Езици

Обществена дискусия за Обсъждане на проекта на доклад за Функционален анализ на община Гълъбово, със заинтересовани страни - представители на организации, бизнес и граждани

09.07.2014 - 13:27

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“

Приоритетна ос  І  „Добро управление ” 

Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”

Бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07

Проект „Подобряване на ефективността на общинска администрация – Гълъбово

чрез оптимизиране на структурата и функциите й”

 

ПОКАНА

 

Дискусионен форум

На 22.07.2014г. /вторник/, от 10.30 ч., в залата на Община Гълъбовоще се проведе Обществена дискусия за Обсъждане на проекта на доклад за Функционален анализ на община Гълъбово, със заинтересовани страни - представители на организации, бизнес и граждани,  по проект „Подобряване на ефективността на общинска администрация – Гълъбово чрез оптимизиране на структурата и функциите й”, осъществяван по Оперативна програма „Административен капацитет“, Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07, Бенефициент – Община Гълъбово

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз,чрез Европейския социален фонд