Езици

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

 

 

 

 

 

 

Проект - "Предоставяне на интегрирани услуги с цел подобряване качеството на живот за хора с увреждания и хора над 65 г. с невъзможност за самообслужване"

 

 

Отвори тук: Информации по напредък на проекта

  • Обява: На 26.09.2018 г. от 11,00 часа в сградата на общинска администрация-Гълъбово, зала №1 на партерния етаж - пресконференция по повод приключване дейностите по Проект „Предоставяне на интегрирани услуги с цел подобряване качеството на живот за хора с увреждания и хора над 65 год. с невъзможност за самообслужване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът се осъществява във връзка със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОP001-2.002-0281-C01 между община Гълъбово и Министерство на труда и социалната политика-Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. На пресконференцията ще бъдат представени изпълнението на проектните дейности, постигнатите резултати от изпълнението му, както и предвидените дейности, осигуряващи устойчивост на предоставяните услуги.
21.08.2018 г

Листа на включените и Листа на чакащите за включване в проекта кандидати за потребители.

21.08.2018 г.    Списък класирани кандидати  21.08.2018 г. 

 

 

 

25.04.2018 г. Листите на включените в проекта кандидат -потребители 25.04. 2018 г. 
19.04.2018 г. Класиране на потребители - 19.04. 2018 г.

 

 

30.03.2018 г.        Класиране на потребители от 30.03.2018 г.
30.03.2018 г. Л И С Т А НАВКЛЮЧЕНИТЕ В ПРОЕКТА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ към 30.03.2018 г.

 

 

23.02.2018 г.           Списък класирани кандидат-потребители 23.02.2018 г.
23.02.2018 г. Листи на включените и на чакащите за включване в проекта кандидати за потребители към 26.02.2018 г. 

 

 
 

Списъци на одобрените кандидати за "личен асистент"/ "домашен помощник"

 стр.1 стр. 2   стр.3

 

 

 

На 16.02.2018 г. от 10.00 ч. в "Център за интегрирани здравно– социални услуги" гр. Гълъбово, бул. Република № 31А

Събеседване с допуснатите кандидати

Списък на допуснатите до събеседване Кандидати за лични асистенти и домашни помощници

 

 

 

 

31.01.2018 г. ЛИСТА НА ВКЛЮЧЕНИТЕ В ПРОЕКТА КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИ
31.01.2018 г. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ

 

 

  • Обява:До края на 2018 г. Предоставянето на социалните услуги „личен асистент“ и „домашен помощник“ ще продължи.  Заявления от кандидати за ползване на услугите и за доставчици се ще  се приемат  до м. септември 2018 г. при спазване на условията и изискванията за подбор на доставчици и след представяне на сертфикат за успешно преминато обучение. Включването на нови потребители в проекта става след изготвяне на социална оценка на потребностите и последващо класиране на кандидата, както и при наличие на свободни часове за предоставяне на услугите по проекта и подходящ доставчик. Документи за кандидатстване и информация за проекта: на сайта на община Гълъбово http://www.galabovo.org/node/73; в офиса на проекта: стая 217 на ОА-Гълъбово, бул. „Република“ №48; в Центъра за интегрирани здравно-социални услуги-Гълъбово, бул. „Република“ №31А (бившата сграда на ОбС-Гълъбово).
  • Обява: На 1 и 2 феруари 2018 г.Община Гълъбово организира въвеждащо обучение за доставчици на социалните услуги в домашна среда -„личен асистен“ и „домашен помощник“. Във връзка с изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани услуги с цел подобряване качеството на живот за хора с увреждания и хора над 65 год. с невъзможност за самообслужване“. Целта на обучението е придобиване на общи познания за грижите за възрастни хора и хора с увреждания в домашна среда, запознаване с основните умения и задължения на предоставящите услугите, специфика на работата с потребителите, като представители на различни целеви групи, етични стандарти при предоставянето на услуги в домашна среда и др. Участниците ще получат сертфикат за преминато въвеждащо обучение за предоставяне на социални услуги в домашна среда.Важно: Притежаването на сертификат/удостоверение за преминато обучение е изискване за кандидатстване за работа като личен/социален асистент и домашен помощник по проекти, осъществявани с помощта на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, както и предимство при кандидатстване за работа в социални усулги- общински и държавно делегирани дейности.  Записване на кандидатите на тел: 0418 689 65 и в стая 217 на община Гълъбово.
2017

ЛИСТА НА ВКЛЮЧЕНИТЕ В ПРОЕКТА КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИ

2017 СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ

 

 

 

31.10.2017 г.  ЛИСТА НА ВКЛЮЧЕНИТЕ В ПРОЕКТА КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИ 
31.10.2017 г.  СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ 

 

 

09.10.2017 г. Л И С Т А на ВКЛЮЧЕНИТЕ В ПРОЕКТА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ
09.10.2017 г. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ

 

 

27.09.2017 г. Л И С Т А на ВКЛЮЧЕНИТЕ В ПРОЕКТА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ
27.09.2017 г. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ 

 

 

30.08.2017 г. Л И С Т А на ВКЛЮЧЕНИТЕ В ПРОЕКТА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ
30.08.2017 г. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ 

 

 

25.07.2017 г. Л И С Т А на ВКЛЮЧЕНИТЕ В ПРОЕКТА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ
26.06.2017 г. Актуализирани Листи на ВКЛЮЧЕНИТЕ в проекта и ЧАКАЩИ за включване кандидат-потребители 

 

 

23.06.2017 г. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ 
28.03.2017 г.

Листи на ВКЛЮЧЕНИТЕ В ПРОЕКТА и чакащи за включване КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ

  СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ 

 

 

 

15,16 и 17 март 2017 г. вторият етап от процедурата по подбор на персонал за предоставяне на услуги в домашна среда – събеседване с кандидатите за лични асистенти и домашни помощници.
  Списък на допуснатите до събеседване Кандидати за лични асистенти и домашни помощници

 

 

 

  • Обява  - 08.02.2017 г.: За потребители на социалните услуги и За лични асистенти и домашни помощници - Община Гълъбово обявява прием на документи за доставчици и потребители. Изискванията,образци на необходимите документи и друга информация са достъпни: на www.galabovo.org и в сградата на община Гълъбово, ет.2, стая №217 и стая №210. Документите на кандидати за потребители и доставчици на услугата ще се приемат от 13 февруари до 10 март 2017 г. включително, в сградата на община Гълъбово, гр. Гълъбово, бул. Република 48, ет. 2, стая №210 и стая №217.

МЕТОДИКА за извършване на оценка и подбор на база на индивидуалните потребности  на кандидати за ползване на почасови услуги от Центъра за интегрирани здравно-социални услуги. 

Приложение 1 - Заявление заползваненаинтегрираниздравно-социалниуслуги, предоставяни в домашна среда

Приложение 2 - Декларация

Приложение 3 - Дневник на заявленията на кандидат-потребителите

Приложение 4 - Формуляр за оценка на потребностите на кандидат-потребителите за ползване на интегрирани здравно-социални услуги

Приложение 5 - Решение за класиране на кандидат-потребителя на интегрирани здравно-социални услуги, предоставяни в домашна среда

Приложение 6 - Списък на класираните потребители

Приложение 7 - Измерители

..............

МЕТОДИКА за побор на персонал на Център за интегрирани здравно-социални услуги

Приложение 1  - Обявление за подбор на персонал длъжност "Социален работник"

Приложение 2  - Обявление за подбор на персонал длъжност "Психолог"

Приложение 3 - Обявление за подбор на персонал длъжност "Медицински работник"

Приложение 4 - Обявление за подбор на персонал длъжност "Личен асистент'

Приложение 5 - Обявление за подбор на персонал длъжност "Домашен помощник"

Приложение 6 - Формуляр за индивидуална оценка на кандидата за личен асистент/домашен помощник

Приложение 7 - Дневник на заявленията от кандидатите за личен асистент/домашен помощник

Приложение 8 - Списък с оценените кандидати

Образец 1 - Заявление за участие в процедурата за подбор на персонал - Личен асистент/ Домашен помощник

Образец 2 - Заявление за участие в процедурата за подбор на персонал за Социален работник

Образец 3 -  Заявление за участие в процедурата за подбор на персонал за Психолог

Образец 4 - Заявление за участие в процедурата за подбор на персонал за Медицински работник

Образец 5 - Автобиография

Образец 6 - Деларация за съгласие за обработване и съхранение на лични данни

Образец 7 - Декларация - съдебна

........ Листа на включените и Листа на чакащите за включване в проекта кандидати за потребители.
........ ЛИСТА НА ВКЛЮЧЕНИТЕ В ПРОЕКТА КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИ