Езици

Обсъждане във фокус група на функциите и структурата на общинска администрация на 13.03.2014 и дискусионен форум на 14.03.2014 за представители на организации, бизнес и граждани

10.03.2014 - 16:12

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“

Приоритетна ос     І  „Добро управление ”  Подприоритет1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”

Бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07

Проект „Подобряване на ефективността на общинска администрация – Гълъбово

чрез оптимизиране на структурата и функциите й”

...................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Eкипа за управление на проект

„Подобряване на ефективността на общинска администрация – Гълъбово, чрез оптимизиране на структурата и функциите й”

уведомява,

че във връзка с дейностите по изготвяне на функционален анализна ОА по проекта, изпълняван по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“, Приоритетна ос І  „Добро управление ”  Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” Бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07,организира  на  13.03.2014 г.  обсъждане във фокус група на функциите и структурата на ОА, а на 14.03.2014 г. от 10,30ч. дискусионен форум по същата тема, със заинтересовани страни - представители на организации, бизнес и граждани,

Мероприятията ще се проведат  в залата на община Гълъбово.