Езици

Офис за военен отчет - Община Гълъбово

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ - ГЪЛЪБОВО бул. Република 48, ет. 2, кабинет № 212 

ТЕЛ: 0418/68956; GSM 0895571012, 0888892482 

КЪМ САЙТА НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

Kонкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 08.12.2022г. до 21.12.2022г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен и Мусачево 

приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани

 

Рд 423 - привличане на кандидати за ВВС

Организиране на дейностите и мероприятията в Централно военно окръжие и подчинените военни окръжия по привличане на кандидати за срочна служба в доброволния резерв през 2021 г.

Обявяване на длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани и оправомощаване на началника на НВУ „Васил Левски“.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 28860-Горна Малина, от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - ТУК

Със заповед № ОХ-308/15.04.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 156 вакантни  длъжности във военни формирования от Военноморските сили и от Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани,с провеждане на конкурс. Срок за подаване на документи - 09.07.2021 г. Списък на длъжностите можете да видите ТУК и ТУК

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 19.04.2021 г. до 21.04.2021 г. в Национален военен университет „Васил Левски” - гр. Велико Търново 1. - заповед № ОХ-72/28.01.2021 г.

Обявява за 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 26260 - Сливен, за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба - заповед № ОХ - 121

Обявени вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, както следва: 

Разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане на оркестрант на военна служба в Гвардейски представителен духов оркестър – военно формирование 54 800 - гр. София, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

Разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в Националната гвардейска част – военно формирование 54 800 - гр. София.

Обявени вакантни длъжности за Военноморските сили и Военновъздушните сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2

ОБЯВА за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина за времето от 09.12.2020 г. до 11.12.2020 г.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 17.02.2021г. до 24.02.2021г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Шумен, Асеновград, Пловдив и Мусачево

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - заповед на министъра на отбраната № ОХ-705

Обява за провеждане на конкурс за заемане на две офицерски длъжности във военни формирования 34750 - Карлово и 22180 - Казанлък, чрез приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина за времето от 08.12.2020г. до 10.12.2020г. - заповед № ОХ-718

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 23.09.2020 г. и 24.09.2020 г. в Националната гвардейска част – гр. София

Заповед към обявата - № ОХ-491 от 29.06.2020 г. на министъра на отбраната

 Заповед № ОХ-411/01.06.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 190 (сто и деветдесет) вакантни длъжности в Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 04.09.2020 г. 

 

Конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2019 г.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 13.05.2019 г. до 21.05.2019 г.

Заповед на министъра на отбраната от 15.02.2019 г. № ОХ – 175 Обявяване на вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Заповед на министъра на отбраната от 15.02.2019 г. № ОХ – 166 Обявяване на вакантна длъжност във Военногеографската служба за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

.................

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Списък на вакантните длъжности за войници във военно формирование 48940 – Бургас и подчинените му военни формирования, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Заповед РА 309 Обявяване на „Правила за работа на Съвета за социално сътрудничество“ в Централно военно окръжие.

Заповед ОХ 391 Обявяване на вакантни длъжности за военни оркестранти за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда ______________ за провеждане на конкурс

Заповед ОХ 388 Обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граиедански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завърш или граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 01Л0.2018г. до 12.10.2018г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Асеновград, М усачево и Смолян.

Обявяване на вакантни длъжности в 6§-ма бригада „Специални сили“ за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Обявяване на вакантни длъжности във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс.

ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

ЗАПОВЕД № ОХ-65 - Обявяване на вакантни длъжности в НВУ „Васил Левски“ за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

ЗАПОВЕД № ОХ-63 - Обявяване на вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

ЗАПОВЕД № ОХ - 55 - Обявяване на вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Обява за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка желаещи да получат начална военна подготовка през 2018 г.

ОБЯВА за длъжности определни за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс от български граждани освободени от военна служба

Обявяване на вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

О Б Я В А за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

Създаване на организация по провеждане на конкурс, обявен със заповед № ОХ-1232/30.11.2017г. на министъра на отбраната на Република България, за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс 

Обявяване на вакантни длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Обявяване на вакантни длъжности в служба „Военна полиция” за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

ОБЯВА за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 46430 - София чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Обявяване на вакантни длъжности във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

............

Обявяване на вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Обявяване на вакантни длъжности в НВУ „Васил Левски“ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Обявяване на вакантна длъжност в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА № OX - 978/12.09.2017 г.  гр. София

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 10.10.2017 г., 11.10.2017 г. и 12.10.2017 г. в Националната гвардейска част – гр. София

ОБЯВА за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

О Б Я В А за провеждане на конкурс за офицери във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.

СПИСЪК на вакантните длъжности за офицери от военни формирования от Военновъздушните сили, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Обявяване на вакантни длъжности от Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Обявяване на вакантни длъжности от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, които са изпълнявали военна служба и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Обявяване на вакантна длъжност във Военно- географската служба за приемане на военна служба на лице, завършило висше училище в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във ВС

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Карлово, Казанлък и Пловдив

Обява за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за Военномедицинска академия

ОБЯВА за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина 

ОБЯВА за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военно медицинската академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 06.02.2017г. до 17.02.2017г. във военни формирования на Сухопътните войски

 

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във военномедицинска академия, националната гвардейска част, съвместното командване на силите и военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища в страната и чужбина

Заповед на Централното военно окръжие № ОХ 147/18.03.2016 ЦВО

Заповед на Министъра на отбраната № ОХ 168/29.02.2016 ВМА

Заповед на Министъра на отбраната №ОХ 195/11.03.2016 ВВС

Заповед на Министъра на отбраната № ОХ 197/11.03.2016 СКС

Заповед на Министъра на отбраната № ОХ 214/15.03.2016 НГЧ

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина,

за времето от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г. в 61-ва механизирана бригада – Карлово и 2-ра механизирана бригада – Стара Загора

Приложение 1    Приложение 2     Приложение 3

ОБЯВАза приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във ВВС и ВМС за конкурс през 2015 г.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина през месец юни 2015г.в 10-ти отделен механизиран батальон - Враца

О Б Я В А ВОЕННО ОКРЪЖИЕ- СТАРА ЗАГОРА НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА НАЧАЛНА И/ИЛИ СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА Изисквания към кандидатите: да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство; да са годни и психологически пригодни за военна служба; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер. СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:  –  ДВЕ СЕДМИЦИ Разходите по обучението се поемат от Министерството на отбраната. За справки и записвания за български граждани без военна подготовка отговарящи на изискванията за обучение в курсове за начална и/или специална военна  подготовка през 2014 г.може да се получи   от  Военно окръжие Стара Загора ул. Свети Княз Борис № 55 тел 042/623231 ,  както и в офиса за военен отчет  община Гълъбово Етаж 2 стая 212. тел.0418/65689 иGSM0888892482 ИЗВАДКА 

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 20.02.2014 г. и 21.02.2014 г. в Националната гвардейска част - гр. София

Обява на основание заповед на министъра на отбраната на Република България № ох-552/05.08.2013г. са обявени вакантни длъжности в  сухопътни войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански  средни или  висши училища в страната или в чужбина за:2-ра механизирана бригада-Стара Загора – 135 длъжностии 61-ва механизирана бригада - Карлово-  235 длъжности. Информация, справки и получаване на комплект документи за кандидатстване може да получите от   офиса за военен отчет   към   общинска администрация Гълъбово и от  сайта  на  цво - www.comd.bg, срок за подаване на документите до 11.10.2013г.

Обява за провеждане на конкурс за длъжности, изискващи сержантски (старшински)военни звания, за комплектоване на духови оркестри от Въоръжените сили с военни оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училищав страната и в чужбина на 10.09.2013 г. и11.09.2013г. в Националната гвардейска част – гр. София. Със заповед № ОХ-414/12.06.2013 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за провеждане на конкурс за длъжности, изискващи сержантски (старшински)военни звания за комплектоване на духови оркестри от Въоръжените сили с военни оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища – в Гвардейски представителен духов оркестър, в духовите оркестри от Сухопътни войски и Представителния духов оркестър на Военноморските сили, както следва: (отвори)

СПИСЪК на вакантни длъжности за военни оркестранти в Гвардейски представителен духов оркестър на Националната гвардейска част

Обява за прием на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание на резервисти във военно формирование 26340 - София

Заповед № ОХ-889/ 21.12.2012 г. на министъра на отбраната на Република България:

ОБЯВА за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за 2013 г.

РЕГИСТЪР НА ОБЯВЕНИТЕ МЕСТА ВЪВ ФОРМИРОВАНИЯТА НА БА ЗА ПРИЕМ В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ ПРЕЗ 2013 Г.

ПАМЕТКА

Заповед № ОХ-808/23.11.2012 г. на министъра на отбраната на Република Българи:

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 18.02.2013 г. до 28.02.2013 г.в 61-ва механизирана бригада – Карлово и2-ра механизирана бригада – Стара Загора.

С П И С Ъ К на вакантните длъжности за войници от 61-ва Механизирана бригада - Карлово, обявени за заемане след конкурс

С П И С Ъ К на вакантните длъжности за войници от 2-ра Механизирана бригада - Стара Загора, обявени за заемане след конкурс

ОБЯВА заприемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс на основание заповед № ОХ-541/07.08.2012 г. на министъра на отбраната на Република България

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина