Езици

Меню

Наредби

Актуални нормативни актове

 

Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общински поземлен фонд (приета с Решение№324/30.05.2022 г.)

........................................................

Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища /приета с решение № 305/28.04.2022 г./

....................................................

Наредба за извършване на търговия и услуги на територията на Община Гълъбово /приета с Решение № 149/20.07.2004 г., изм. и доп. с реш.№ 247/18.02.2005 г., изм.с реш.№ 453/14.12.2006 г., изм.с Реш.№ 177/22.01.2009 г., № 394/15.05.2010 г., № 415/27.07.2010 г., изм.и доп. с реш.№ 194/30.06.2021 г./

............................................................................................................................................................................................................................

Н А Р Е Д Б А за определянето и администрирането на местните таксии цени на услуги на територията на община Гълъбово (Приета с реш.№ 531/18.12.2018 г., изм.и доп.с реш.№ 580/29.03.2019 г., изм.и доп.с реш.№ 5/26.11.2019 г., изм. и доп.с реш.№ 124/15.12.2020 г., изм.и доп.с реш.№ 195/30.06.2021 г.)

.............................................................................................................................................................................................................................

Н А Р Е Д Б А за  определяне  размера на местните данъци натериторията на община Гълъбово /приета с Решение № 550/30.01.2019 г., изм. с реш.№ 117/08.04.2020 г. на АС-Стара Загора, изм.и доп.с реш.№ 125/15.12.2020 г./

..............................................................................................................................................................................................................................

Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО (Приета с реш.№532/18.12.2018г., изм.и доп.с реш.№ 183/31.05.2021 г.)

..............................................................................................................................................................................................................................

Наредбата за общинските жилища  ((приета с реш.№ 618/20.09.2011 г., изм.и доп.с реш.№ 306/30.05.2017 г.,изм.с решение № 88/27.03.2019 г. на АС – Стара Загора, Отменена с решение № 356/2019 г. на АС - Стара Загора и решение № 6248/2020 г. на ВАС - гр.София)

..............................................................................................................................................................................................................................

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Гълъбово за 2021г.

/приета с решение № 139/24.02.2021 г./

..............................................................................................................................................................................................................................

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Гълъбово /приета с реш.№ 406/19.12.2013 г., изм.и доп.с реш.№ 138/24.02.2021 г./

..............................................................................................................................................................................................................................

Н А Р Е Д Б А№ 2 За организацията на пожарна и аварийна безопасност

на територията на Община Гълъбово /приета с реш.№ 59/16.03.2004 г., изм. с реш.№ 81/29.04.2004 г., изм. с реш.№ 453/14.12.2006 г./ Обявена на нищожна с реш.№ 199/02.06.2020 г. на АС – Стара Загора, в законна сила от 30.06.2020 г.)

..............................................................................................................................................................................................................................

Наредба № 1за поддържане и опазване на обществения ред и безопасността надвижението в община гълъбово (Приета с реш.№ 520/30.11.2018 г., изм.с реш.№ 542/18.12.2018 г.)

..............................................................................................................................................................................................................................

Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване чистотата на територията на община Гълъбово (Приета с реш. № 615/30.01.2015 г. изм.с реш.№ 385/04.11.2019 г. и реш. №570/10.12.2019г. на АС – Стара Загора)

..............................................................................................................................................................................................................................

Наредбаза условията и реда за управление и разпорежданес общински жилища /приета среш.№ 618/20.09.2011 г., изм.и доп.с реш.№ 306/30.05.2017 г., изм.с решение № 88/27.03.2019 г. на АС – Стара Загора/

..............................................................................................................................................................................................................................

Наредбаза реда за управление на горските територии собственост на община Гълъбово /приета с реш.№ 609/15.12.2014 г., изм.с реш.№ 260/25.06.2019 г. на АС – Стара Загора/

..............................................................................................................................................................................................................................

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ  И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ  В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГЪЛЪБОВО /приети с решение № 541/18.12.2018 г./

..............................................................................................................................................................................................................................

Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Приета с реш.№532/18.12.2018г.)

..............................................................................................................................................................................................................................

Наредба за приемане, отглеждане, възпитаване, социализиране и обучаване на деца в общинските детски градини в община Гълъбово (Приета с Реш. № 210/25.11.2016 г., изм.с реш. № 162/14.06.2017 г. на АС гр. Стара Загора, изм.с реш.№ 362/31.10.2017 г.

..............................................................................................................................................................................................................................

Наредба за управление на общинските пътища в община Гълъбово (Приета с Реш. №105/18.07.2008г, изменена с Реш. №126/03.10.2008г., №173/22.12.2008г., Отменена с Решение № 397/12.12.2018 г. на АС - Ст. Загора и Решение № 39/06.01.2020 г. на ВАС - София)

..............................................................................................................................................................................................................................

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Гълъбово (Приета с реш. №209 /25.11.2016 г.)

Приложение 1: Регистър на общинските детски градини на територията на община Гълъбово

..............................................................................................................................................................................................................................

Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Гълъбово (Приета с реш. № 586/ 18.09.2007г., изм.и доп.с реш.№ 204/25.01.2013 г.; изм. с реш. №312/09.12.2016г. на АС гр. Стара Загора, в сила от 30.12.2016г. относно: отм. на чл.19, ал.1 в частта „въз основа на схема за разполагане“, отм. на чл.19, ал.2, чл.20 и чл.21, т.4 в частта „с нотариално заверени подписи“)

..............................................................................................................................................................................................................................

Наредба за условията и реда, при които община  Гълъбово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични  търговски дружества и върху общинската част от капитала на търговските дружества, в които е съдружник или акционер

................

....................

Сраницата се актуализира, работи се по следващите редове:

 

Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

Наредба за символиката на Община Гълъбово О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - ГЪЛЪБОВО

..............

Н А Р Е Д Б А за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Гълъбово

 

НАРЕДБА ЗА БАЗИСНИТЕ /НАЧАЛНИ/ ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Гълъбово (Приета с Решение № 203/25.01.2013 г.)

Н А Р Е Д Б А за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Гълъбово /по чл.196,ал.5 от Закона за устройство на територията – ЗУТ/

 

НАРЕДБА за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Гълъбово (Приета с Реш.№ 145/05.12.2008 г., изм.и доп.с Реш.№ 105/31.07.2012 г.)

 

Н А Р Е Д Б А  № 2 За организацията на пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Гълъбово

(виж документа - НАРЕДБА НОМЕР 2)

 

НАРЕДБА за стопанисване  и управление на земеделски земи от общински поземлен фонд

(Приета с Решение№535/31.03.2011 г.,  изм. с Решение № 544/10.05.2011 г., изм. с Решение № 566/28.06.2011 г)

( виж документа - НСУЗЗОПФ )

 

НАРЕДБА за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Гълъбово

(виж документа - НАРЕДБА ЗА БЮДЖЕТА)

 

НАРЕДБА за отглеждане на селскостопански и други животни на територията на община Гълъбово

(виж документа - НАРЕДБА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ)

 

НАРЕДБА за доброволните граждански формирования (доброволни сътрудници) за охрана и опазване на селскостопанското имущяество, собствеността и за противодействие на престъпността в община Гълъбово

(Приета с Решение № 598/18.08.2011г., изм.с реш.№ 619/20.09.2011 г.)

(виж документа- НАРЕДБА- ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ)

 

Н А Р Е Д Б А за обществения ред при използване на превозни средства
и общи площи на територията на община Гълъбово

(виж документа - НАРЕДБА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА)