Езици

Меню

За съдебни заседатели

Документите на кандидатите за съдебни заседатели са на разположение в деловодството на ОбС - Гълъбово - Приложения:

1. Списък на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд - Гълъбово

2. Писмо от комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА

3. Съобщение на Временната комисия към ОбС - Гълъбово за избор на съдебни заседатели- Относно: Провеждане на изслушване

................................

05.05.2021 г.

Съобщение - На основание чл.21 ал.1 т.1 и т.23от ЗМСМА, във връзка с чл.68 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Гълъбово, с Решение №181/28.04.2021г. открива процедура за определяне на съдебни заседатели в Районен съд гр. Гълъбово и правила за провеждането й.

Заявление и декларация

............

Проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели в Окръжен съд Стара Загора, мандат 2019-2023 г. и допълване състава на съдебните заседатели за Районен съд – Гълъбово, мандат 2019-2021 г

КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ за Окръжен съд - Стара Загора и Районен съд - Гълъбово

Писмо от КРДОПБГДСРСБНМА

..........

26.09.2018 г -

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

а)възраст от 21 до 68 години;

б)имат настоящ адрес в община Гълъбово, която попада в рамките на съдебния район на РС Гълъбово, за който кандидатстват;

в)имат завършено най-малко средно образование;

г)не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

д)да не страдат от психически заболявания.

е)да не са съдебни заседатели в друг съд;

ж)да не са общински съветници от съдебния район, за който кандидатстват;

з)да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

и)да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

В срок до 10.10.2018 г. кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд – Стара Загора и Районен съд – Гълъбово подават в деловодството на ОбС Гълъбово следните документи:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

5. мотивационно писмо;

6. писмено съгласие;

7. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67 ал.3 от ЗСВ;

8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.– издава се служебно чрез ОбС

Изтегли от ТУК - Декларации

...............

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 33/30.05.2017 ГОДИНА

Приложение № 1 към Решение № 315/30.05.2017 г. Списък на кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Гълъбово

Д О К Л А Д от 29.05.2017г. Относно:Проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр. Гълъбово, мандат 2017-2021г.

СЪОБЩЕНИЕ!!! Срокът за подаване на документи на желаещите да станат съдебни заседатели е удължен до 20 март 2017 г.

Процедура за определяне на съдебни заседатели и правила за провеждането й

Заявление и декларация по процедура за определяне на съдебни заседатели

СЪОБЩЕНИЕ!   Процедура за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели, съгласно ЗСВ:  / Публикувано на 12.05.2017/

Документите на кандидатите за съдебни заседатели са на разположение в деловодството на ОбС - Гълъбово - Приложения:

1. Списък на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд - Гълъбово /Мандат 2017  - 2021/

2. Писмо от комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА

3. Съобщение на Временната комисия към ОбС - Гълъбово за избор на съдебни заседатели- Относно: Провеждане на изслушване

................................