стара Загора, на основание чл.128, ал.2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: „Нова двойна въздушна електропроводна линия (ВЛ)400 кV от подстанция п/ст „Марица Изток“ до п/ст ТЕЦ „Марица Изток 3“ (Лот 2), който за територията на община Гълъбово е с трасе находящо се в землищата на гр. Гълъбово, с. Обручище и с. Медникарово.

Проектът е изложен в сградата на общинска администрация – стая 207.

 

 На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Гълъбово.

 ................

Обява: На 29.11.2017 г. /сряда/ 11:00 ч. в заседателната зала на Община Гълъбово /партер/ се организира публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2018 г.

..............

Обява: На 24.11.2016 г. /четвъртък/ 11:00 ч. в заседателната зала на Община Гълъбово /партер/ се организира публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2017 г.

Приложения: 

Капиталови разходи 2017 г

Обява публично обсъждане 2017 г

Проект бюджет 2017

Проекти 2017 г

....................

На основание Закона за държавния служител и  Заповеди на Кмета на Община Гълъбово:

конкурс: ст.експерт: Управление на общинска собственост

ст.експерт "Екология и екологичен контрол"

Главен счетоводител

Гл. експерт "Образование"

"Незаконно строителство"

......

Списък на допуснати за участие в конкурс лица за заемане на длъжност