Езици

Търгове, конкурси

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

Заповед за определяне на КОМИСИИ по землища в Община Гълъбово. За ръководене и сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в съответното землище за стопанската 2022/2023 година и в случай, че не се постигне доброволно такова, да състави проект за служебно разпределение по определения в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ ред.

ПАСИЩА

Споразумение с арендатори за обработване на земеделски земи в община Гълъбово

Заповед - предоставяне под наем имоти /полски пътища/

ОБЯВИ

...................................................................

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

! ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Утвърдени със заповед №345/19.04.2018 г. на Кмета на община Гълъбово в сила от 19.04.2018 г.

Приложение №1 - СПРАВКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОСТАВКИ, УСЛУГИ И СТРОИТЕЛСТВО 

Приложение №2 - ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ПРОГНОЗЕН ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

Приложение №3 - ГРАФИК ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Приложение №4 - ЧЕК-ЛИСТ Относно извършените действия, както и създадени и получени дикументи в хода на провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ