Езици

ОБЯВА за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс на основание заповед № ОХ-541/07.08.2012 г. на министъра на отбраната на Република България

01.10.2012 - 11:10

 

 

ДЛЪЖНОСТИ ЗА РЕЗЕРВИСТИ В СВ, ВВС И ВМС ЗА КОНКУРС ПРЕЗ 10.2012г.

 

ОБЯВА

                заприемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за

                                     резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през октомври 2012 г.

           

  Заприемане на служба на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти

на основание заповед № ОХ-541/07.08.2012 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват

длъжности във военните формирования на видовете въоръжени сили, които да се заемат чрез провеждане на

конкурс в СВ, ВВС и ВМС, както следва.

        1. Конкурсите ще се проведат по документи в съответното военно формирование, при спазване на

изискванията на ЗРВСРБ и ППЗРВСРБ .

1.1. Кандидатите за участие в конкурс да отговарят на следните изисквания:

1.1.1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

1.1.2. да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;

1.1.3. да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

1.1.4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

1.1.5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

1.1.6. да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;

1.1.7. да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв.

1.2. Кандидатите могат да заявят три длъжности за заемане, като длъжностите могат да бъдат в различни

военни формирования.

       2. Срок за провеждане на конкурсите – до 16.10.2012 г.

2.1. Срок за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв в Областен военен отдел – Стара Загора – до 21.09.2012 г. включително.

2.2. Срок за получаване на документите на кандидатите за служба в доброволния резерв във военното

формирование провеждащо конкурса – до 26.10.2012 г.


 

      3. Кандидатите за участие в конкурса да подадат заявление до  началника на Областен военен отдел –Стара Загора и офисите им в общините по постоянен адрес, с приложени към него:

3.1. автобиография;

3.2. заверени копия от диплома за завършено образование и/или свидетелство за квалификация;

3.3. декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение и копие на документ за трудов

стаж (ако има такъв);

3.4. етапна епикриза от личния лекар и личен амбулаторен картон;

3.5. документ от психо-диспансер по местоживеене, удостоверяващ психическото здраве;

3.6. свидетелство за съдимост;

3.7. декларация, че нямат друго гражданство освен българското;

3.8. служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу тях няма образувано наказателно

производство за умишлено престъпление от общ характер;

3.9. свидетелство за завършен курс по начална и/или специална военна подготовка и копие от военна книжка

(за тези, които притежават);

3.10. декларация, че желаят да бъдат приети на служба в доброволния резерв с по-ниско военно звание от

притежаваното от тях в резерва (ако имат такова);

3.11. декларация, че е съгласен да участва в операции или мисии извън страната;

3.12. други документи съобразно изискванията на длъжността, за която кандидатстват.

                            

                        Телефон за информация: 0418/  6 8956 ,Община Гълъбово, ет.2, стая 212

 

ДЛЪЖНОСТИ ЗА РЕЗЕРВИСТИ В СВ, ВВС И ВМС ЗА КОНКУРС ПРЕЗ 10.2012г.

 

 

                Приложение № 1,към МЗ№ ОХ 541/07.08.2012 г.  
                           
                    ДЛЪЖНОСТИ ЗА РЕЗЕРВИСТИ В СВ, ВВС И ВМС ЗА КОНКУРС ПРЕЗ 10.2012г.  
 
                           
  НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАЯВЕНАТА     ДЛЪЖНОСТ ЗА РЕЗЕРВИСТ ЗВАНИЕ   НАИМЕНОВАНИЕ НА ВОС ДАТА ОТ КОЯТО ДЛЪЖНОСТТА   Е    ВАКАНТНА ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛНО    ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ ИЗИСКВАНЕ ЗА   ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ   ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК   -   ВИД И     НИВО СЪГЛАСНО STANAG 6001 МИНИМ.ИЗИСКВАНО РАЗРЕШЕНИЕ/  СЕРТИФИКАТ (НАТО) ЗА ДОСТЪП БРОЙ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ЗАБЕЛЕЖКА/     СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ  
СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ  
1 54060, Шумен Командир на механизирана рота капитан 5121 4123 Мотопехотни, танкови до 31.12.2012г. висше не се изисква не се изисква С 2    
2 Заместник-командир на рота, той и командир на механизиран взвод капитан 5124 4025 Мотопехотни, танкови до 31.12.2012г. висше не се изисква не се изисква С 2    
3 Заместник-командир на механизирана рота капитан 5124 4024 Тилови до 31.12.2012г. висше не се изисква не се изисква С 2    
4 Командир на механизиран взвод капитан 5124 4107 Мотопехотни, танкови до 31.12.2012г. висше не се изисква не се изисква С 4    
5 54060, Шумен Заместник командир на взвод, той и командир на механизирано отделение старши сержант 7331 3005
п1
Командване на войскови единици до взвод до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 6    
6 Командир на механизирано отделение сержант 7321 3025
п1
Командване на войскови единици до взвод до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 12    
7 Механик-регулировчик ефрейтор 2 клас 8451 1047 Специалисти по обслужване, ремонт и съхранение на бронетанкова техника до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква   2    
8 Командир на отделение за управление ефрейтор 2 клас 8451 1033 Автоматчици до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква   2    
9 Механик-водач ефрейтор 2 клас 8451 1046 Механик водачи на верижна бойна техника до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква   20    
ВСИЧКО 54060 - Шумен 52    
1 54140, Стара Загора Командир на отделение за ремонт на бронетанкова и инженерна техника ефрейтор 2 клас 8451 1033 Специалисти по обслужване, ремонт и съхранение на бронетанкова техника до 31.12.2012г. средно шофьор категория "С", техническо образование не се изисква П 1    
2 Командир на отделение за подвоз на твърди товари ефрейтор 2 клас 8451 1033 Специалисти по обслужване, ремонт и съхранение на бронетанкова техника до 31.12.2012г. средно шофьор категория "С" не се изисква   1    
3 54140, Стара Загора Електромеханик ефрейтор 2 клас 8451 1022 Специалисти по обслужване ,ремонт и съхранение на бронетанкова техника до 31.12.2012г. средно шофьор категория "С", техническо образование не се изисква   1    
4 Механик ефрейтор 2 клас 8451 1045 Специалисти по обслужване, ремонт и съхранение на бронетанкова техника до 31.12.2012г. средно шофьор категория "С", техническо образование не се изисква   3    
5 Автомеханик ефрейтор 2 клас 8451 1003 Специалисти по обслужване, ремонт и съхранение на бронетанкова техника до 31.12.2012г. средно шофьор категория "С", техническо образование не се изисква   4    
ВСИЧКО 54140 - Стара Загора 10    
ВСИЧКО  62    
1 36540, Асеновград Командир на разчет БМ ПТУРК "Конкурс" сержант 7321 3025 Специалист от разчет на противотанково средство от полевата артилерия до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 3    
2 Командир на линейно кабелно отделение сержант 7321 3025 Специалист по експлоатация и ремонт на кабелни линии до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 1 свидетелство за управление кат."С"  
3 36540,  Асеновград Майстор по ремонт на АТТ сержант 7321 3027 Специалисти по ремонт и съхранение на оптически прибори, стрелково въоръжение,АМЧ,ЗАМЧ и ПТУРК до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква   1 свидетелство за управление кат."С"  
4 Майстор по ремонт на БТТ сержант 7321 3027 Специалисти по ремонт и съхранение на оптически прибори, стрелково въоръжение, АМЧ,ЗАМЧ и ПТУРК до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква   1 свидетелство за управление кат."С"  
5 52130, Асеновград Командир на разчет сержант 7321 3025 Специалисти от разчета на буксирна гаубична батарея до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 3    
 
6 54900, Асеновград Командир на екипаж на КЩМ сержант 7321 3025 Специалисти по експлотация на радио и сателитни системи до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 2    
7 38630, Асеновград Командир на топогеодезическо отделение сержант 7321 3025 Специалисти от топогеодизично отделение от полевата атилерия и ракетни войски - тактически ракети до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 1    
8 38630, Асеновград Началник на радиолокационна станция старши сержант 7332 3048 Специалисти от отделение за управление от полевата артилерия до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 1    
9 36540, Асеновград Командир на разчет БМ ПТУРК "Конкурс" ефрейтор 2-ри клас  8451 1035 Специалисти от разчет на противотанково средство от полевата артилерия до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 3    
10 36540, Асеновград Далекомерист редник 3-ти клас 8431 1041 Специалисти от артилериско разузнавателно отделение до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п 1    
11 52340, Асеновград Командир на разчет на реактивна бойна машина БМ-21 „ГРАД” ефрейтор 2-ри клас  84511035 Специалисти от разчет на реактивна артилерия до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п 12    
 
12 52340, Асеновград Мерач на реактивна бойна машина БМ-21 „ГРАД” ефрейтор 2 клас 8451 1042 Специалисти от артилериско разузнавателно отделение до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква сл.п 12    
13 52340, Асеновград Номер от разчет на реактивна бойна машина БМ-21 „ГРАД” редник 3-ти клас 8431 1154 Специалисти от артилериско разузнавателно отделение до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква сл.п 12    
14 52340, Асеновград Шофьор-радиотелефоност  редник 3-ти клас 8431 1313 Специалисти по експлоатация на радио и сателитни системи до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква сл.п 12 свидетелство за управление кат."С"  
 
15 52130, Асеновград Командир на разчет ефрейтор 2-ри клас  8451 1035 Специалисти от разчет на буксирна гаубица до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква сл.п 9    
 
16 52130, Асеновград Мерач ефрейтор 2-ри клас  8451 1042 Специалисти от разчет на буксирна гаубица до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква сл.п 12    
 
17 52130, Асеновград Шофьор-радиотелефонист редник 3-ти клас 8431 1313 Специалисти от разчет на буксирна гаубица до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква сл.п 12    
 
18 54900, Асеновград Радиотелеграфист редник 3-ти клас 84 311 227 Специалисти по експлоатация на радио и сателитни с-ми до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 2    
19 52280, Асеновград Химик-санитар редник 3-ти клас 8431 1297 Химици - санитари до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква   1 свидетелство за упр-е кат."В"  
20 52280, Асеновград Химик-дегазатор редник 3-ти клас 8431 1291 Химици - санитари до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква   1 свидетелство за упр-е кат."В"  
ВСИЧКО ЗА  24490-Асеновград               102    
1 44220
Пловдив
Командир на 2-ри взвод за пречистване на вода офицерски кандидат 2-ри клас 6221 3015 Инженерно-технически специалисти до 31.12.2012г. средно курс за военно звание "офицерски кандидат" не се изисква П 1    
2 Командир на отделение "Инженерни машини" сержант 7321 3025 Инженерно-технически специалисти до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п 3    
3 Командир на пътностроително отделение сержант 7321 3025 Водачи на колесни инженерни машини до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п 1    
4 44220, Пловдив Командир на водоочистително отделение сержант 7322 3025 Инженерно-технически специалисти до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п 5    
5 Автокранист редник 3-ти клас 8431 1005 Водачи на колесни инженерни машини до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п 3    
6 Фадромист редник 3-ти клас 8431 1280 Водачи на колесни инженерни машини до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п 3    
7 Механик-водач
(на ПЗМ-2)
ефрейтор 2-ри клас 8451 1046 Водачи на колесни инженерни машини до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п 3    
8 Екскаваторчик редник 3-ти клас 8431 1055 Водачи на колесни инженерни машини до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п 4    
9 Шофьор-агрегатчик редник 3-ти клас 8431 1306 Инженерно-технически специалисти до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п 8    
10 Електротехник редник 3-ти клас 8431 1067 Инженерно-технически специалисти до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п 6    
11 Механик-водач ефрейтор 2-ри клас 8451 1046 Механик-водачи на верижни инженерни машини до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п 2    
12 44220, Пловдив Механик-водач ефрейтор 2-ри клас 8451 1046 Водачи на колесни инженерни машини до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п 1    
13 Автогрейдерист редник 3-ти клас 8431 1002 Водачи на колесни инженерни машини до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п 1    
14 Лаборант редник 3-ти клас 8431 1111 Инженерно-технически специалисти до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п 5    
ВСИЧКО за 44220-Пловдив               45    
1  54470
Белене
Командир на взвод за унищожаване на невзривени боеприпаси и импровизирани взривни устройства капитан 5124 4107 Организация и управление на тактически подразделения до 31.12.2012г. висше не се изисква не се изисква С,NS, EUS 1    
2 Заместник-командир на взвод, той и командир на група за унищожаване на невзривени боеприпаси и импровизирани взривни устройства  старши сержант 7331 3005 Специалисти по взривни технологии и неотрализиране на невзривени бойни припаси до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква С,NS, EUS 1    
3 Командир на група за унищожаване на невзривени боеприпаси и импровизирани взривни устройства сержант 7321 3025 Специалисти по взривни технологии и неотрализиране на невзривени бойни припаси до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква С,NS, EUS 3    
4 Командир на сапьорно отделение  сержант 7321 3025 Сапьори до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п. 1    
5 54470,    Белене Командир на отделение за заграждения сержант 7321 3025 Сапьори до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п. 1    
6 Командир на отделение "Тежък механизиран мост" сержант 7321 3025 Специалисти по постройка на нисководни, механизирани и понтонни мостове до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п. 1    
7 Командир отделение "Инженерни машини" сержант 7321 3025 Водачи на колесни инженерни машини до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п. 1    
8 Началник на електростанция  сержант 7321 3040 Инженерно-технически специалисти до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п. 1    
9 Механик-водач  ефрейтор 2-ри клас 8451 1046 Механик-водачи на верижни инженерни машини до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п. 1    
10 Механик-водач  ефрейтор 2-ри клас 8451 1046 Механик-водачи на верижни инженерни машини до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п. 2    
11 Механик-водач  ефрейтор 2-ри клас 8451 1046 Механик-водачи на верижни инженерни машини до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п. 3    
12 Електротехник  ефрейтор 2-ри клас 8451 1025 Инженерно-технически специалисти до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п. 1    
13 Оператор EOD  редник 3-ти клас 8431 1159 Инженерно-технически специалисти до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п. 4    
14 54470, Белене Оператор EOD  редник 3-ти клас 8431 1159 Инженерно-технически специалисти до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п. 4    
15 Сапьор  редник 3-ти клас 8431 1238 Сапьори до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п. 8    
16 Сапьор  редник 3-ти клас 8431 1238 Сапьори до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п. 2    
17 Мостостроител  редник 3-ти клас 8431 1141 Специалисти по постройка на нисководни, механизирани и понтонни мостове до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п. 7    
18 Компресорист  редник 3-ти клас 8431 1099 Инженерно-технически специалисти до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п. 2    
19 Шофьор-агрегатчик  редник 3-ти клас 8431 1306 Инженерно-технически специалисти        до 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква Сл.п. 1    
 За 54470-Белене               45    
ВСИЧКО ЗА 55 ИП               90    
ВСИЧКО СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ               254    
ВВС  
1 26720,                        Черноморец Старши  техник в радиотехническа команда в първи ЗРК капитан 5124 4330 Организация и управление на такт. подр. 31.12.2012г. висше не се изисква не се изисква С 1    
2 Старши  техник в радиотехническа команда в първи ЗРК старши сержант 7332 3096 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 2    
3 Шофьор в радиотехническа команда в първи ЗРК редник 3-тиклас 8431 1304 Шофьори на автомобил 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 3    
4 26720, Черноморец Шофьор в дизелна електростанция в първи ЗРК редник 3-тиклас 8431 1304 Шофьори на автомобил 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 1    
5 Шофьор в станция за разузнаване и целеуказване П-18 в първи ЗРК редник 3-тиклас 8431 1304 Шофьори на автомобил 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 1    
6 Началник на радиолокационна станция в станция за разузнаване и целеуказване П-19 в първи ЗРК офицерски кандидат 2-риклас 6221 3026 Инженери по експлоатацията, ремонта и поддръжката 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква С 1    
7 Началник на втора ракетно -огнева група в огнева команда на първи ЗРК капитан 5124 4196 Организация и управление на тактическите подразделения 31.12.2012г. висше не се изисква не се изисква С 1    
8 Командир на трета ракетно -пускова установка в огнева команда на първи ЗРК сержант 7321 3025 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 1    
9 Номер на трета ракетно-пускова установка в огнева команда на първи ЗРК ефрейтор 2-риклас 8451 1074 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 1    
10 Номер на трета ракетно-пускова установка в огнева команда на първи ЗРК редник 3-тиклас 8431 1153 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 2    
11 Командир на четвърта ракетно -пускова установка в огнева команда на първи ЗРК сержант 7321 3025 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 1    
12 26720,          Черноморец Номер на четвърта ракетно-пускова установка в огнева команда на първи ЗРК ефрейтор 2-риклас 8451 1074 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 1    
13 Номер на четвърта ракетно-пускова установка в огнева команда на първи ЗРК редник 3-тиклас 8431 1153 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 2    
14 Шофьор в отделение "Специални автомобили" в огнева команда на първи ЗРК младши сержант 7311 3066 Шофьори на автомобил 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 1    
15 Старши  техник радиотехническа команда във втори ЗРК капитан 5124 4330 Организация и управление на такт. подр. 31.12.2012г. висше не се изисква не се изисква С 1    
16 Старши  техник радиотехническа команда във втори ЗРК старши сержант 7332 3096 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 3    
17 Шофьор в радиотехническа команда във втори ЗРК редник 3-тиклас 8431 1304 Шофьори на автомобил 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 3    
18 Шофьор в дизелна електростанция във втори ЗРК редник 3-тиклас 8431 1304 Шофьори на автомобил 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 1    
19 Шофьор в станция за разузнаване и целеуказване П-18 във втори ЗРК редник 3-тиклас 8431 1304 Шофьори на автомобил 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 1    
20 Заместник-началник на огнева команда във втори ЗРК капитан 5124 4046 Организация и управление на такт. подр. 31.12.2012г. висше не се изисква не се изисква С 1    
21 26720, Черноморец Командир на трета ракетно -пускова установка в огнева команда на втори ЗРК сержант 7321 3025 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 1    
22 Номер на трета ракетно-пускова установка в огнева команда на втори ЗРК ефрейтор 2-риклас 8451 1074 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 1    
23 Номер на трета ракетно-пускова установка в огнева команда на втори ЗРК редник 3-тиклас 8431 1153 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 2    
24 Командир на четвърта ракетно -пускова установка в огнева команда на втори ЗРК сержант 7321 3025 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 1    
25 Номер на четвърта ракетно-пускова установка в огнева команда на втори ЗРК ефрейтор 2-риклас 8451 1074 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 1    
26 Номер на четвърта ракетно-пускова установка в огнева команда на втори ЗРК редник 3-тиклас 8431 1153 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 2    
27 Шофьор в отделение "Специални автомобили" в огнева команда на първи ЗРК младши сержант 7311 3066 Шофьори на автомобил 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 1    
28 26720,  Черноморец Младши автомеханик в Авторемонтна работилница в Група за логистично осигуряване младши сержант 7311 3007 Шофьори на автомобил 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 2    
29 Шофьор в Авторемонтна работилница в Група за логистично осигуряване младши сержант 7311 3066 Шофьори на автомобил 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 2    
30 Шофьор в Авторемонтна работилница в Група за логистично осигуряване редник 3-тиклас 8431 1304 Шофьори на автомобил 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 4    
31 Шофьор в Домакинско отделение в Група за логистично осигуряване редник 3-тиклас 8431 1304 Шофьори на автомобил 31.12.2012г. средно не се изисква не се изисква П 1    
ВСИЧКО ЗА 26720,Черноморец                 47    
1 52860, Кичево Старши техник в радиотехническа команда в първи ЗРК капитан 5124 4330 Организация и управление на такт. подр. 31.12.2012 г. висше не се изисква не се изисква С 1    
2 Старши техник в радиотехническа команда в първи ЗРК старши сержант 7332 3096 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012 г. средно не се изисква не се изисква П 2    
3 Шофьор в радиотехническа команда в първи ЗРК редник 3-тиклас 8431 1304 Шофьори на автомобил 31.12.2012 г. средно не се изисква не се изисква П 3    
4 Шофьор в дизелна електростанция в първи ЗРК редник 3-тиклас 8431 1304 Шофьори на автомобил 31.12.2012 г. средно не се изисква не се изисква П 1    
5 52860, Кичево Шофьор в станция за разузнаване и целеуказване П-18 в първи ЗРК редник 3-тиклас 8431 1304 Шофьори на автомобил 31.12.2012 г. средно не се изисква не се изисква П 1    
6 Началник на радиолокационна станция в станция за разузнаване и целеуказване П-19 в първи ЗРК офицерски кандидат 2-риклас 6221 3026 Инженери по експлоатацията, ремонта и поддръжката 31.12.2012 г. средно не се изисква не се изисква С 1    
7 Началник на втора ракетно -огнева група в огнева команда на първи ЗРК капитан 5124 4196 Организация и управление на тактическите подразделения 31.12.2012 г. висше не се изисква не се изисква С 1    
8 Командир на трета ракетно -пускова установка в огнева команда на първи ЗРК сержант 7321 3025 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012 г. средно не се изисква не се изисква П 1    
9 Номер на трета ракетно-пускова установка в огнева команда на първи ЗРК ефрейтор 2-риклас 8451 1074 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012 г. средно не се изисква не се изисква П 1    
10 Номер на трета ракетно-пускова установка в огнева команда на първи ЗРК редник 3-тиклас 8431 1153 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012 г. средно не се изисква не се изисква П 2    
11 Командир на четвърта ракетно -пускова установка в огнева команда на първи ЗРК сержант 7321 3025 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012 г. средно не се изисква не се изисква П 1    
12 52860, Кичево Номер на четвърта ракетно-пускова установка в огнева команда на първи ЗРК ефрейтор 2-риклас 8451 1074 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012 г. средно не се изисква не се изисква П 1    
13 Номер на четвърта ракетно-пускова установка в огнева команда на първи ЗРК редник 3-тиклас 8431 1153 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012 г. средно не се изисква не се изисква П 2    
14 Шофьор в отделение "Специални автомобили" в огнева команда на първи ЗРК младши сержант 7311 3066 Шофьори на автомобил 31.12.2012 г. средно не се изисква не се изисква П 1    
15 Старши  техник радиотехническа команда във втори ЗРК капитан 5124 4330 Организация и управление на такт. подр. 31.12.2012 г. висше не се изисква не се изисква С 1    
16 Старши  техник радиотехническа команда във втори ЗРК старши сержант 7332 3096 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012 г. средно не се изисква не се изисква П 3    
17 Шофьор в радиотехническа команда във втори ЗРК редник 3-тиклас 8431 1304 Шофьори на автомобил 31.12.2012 г. средно не се изисква не се изисква П 3    
18 Шофьор в дизелна електростанция във втори ЗРК редник 3-тиклас 8431 1304 Шофьори на автомобил 31.12.2012 г. средно не се изисква не се изисква П 1    
19 Шофьор в станция за разузнаване и целеуказване П-18 във втори ЗРК редник 3-тиклас 8431 1304 Шофьори на автомобил 31.12.2012 г. средно не се изисква не се изисква П 1    
20 52860, Кичево Заместник-началник на огнева команда във втори ЗРК капитан 5124 4046 Организация и управление на такт. подр. 31.12.2012 г. висше не се изисква не се изисква С 1    
21 Командир на трета ракетно -пускова установка в огнева команда на втори ЗРК сержант 7321 3025 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012 г. средно не се изисква не се изисква П 1    
22 Номер на трета ракетно-пускова установка в огнева команда на втори ЗРК ефрейтор 2-риклас 8451 1074 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012 г. средно не се изисква не се изисква П 1    
23 Номер на трета ракетно-пускова установка в огнева команда на втори ЗРК редник 3-тиклас 8431 1153 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012 г. средно не се изисква не се изисква П 2    
24 Командир на четвърта ракетно -пускова установка в огнева команда на втори ЗРК сержант 7321 3025 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012 г. средно не се изисква не се изисква П 1    
25 Номер на четвърта ракетно-пускова установка в огнева команда на втори ЗРК ефрейтор 2-риклас 8451 1074 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012 г. средно не се изисква не се изисква П 1    
26 Номер на четвърта ракетно-пускова установка в огнева команда на втори ЗРК редник 3-тиклас 8431 1153 Специалисти по техническа поддръжка и бойно използване 31.12.2012 г. средно не се изисква не се изисква П 2    
27 52860, Кичево Шофьор в отделение "Специални автомобили" в огнева команда на първи ЗРК младши сержант 7311 3066 Шофьори на автомобил 31.12.2012 г. средно не се изисква не се изисква П 1    
28 Младши автомеханик в Авторемонтна работилница в Група за логистично осигуряване младши сержант 7311 3007 Шофьори на автомобил 31.12.2012 г. средно не се изисква не се изисква П 2    
29 Шофьор в Авторемонтна работилница в Група за логистично осигуряване младши сержант 7311 3066 Шофьори на автомобил 31.12.2012 г. средно не се изисква не се изисква П 2    
30 Шофьор в Авторемонтна работилница в Група за логистично осигуряване редник 3-тиклас 8431 1304 Шофьори на автомобил 31.12.2012 г. средно не се изисква не се изисква П 4    
31 Шофьор в Домакинско отделение в Група за логистично осигуряване редник 3-тиклас 8431 1304 Шофьори на автомобил 31.12.2012 г. средно не се изисква не се изисква П 1    
ВСИЧКО ЗА 52860, Кичево                 47    
ВСИЧКО ЗА ВВС   94    
ВМС  
1 22480, Бургас Дивизионен специалист по ЯХБЗ и Е Майор   Организация и упр-е на такт. подр. по ЯХБЗ и Е 01.01.2013г. висше / НВУ Курс за военноморска подготовка не се изисква С
NS
1    
2 Старши оператор главен старшина   Хидроакустика / Технически средства за наблюдение 01.01.2013г. Средно Радиометрист /  Хидроакустик Английски език С
NS
2    
3 22480, Бургас Помощник-оператор матрос 3-ти клас   Хидроакустика / Технически средства за наблюдение 01.01.2013г. Средно Радиометрист /  Хидроакустик не се изисква С
NS
4    
6 Старши оператор старшина I степен   Технически средства за управление на стрелбата 01.01.2013г. Средно Информатика / Радиометрист       не се изисква С
NS
2    
8 Старши оператор старшина I степен   Противоподводно въоръжение / Торпедисти 01.01.2013г. Средно Торпедист не се изисква С
NS
2    
9 Оператор старши матрос 2-ри клас   Противоподводно въоръжение / Торпедисти 01.01.2013г. Средно Торпедист не се изисква П 3    
10 Помощник-оператор матрос 3-ти клас   Противоподводно въоръжение / Торпедисти 01.01.2013г. Средно Торпедист не се изисква П 2    
11 Оператор старши матрос 2-ри клас   Радио- и радиорелейна свръзка 01.01.2013г. Средно Радиотелеграфист Английски език  С
NS
1    
12 Помощник-оператор матрос 3-ти клас   Радио- и радиорелейна свръзка 01.01.2013г. Средно Радиотелеграфист не се изисква С
NS
1    
13 Боцман, водолаз главен старшина   Водолази / Боцмани 01.01.2013г. Средно Водолаз не се изисква П 1 Медицинска годност за водолаз  
14 Старши палубен моряк старши матрос 2-ри клас   Рулеви - сигналчици / Боцмани / Визуални комуникации 01.01.2013г. Средно Рулеви не се изисква П 1    
15 Палубен моряк матрос 3-ти клас   Рулеви - сигналчици / Боцмани / Визуални комуникации 01.01.2013г. Средно Рулеви не се изисква П 1    
16 22480,  Бургас Моторист старши матрос 2-ри клас   Корабни енергетични уредби и системи 01.01.2013г. Средно Моторист не се изисква П 1    
17 Помощник-моторист матрос 3-ти клас   Корабни енергетични уредби и системи 01.01.2013г. Средно Моторист не се изисква П 1    
18 Електротехник старши матрос 2-ри клас   Корабни електрически уредби и системи 01.01.2013г. Средно Ел.техник не се изисква П 1    
19 Помощник-електротехник матрос 3-ти клас   Корабни електрически уредби и системи 01.01.2013г. Средно Ел.техник не се изисква П 1    
20 Старши специалист по обслужване и ремонт на въоръжение и електроника главен старшина   Торпедисти / Прибори за управление на стрелбата 01.01.2013г. Средно Информатика / Специалист по ремонт и обслужване на радиоелектрона техника        Английски език  С
NS
2    
21 Готвач старши матрос 2-ри клас   Морско (корабно) снабдяване 01.01.2013г. Средно Готвач не се изисква П 3    
22 Административен изпълнител старшина I степен   Отчетници по административно-документално обслужване 01.01.2013г. Средно Информатика       не се изисква П 2    
ВСИЧКО ЗА 22480, Бургас                 32    
1 18360, Бургас Командир на рейдови миночистач пр. 1159 капитан-лейтенант   Организация и упр-е на такт. подр. от ВМС 01.01.2013г. висше / ВВМУ- Корабоводене не се изисква не се изисква С 2 Стаж като командир (помощник-командир) на кораб   
2 18360,  Бургас Командир на отделение рулеви главен старшина   Морско корабоводене / Технически средства за навигация 01.01.2013г. Средно Рулеви не се изисква П 2    
3 Сигналчик матрос 3-ти клас   Визуални комуникации / Техн. Ср.за наблюдение 01.01.2013г. Средно Сигналчик не се изисква П 2    
4 Старшина на минно-артилерийска бойна част мичман   Миньори 01.01.2013г. Средно Миньор / артилерист не се изисква П 2    
5 Миньор матрос 3-ти клас   Миньори 01.01.2013г. Средно Миньор не се изисква П 2    
6 Картечар матрос 3-ти клас   Стрелци - зенитчици и стрелци - оператори 01.01.2013г. Средно Артилерист не се изисква П 2    
7 Старши оператор, той и р/телеграфист старшина I степен   Радио- и радиорелейна свръзка 01.01.2013г. Средно Радиотелеграфист не се изисква С 2    
8 Старшина на група мотористи мичман   Корабни енергетични уредби и системи 01.01.2013г. Средно Моторист/ ел.техник не се изисква П 2    
9 Моторист матрос 3-ти клас   Корабни енергетични уредби и системи 01.01.2013г. Средно Моторист  не се изисква П 2    
10 Старшина на група електротехници мичман   Корабни електрически уредби и системи 01.01.2013г. Средно Ел.техник не се изисква П 2    
ВСИЧКО ЗА 18360, Бургас                 20    
                    ВСИЧКО ЗА ВМС                 52    
ВСИЧКО                400