Езици

Концесии

План концесии 2021-2027 изм. и дом. с реш 277/25.02.2022 г.

План концесии 2021-2027

........................................................................

Заповед № 300 за определяне на концесионер на обект включващ рибарник

..................................

Открита процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, която ще се осъществява върху обекти – публична общинска собственост, находящи се в землището на село Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора

ДОКУМЕНТАЦИЯ

.........................................................................

ЗАПОВЕД № 90; гр. Гълъбово, 02.03.2021 г.                          

На основание чл. 116, ал. 1 и ал.2от Закона за концесиитеотносно процедура за определяне на концесионер с наименование „Извършване на траурни услуги, управление и поддържане на гробищен парк в град Гълъбово“, публикувана в Националния концесионен регистър под номер 122-74/09.11.2020

РЕШИХ:

 1. Определям за концесионер, класираният на първо място от Комисията за провеждане на процедурата участник, „ВЕЧНОСТ – ПП“ ООД, с ЕИК 206345934, представлявано от Петър Георгиев и Пенка Дюшюнева, със седалище и адрес на управление гр.Гълъбово, област Стара Загора, ул.“Славянска“ № 3, п.к.6280.
 2. Обектът на концесия включва:

Гробищния парк, находящ се в град Гълъбово, в поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор 18280.228.792 с площ от 34959кв.м., съгласно АОС 263/2004г.на Община Гълъбово. Обектът на концесията представлява гробищен парк в град Гълъбово, находящ се в поземлен имот с идентификатор 18280.228.792 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гълъбово, находящ се в землището на град Гълъбово, Община Гълъбово, с площ 34, 959 дка и граници, съвпадащи с границите по скицата: имоти № 18280.228.723, 18280.228.32 и 18280.228.473.

 1. Според предмета си концесията е за ползване и включва:
 2. Основният предмет на концесията включва извършване на траурни услуги, управление и поддържане на гробищен парк в град Гълъбово.
 3. Чрез ползване на обекта на концесия, концесионерът извършва стопански дейности, които не променят предназначението на обекта и неговите функции като елемент от системата на социална дейност в общината, не увреждат неговите елементи, допълват и разширяват предлаганите услуги,не са свързани с опасности за националната сигурност, околната среда, човешкото здраве и имуществото на други лица и не са забранени от действащото законодателство: организиране на погребения, панахиди, помени и всички съпътстващи дейности, свързани с тези услуги; продажба на стоки и аксесоари и предоставяне на услуги, свързани с организирането на траурни дейности и събития.
 4. Определя срок на концесията - 25/двадесет и пет/ години.

Конкретно определеният срок е съобразен с вида и техническите иресурсни особености на обекта на концесията, и с времето, което е необходимо на концесионера за изпълнение на инвестиционната програма за поддържане на обекта в експлоатационна годност.

 1. Началната дата на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор.
 2. Концесионният договор влиза в сила от датата на подписването му, след представяне на посоченатав документацията на концесията гаранция за изпълнение на концесионния договор.
 3. Концесионно възнаграждение и гаранции - Съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗК при концесия за ползване и когато обектът на концесията е общинска собственост, както е в конкретния случай, винаги се дължи концесионно възнаграждение, което концесионерът заплаща на концедента.
 4. годишно концесионно възнаграждение в размер на 5600лв. /пет хиляди и шестстотин лева/ без ДДС, което се заплаща от концесионера по следната сметка на Община Гълъбово–IBANBG16SOMB91308438008244, с код на плащане 44 57 00при ОБЩИНСКА БАНКА АД
 5. За изпълнението на задълженията по концесионния договор,  концесионерът внася при подписването на договора сума в размер на 50 % от договорената при участието в процедурата за предоставяне на концесия годишна концесионна вноска, която му се връща след изтичането на договора. Гаранцията е в размер на 2800 лева исе внася по банковасметки на Община Гълъбово както следва - BG97SOMB91303338008201приОБЩИНСКА БАНКА АД
  • Първото концесионно възнаграждение се заплаща при сключване на договора на база текуща дата и период до края на годината;
 6. За всяка следваща година от срока на концесията годишното концесионно възнаграждение се заплаща до 31.01. на съответната година.
 7. При забава в плащането на концесионното възнаграждение, концесионерът дължи лихва в размер на законната лихва изчислена върху размера на забавената вноска.
 8. При закъснение на изплащането на концесионното възнаграждение с повече от една година, концедентът може да прекрати едностранно договора.
 1. Срок за сключване на концесионен договор – Срокът за сключване на концесионен договор е 30 (тридесет) дни от съобщаване на участниците на настоящото решение.
 2. Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията относно неговата законосъобразност, включително относно наличие в обявлението, в документацията за концесията или във всеки друг документ, създаден при провеждане на процедурата за определяне на концесионер, на изисквания, нарушаващи принципите по чл. 4, ал. 1 от ЗК.

Инж. ПЛАМЕН БАРАКОВ     /пп/

За Кмет на Община Гълъбово

/Съгл. Заповед № 83/01.03.2021 г./

................................
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ И/
ИЛИ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА КОНЦЕСИЯТА
(ПОПРАВКА НАЦИОНАЛНО ОБЯВЛЕНИЕ)
за концесия без трансграничен интерес по чл. 50, ал. 1, т. 1, чл. 72, ал. 2, т. 3 от Закона за концесиите и Приложение № 8 към
чл. 75, ал. 2 от Закона за концесиите
Раздел I. Информация за концедента, наименование и адрес:
1.1. Вид на концедента:
1.2. Наименование на концедента:
1.3. Адрес на концедента:
1.4. Служба, от която може да се получи допълнителна информация:
Раздел II. Наименование на концесията
Раздел III. Информация за първоначалното обявление
3.1. Обявлението за откриване на процедурата (първоначално обявление) е публикувано в Държавен вестник: № ;
Дата:
3.2. Данни за партидата на процедурата в Националния концесионен регистър
№ 122-74/09.11.2020
Раздел IV. Промени в първоначалното обявление
№ по ред № на раздел, точка от раздел Вместо Да се чете
1 17.2.1. Срок за получаване на заявленията и офертите:  Дата: 10.12.2020 15.01.2021
2 17.2.2. Срок за отваряне на офертите:  Дата: 14.12.2020 19.01.2021
3 18.4. Краен срок за подаване на жалба: 19.11.2020 05.01.2021
Раздел V. Промени в документацията за концесията
Раздел VI. Допълнителна информация
Кмет на община
община Гълъбово
Град/село:
гр. Гълъбово
код по NUTS:
BG344 | Стара Загора
Пощенски код:
6280
Улица/номер:
бул."Република"48
Електронна поща:
Интернет страница:
galabovo.org
Телефон:
0898363612
Факс:
Няма въведени данни.
Наименование: Община Гълъбово
Град/село:
гр. Гълъбово
код по NUTS:
BG344 | Стара Загора
Пощенски код:
6280
Улица/номер:
бул."Република"48
Електронна поща:
Интернет страница:
galabovo.org
Телефон:
0898363612
Факс:
Няма въведени данни.
Извършване на траурни услуги, управление и поддържане на гробищен парк в
град Гълъбово

 

/

Процедура за определяне на концесионер на концесия за услуги върху обект — публична общинска собственост — Гробищния парк

документация 

.............................................

План - Концесии

КОНЦЕСИИ 2019/2020 Г.

Заповед - с. Великово

Заповед - с. Помощник

Заповед - с. Искрица

..................................

Протокол № 3 с. Великово

Протокол № 3 с. Помощник

Протокол № 3 с. Искрица

...................................

Протокол №2 с. Великово

Протокол №2 с. Помощник

Протокол №2 с. Искрица

...................................

Процедура концесия с. Великово

Процедура концесия с. Помощник

Процедура концесия с. Искрица

.......................... 

Протокол № 2

Протокол № 3

с. Главан  Концесия за ползване на язовир (водоем) № 000345 и № 000346

Договор

с. Главан  Концесия за ползване на язовир (водоем) № 000618 и № 000617

Договор

с. Помощник Концесия за ползване на язовир (водоем) № 043046

с. Помощник  Концесия за ползване на язовир (водоем) № 000026

 

 

КОНЦЕСИИ 2015 Г/2016 Г

ЯЗОВИР ГЛАВАН

ЯЗОВИР МЪДРЕЦ

ЯЗОВИР АПРИЛОВО

ЯЗОВИР АПРИЛОВО

....................

...................

КОНЦЕСИИ 2014 Г

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

.........

ЯЗОВИР ГЪЛЪБОВО

..........

ЯЗОВИР ГЛАВАН

На 01.12.2014 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на Община Гълъбово в открито заседание ще се извърши отварянето на предложенията

..............

ЯЗОВИР ПОМОЩНИК

На 01.12.2014 г. от 10:30 часа, в заседателната зала на Община Гълъбово в открито заседание ще се извърши отварянето на предложенията

 

....................................

........

............................................................................................................................

 

1. Водоем-язовир “Кумлия” – имот с кад.000332, с.Обручище

ПРОЕКТО - ДОГОВОР

РЕШЕНИЕ НА ОБС

ОБЯВЛЕНИЕ

2. Водоем-язовир “Далови ниви” – имот с кад.000493, с.Медникарово

ПРОЕКТО - ДОГОВОР

РЕШЕНИЕ НА ОБС

ОБЯВЛЕНИЕ

3. Водоем-язовир “Йовина река” – имот с кад. №000621с.Мъдрец

ПРОЕКТО - ДОГОВОР

РЕШЕНИЕ ОБС

ОБЯВЛЕНИЕ

4. Водоем-язовир “Главански лозя” – имот с кад.000618, с.Главан

ПРОЕКТО - ДОГОВОР

РЕШЕНИЕ НА ОБС

ОБЯВЛЕНИЕ

5. Водоем-язовир “Куза гьол” – имот с кад.№001365, с.Главан

ПРОЕКТО - ДОГОВОР

РЕШЕНИЕ НА ОБС

ОБЯВЛЕНИЕ

6. Водоем-язовир “Листниците” – имот с кад.№000346,с.Главан

ПРОЕКТО - ДОГОВОР

РЕШЕНИЕ НА ОБС

ОБЯВЛЕНИЕ

7. Водоем-язовир “Чеир дере” – имот с кад.000273,  с.Помощник

ПРОЕКТО - ДОГОВОР

РЕШЕНИЕ НА ОБС

ОБЯВЛЕНИЕ

8. Водоем-язовир “Соатя” – имот с кад.000026,  с.Помощник

ПРОЕКТО - ДОГОВОР

РЕШЕНИЕ НА ОБС

ОБЯВЛЕНИЕ

9. Водоем-язовир “Демиров Гьол” – имот с кад.№046001,  с.Помощник

ПРОЕКТО - ДОГОВОР

РЕШЕНИЕ НА ОБС

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура за предоставяне на концесия на обекти,

публична общинска собственост - язовири и водоеми
    

ГЪЛЪБОВО

2012 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

 

            1.Условия за участие в процедурата

            2.Изисквания към подготовката и подаването на офертата за участие

3. Изисквания към подготовката и подаването на заявление за участие

            3.Разглеждане и класиране на подадените оферти

            4.Подписване на концесионния договор

 

 

            С настоящите указания ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Ви уведомява, че в съответствие с разпоредбите на Закона за концесиите, Правилника за неговото прилагане и Вътрешните правила за планирането, координирането и провеждането на концесионните процедури в Община Гълъбово , както и в изпълнение на Решения №№…………….. от …………………… год. на Общински съвет Гълъбово, включено в протокол №……….. от…………………….. год., е обявена ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за предоставяне на концесия на обекти – общинска собственост – язовири и водоеми, чието описание е дадено в Приложение №1.

 

            Концесията включва рибовъдство и развлекателни дейности.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

 

            За участие в процедурата всеки кандидат закупува от Община Гълъбово пакет документи, състоящ се от:

-          документация за участие

-          проект на концесионен договор

-          решения №№............................от .................................. г. на ОбС Гълъбово.

-          обявления за провеждане на процедурата за концесия

-          декларации /приложени/ и други материали /Закон за концесиите и Правилник за прилагане на закона за концесиите/

 

Информационният пакет може да се закупи в срок до 16 часа на  35-ия ден от обнародване на обявленията в ДВ  срещу сумата от  120 лв. /с вкл. ДДС/.

 

Пакетът документи се закупува от упълномощен представител на фирмата – кандидат за концесионер.

            В откритата процедура за определяне на концесионер предложение може да подаде всяко заинтересовано лице - търговец. За да регистрира своето участие в концесионната процедура заинтересованото лице, което в този етап се нарича  кандидат, трябва да подаде заявление за участие.

След извършване на действията по допускане на участниците в процедурата по предоставяне на концесия комисията извършва подбор на участниците, допуснати до участие в процедурата за предоставяне на концесия, по един или повече от следните критерии:

1. пригодност за изпълнение на професионална дейност;

2. икономическо и финансово състояние;

3. технически възможности и/или професионална квалификация.

Критерият пригодност за изпълнение на професионална дейност се доказва чрез:

1. Регистрация в професионален и търговски регистър съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, и/или

2. Опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с дейностите, които могат да се извършват с обекта на концесията, както и притежаването на лицензии или разрешителни за извършване на съответните дейности съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Когато подборът се извършва по критерия "пригодност за изпълнение на професионална дейност" и законодателството на държавата, в която участникът е установен, не изисква регистрация в професионален или търговски регистър, участникът - чуждестранно лице, представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Извън горепосочените случаи, ако по обективни причини участникът не може да представи документ за регистрация в професионален или търговски регистър, той може да докаже съответствието си с критерия "пригодност за изпълнение на професионална дейност" с удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава - членка на Европейския съюз, или на страната, в която се е установил.

Когато участникът в процедурата е обединение, съответствието с критерия "пригодност за изпълнение на професионална дейност" може да се доказва с възможностите на един или повече от участниците в обединението.

Критерият икономическо и финансово състояние се доказва чрез:

1. Регистриран основен капитал на участника, и/или

2. Балансова и/или пазарна стойност на активите на участника, която се удостоверява с годишния финансов отчет или със съответната пазарна оценка, изготвена от лицензирани оценители, и/или

3. Годишни финансови отчети на участника за последните три години.

Критерият технически възможности и/или професионална квалификация се доказва чрез:

1. декларация, съдържаща списъци на изпълнени и изпълнявани през последните 5 години договори с предмет, идентичен или сходен с предмета на концесията, включително основните елементи на договорите, и/или

2. описание на техническото оборудване и на възможностите за осигуряване качествено изпълнение на концесионния договор, и/или

3. списък на техническите лица, включително на тези, които ще отговарят за качеството на изпълнение на концесионния договор, и/или

4. сертификати за управление на качеството или за опазване на околната среда, и/или

5. документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на ръководните служители, които ще отговарят за изпълнението на дейностите по концесионния договор.

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, съответствието с критериите "икономическо и финансово състояние" и "технически възможности и/или професионална квалификация" се доказва чрез възможностите на един или повече от участниците в обединението.

Критериите за подбор на участниците и минималните нива на приложимите изисквания относно изпълнението им се определят в съответствие със спецификата на обекта на концесията и/или управлението на услугата от обществен интерес и се посочват в обявлението.

Участниците, които отговарят на критериите за подбор, се определят с решение на комисията и могат да продължат участието си в процедурата, а останалите се отстраняват.

При провеждане на процедурата за предоставяне на концесия критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплексна оценка на офертата съгласно критериите, определени в решението и в обявлението за откриване на процедура за предоставяне на концесия.

 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА И ПОДАВАНЕТО НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ

 

Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик или кутия с надпис "Оферта". Върху плика/кутията се посочват процедурата, за която се подава офертата, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс или електронен адрес.

В плика/кутията се поставят три самостоятелни непрозрачни плика, върху всеки от които е посочено наименованието на участника, с надпис, съответно:

1.ПЛИК № 1" Заявление за участие";

2.  ПЛИК № 2" Предложение";

3.  ПЛИК № 3" Обвързващо предложение".

Когато съдържанието на заявлението или на предложението е с по-голям обем, те могат да се подадат в един или повече допълнителни пликове, съответно в една или повече кутии, приложени към плика/кутията с офертата. Допълнителните пликове/кутии се надписват "Заявление за участие", съответно "Предложение", като се посочва, че това е продължение със съответния пореден номер, и се посочват процедурата, за която се подава офертата, и наименованието на участника.

Офертата се представя на хартиен носител в един или повече екземпляра в съответствие с указанията, посочени в документацията за участие, като в пликовете/кутиите с оригинала на заявлението за участие, предложението и обвързващото предложение се поставят и записите им в електронен вид на подходящ носител.

Съдържанието на офертата е на езика, посочен в обявлението. Когато с обявлението е допуснато използването на чужд език, тя се представя и с превод на български език. За автентичен се приема преводът на български език.

Документите, които се прилагат, се представят на езика на тяхното издаване заедно с официален превод на български език.

Официален е преводът, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

Офертата на участниците се състои от три части:

1. заявление за участие;

2. предложение;

3. обвързващо предложение.

Всяка от частите на офертата се изготвя по образец, съдържащ се в документацията за участие, и се подписва от лицето, което представлява участника.

Участниците подават оферта, окомплектована по гореописания начин  на мястото и в срока, определени с обявлението. Когато в определения краен час на мястото за получаване има едно или повече заинтересувани лица, длъжностно лице приема офертите на всичките.

Върху пликовете и върху всяка от кутиите с надпис “Оферта” се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването им и се завеждат във входящ регистър на комисията по реда на получаването им. На приносителя се издава удостоверение за завеждането в регистъра по образец, посочен в документацията за участие /приложение № 8/.

Длъжностните лица могат да откажат приемане на оферта, която се подава на място в следните случаи:

·         подадена е в незапечатан плик/кутия или в плик/кутия с нарушена цялост

·         върху плика или кутията не са посочени изискуемите реквизити по чл.45 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите

·                   подадена е след определения срок, освен в случаите на чл.46 ал.1 изречение второ от ППЗК /срокът за подаване на оферти е удължен/

Ако офертата бъде подадена по пощата или по друг нерегламентиран в документацията начин, тя се връща на участника от председателя на комисията по концесиите – незабавно.

Ако в указаните срокове не бъдат подадени оферти, по предложение на комисията по концесиите Кметът на Община Гълъбово може със заповед да удължи срока за получаването им.

 

            Като гаранция за намеренията си, участникът в процедурата внася депозит в касата на Община Гълъбово в размер на  50% от първоначално обявената годишна концесионна вноска. След определянето на концесионера, депозитите на неспечелилите откритата процедура кандидати се връщат в 7-дневен срок. Депозитът на участника, определен за концесионер, се задържа, като след подписването на договора същият му се връща.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА И ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

 

            Заявление за участие в концесионната процедура може да подаде всяко физическо или юридическо лице, регистрирани по ТЗ или обединение от такива лица, когато е закупило документация за участие в процедурата и има интерес при откритата процедура да представи оферта за участие.

           

            ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ЯЗОВИР – ЗА ВСЕКИ ОБЕКТ СЕ ЗАКУПУВА ОТДЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ.

 

Заявлението за участие трябва да има формата и съдържанието, предвидени в настоящата документация /Приложение № 2/ и да отговаря на предвиденото в чл.41 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

 

            Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Копие от документ за регистрация на участника /решение на съответния съд/ и удостоверение за актуално състояние

2. Копие на документа за самоличност, когато офертата се подава от физическо лице, което не е търговец

3. Документ за упълномощаване - когато участникът се представлява от пълномощник

4.Документите за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 - 4 от Закона за концесиите

4.1.съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или административен орган на държавата, в която участникът е установен, за удостоверяване за липсата на обявяване на несъстоятелност, на производство по обявяване в несъстоятелност или на процедура по ликвидация, освен ако е посочен ЕИК;

                        4.2. удостоверение за липса на влязла в сила присъда за престъпление против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или за подкуп, както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група и на лишаване на лицето от правото да осъществява търговска дейност /удостоверение за съдимост/;

4.3. удостоверение по чл.87 ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – за удостоверяване липсата на задължения за публични вземания по чл.16 ал.4 т.2 от Закона за концесиите /от НАП/;

4.4. декларация за липсата на просрочени парични задължения към работниците и служителите, ако участникът е работодател /приложение №3/.

4.5. декларация за липса на обстоятелствата по чл.16 ал.4 т.4 и 5 от Закона за концесиите /приложение №4/.

5.Декларация относно пригодността за изпълнение на професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за технически възможности /приложение №7/.

            6.Удостоверение за липса на задължения към Община Гълъбово /приложение №13/

7. Документ за гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция или заверено копие на документа за внесен депозит;

8. Заверено копие на документ, удостоверяващ заплащането на цената на документацията, когато такава е определена с обявлението;

9.Опис на съдържанието на заявлението, включително и на приложенията към него с посочване на броя страници;

10.Други разработки или документи в изпълнение на условията, предвидени в документацията.

11. Подходящ носител, съдържащ предложението и приложенията към него в електронен вид.

 

Кандидатите, подават заявление, окомплектовано по гореописания начин  до 16.00 часа на 35-тия ден от обнародване на обявленията в ДВ, при спазване на следните правила:

-          заявлението се представя на хартиен носител, подписано от лицето, което представлява участника или негов пълномощник.Заявлението се подава в запечатан плик или кутия, според обема си/ПЛИК № 1/. Когато съдържанието на заявлението е с по-голям обем, то може да се подаде в един или повече допълнителни пликове, съответно в една или повече кутии, приложени към плика/кутията с офертата. Допълнителните пликове/кутии се надписват "Заявление за участие", като се посочва, че това е продължение със съответния пореден номер, и се посочват процедурата, за която се подава офертата, и наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс или електронен адрес;

-          ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, заявлението се подписва от лицата, които представляват участниците в обединението. Ако участниците в обединението упълномощят лице, което да ги представлява,   то подписва всички документи, приложени към заявлението;

-          ако към заявлението се представят документи, изходящи от чужда държава, те задължително се придружават с легализиран превод на български език;

В плика с офертата се поставя втори запечатан плик или кутия според обема си /ПЛИК № 2/, в който се поставя предложението.

Предложението трябва да има формата и съдържанието, предвидени в настоящата документация /Приложение № 12/ и да отговаря на предвиденото в чл.42 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларация за срок на валидност на офертата / приложение №16/ се представя от всеки от участниците в обединението.

Когато съдържанието на предложението е с по-голям обем, то може да се подаде в един или повече допълнителни пликове, съответно в една или повече кутии, приложени към плика/кутията с офертата. Допълнителните пликове/кутии се надписват "Предложение", като се посочва, че това е продължение със съответния пореден номер, и се посочват процедурата, за която се подава офертата, и наименованието на участника.

Към предложението  се прилагат:

-          декларация по образец за оглед на обекта / приложение №14/

-          декларация за опазване на тайната на сведенията, станали ми известни при подготовката на офертата и оглед на обекта /приложение №15/

-          декларация за произход на средствата по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /приложение № 11/

-          декларация за срок на валидност на офертата /приложение № 16/

 

В пликовете/кутиите с оригинала на предложението се поставя и записа му в електронен вид на подходящ носител.

В  ПЛИК № 3 се поставя обвързващото предложение  /приложение № 9/, което представлява резюме на разработките по приложимите критерии, които формират комплексната оценка на офертата, заверено на всяка страница от лицето, подписало офертата.

Обвързващото предложение се изготвя по образец, който се съдържа в документацията за участие /приложение № 9/, и се заверява на всяка страница от лицето, което представлява участника.

В плика с обвързващото предложение се поставя и подходящ носител, съдържащ обвързващото предложение и приложенията към него, когато има такива, в електронен вид.

При различия между офертата и обвързващото предложение оценката на офертата се извършва по данните, посочени в обвързващото предложение.

За верността на данните в документите, представени в Община Гълъбово, кандидатът носи отговорност съгласно разпоредбите на чл.313 от Наказателния кодекс.

 

 

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ

 

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ С НЕОБХОДИМИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ СЪС ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ /ПЛИК № 1/, ПРЕДЛОЖЕНИЕТО /ПЛИК № 2/ И ОБВЪРЗВАЩОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ /ПЛИК № 3/ е до 16 часа на 35-ия ДЕН ОТ ОБНАРОДВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЯТА В „ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК”.

 

Датата на отваряне на офертите не може да бъде по-късно от 3 работни дни от крайния срок за тяхното получаване.

На мястото, в деня и часа, посочени в обявлението, комисията провежда открито заседание за отваряне на офертите.

Участниците в процедурата или техни представители /нотариално упълномощени/ могат да присъстват на заседанието при спазване на режима на достъп до сградата на съответното ведомство.

В началото на заседанието председателят или заместник-председателят на комисията обявява броя на получените оферти и лицата, които са ги подали, след което се извършва отваряне на офертите по реда на завеждането им във входящия регистър.

Отварянето на всяка от офертите се извършва по следния ред:

1. последователно отваряне на плика/кутията с надпис "Оферта" и на съдържащия се в него плик "Заявление за участие", а когато офертата е подадена в няколко кутии се отварят кутиите с надпис "Оферта" и "Заявление за участие";

2. подписване от един от членовете на комисията и от изявилите желание участници или техни представители на плика с надпис "Обвързващо предложение" и на плика/пликовете или кутията/кутиите с надпис "Предложение";

3. прочитане на описа, приложен към заявлението за участие, и сравняване на посоченото в него с приложенията към заявлението.

След приемането и отварянето на офертите по реда на тяхното завеждане във входящия регистър, отваряне на заявленията за участие и подписване на обвързващото предложение и предложението, комисията продължава работата си в закрити заседания в следната последователност:

1. извършване на действия по допускане до участие и подбор на участниците в процедурата;

2. отваряне на предложенията и на обвързващите предложения на участниците, които са допуснати до участие и отговарят и на критериите за подбор;

3. разглеждане на предложенията и на обвързващите предложения, оценяване на офертите и извършване класиране на участниците;

4. изработване на проект на решение за определяне на концесионер или на проект на решение за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесията;

5. приключване на протокола по чл. 48, ал. 2 от Закона за концесиите.

При извършване на действията по допускане до участие и подбор на участниците комисията може:

1. да поиска отстраняване на допуснати в заявленията технически нередовности и непълноти, включително представяне на документи по чл. 41, ал. 2 – 4 от ППЗК;

2. да проверява заявените от участниците обстоятелства и верността или автентичността на приложени документи, включително чрез запитване към компетентни органи. компетентните органи предоставят поисканата от комисията информация в срок 3 работни дни от получаване на искането.;

3. да иска разяснения относно представената информация или приложените документи;

4. да изисква писмено представяне на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в заявлението.

В случаите по по-горните т. 1, 3 и 4 комисията изпраща на участника уведомление по реда на чл. 48а от Закона за концесиите, в което посочва искането и определя срок за изпълнението му.

Отстранените технически нередовности и непълноти, предоставените разяснения и допълнителни доказателства стават неразделна част от заявленията.

Комисията извършва подбор на заинтересуваните участници. Подборът се извършва в съответствие с чл. 26 от Закона за концесиите и с условията на документацията за участие.

За резултатите от подбора комисията се произнася с решение, в което определя участниците, на които признава правото да продължат участието си в процедурата, и тези, които се отстраняват от участие в процедурата.

Комисията уведомява всички заинтересувани участници за решението по чл. 50, ал. 1 от ППЗК, за решението по чл. 51, ал. 3,  от ППЗК, за мястото, датата и часа на отваряне на предложенията и на обвързващите предложения, в 3-дневен срок от приключване на подбора, като посочва мотивите за всяко от решенията. Уведомяването се извършва по реда на чл. 48а от Закона за концесиите.

Решенията по чл. 50, ал. 1 от ППЗК и по чл. 51, ал. 3 от ППЗК се обжалват по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.

 

Отварянето на предложенията и на обвързващите предложения се извършва в открито заседание на комисията при условието по чл. 47, ал. 3 от ППЗК.

Заседанието се провежда по следния ред:

1. проверка на състоянието на пликовете/кутиите с предложенията и с обвързващите предложения;

2. по поредността на завеждането на съответната оферта във входящия регистър:

а) отваряне на обвързващото предложение;

б) подписване от един от членовете на комисията и от изявилите желание участници или техни представители на всяка страница от обвързващото предложение;

в) прочитане на обвързващото предложение от член на комисията;

г) отваряне на предложението;

д) прочитане на описа, приложен към предложението, и сравняване на съдържанието с посоченото в описа.

Предложенията и обвързващите предложения на участниците, които са отстранени с решение по чл. 50, ал. 1 от ППЗК и по чл. 51, ал. 3 от ППЗК, не се отварят.

 

            Не се оценяват оферти, когато са налице обстоятелствата по чл.81 от ППЗК:

            1. Когато в указания от комисията срок участникът:

            - не е отстранил техническите нередовности и непълноти в обвързващото предложение и/или в предложението, или

            - не е дал поисканите от комисията разяснения или дадените разяснения не са достатъчни за оценяване на офертата, или

            - не е представил писмено поискани от комисията допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в обвързващото предложение или в предложението.

            2. За която при извършена проверка по реда на чл.48 ал.2 т.2 от ППЗК е установено представяне от участника на:

            - невярна информация, или

            - неистински, преправен или с невярно съдържание документ

3. В случаите по чл.29, ал.3 от Закона за концесиите

            4. Не отговаря на критериите по чл.28 ал.1 от Закона за концесиите, посочени в обявлението, и на другите условия на документацията за участие.

 

            Достатъчно е само едно от изброените обстоятелства да е налице, за да не се допусне до оценяване офертата.

            Офертите, които не се оценяват, се определят с мотивирано решение на комисията.

            Офертите се оценяват според методика и по ред, определени в приложение №10. Въз основа на получените оценки, офертите се класират от комисията.

            Оценките на допуснатите оферти, както и последващото класиране не се съобщават до момента на приемане на решението за определяне на концесионер или при приемане на решение за прекратяване на процедурата.

            След изготвянето на оценките и класирането на участниците, комисията по концесиите финализира своята работа като приключва протокола, в който се описват всички нейни действия и мотивите за приетите решения, подготвя проект на решение по чл.58 ал.2 т.1 от Закона за концесиите за определяне на класирания на първо място участник за концесионер и подготвя проект на доклад на Кмета на общината до Общинския съвет в качеството му на концедент.

            Комисията може да прецени, че нито една от офертите не отговаря на изискванията на решението за откриване на процедурата или на обявените  в документацията условия за участие. В този случай се подготвя доклад от Кмета на общината до Общинския съвет в качеството му на концедент и проект за решение за прекратяване на процедурата, на основание чл.60 ал.1 т.2 от ЗК.

Концесионерът се определя с решение на концедента по чл. 58, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите.

 

ПОДПИСВАНЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

 

            Концесионният договор се подписва от Кмета на Община Гълъбово при условията на чл.62 от ЗК. В договора задължително се включват офертните условия. В случай, че определеният концесионер неоснователно не се яви за подписване на договора в едноседмичен срок след писмена покана от Общината неговият депозит се задържа и заповедта за избор на концесионера се отменя. Общината поканва следващия класиран участник за подписване на договор при условие, че предложените от него условия я удовлетворяват.

            Кандидатите се считат за обвързани с настоящите предварителни условия и указания и всяко позоваване на други уговорки по отношение на процедурата за отдаване на обекта на концесия нямат сила за Община Гълъбово.

(Приложениоята са активни за теглене)

Приложения: съгласно текста – от №1 до №16