Езици

Меню

РЕГИСТРИ - Разрешения за строеж 2016; 2017; 2018 и 2019 г.

 

Регистър на издадените разрешения за строеж от Община Гълъбово
       
№ , дата Строеж Местонахождение Възложител
2019 г.
1/10.01.2019 Работилница за преработка на мляко от собствена ферма - преустройство на част от съществуваща стопанска постройка УПИ VІІІ-655, кв. 107, с. Главан "Заара Уайн" ООД
2/17.01.2019 Склад за метали ПИ № 53134.515.170, с. Обручище "Енергоремонт - Гълъбово" АД
3/01.02.2019 Пристойка /допълващо застрояване/ - склад за метални , негорими материали към ремонтна работилница УПИ І-2340,2341,2343 в кв. 84б, гр. Гълъбово "Техноинженеринг" ЕООД
4/07.02.2019 Основен ремонт на читалище в с. Мусачево УПИ ХІІ-262, кв.14, с. Мусачево Община Гълъбово
5/19.02.2019 Обслужваща сграда и трибуни на градски стадион УПИ І, кв. 65, гр. Гълъбово Община Гълъбово
6/20.03.2019 Преустройство на част от ОСД с 8бр. Търговски обекти и навес в ОСД с 5бр. Търговски обекти и навес УПИ ІХ-2451, кв.141, гр. Гълъбово "Хаос-7" ООД
7/25.03.2019 Гараж - допълващо застрояване и плътна ограда с височина 2,20м. УПИ ІІІ-1251, кв.80, гр. Гълъбово Съби Стоянов Хърсев
8/25.03.2019 БКТП 1х800 кVа "Чайка", кабелна линия 20кV. За присъединяването му към ел. мрежата и кабели ниско напрежение УПИ ХVІ-2509, кв.67, гр. Гълъбово 1."Електроразпределение Юг" ЕАД ; 2. Община Гълъбово
9/28.03.2019 Кабелни линии 1кV. От табло НН на МТП "Л. Каравелов" до стълбове НН по ул. "Л. Каравелов" и ул. "П. Хитов" ул. "Л. Каравелов" и ул. "П. Хитов", гр. Гълъбово 1."Електроразпределение Юг" ЕАД ; 2. Община Гълъбово
10/11.04.2019 GSM/UMTS приемо-предавателна станция № SZR0150D001  "TETZ MARITZA 3" на "А1 България" ЕАД УПИ І-1,2, кв.302, по плана на ТЕЦ "Марица ИЗток 3" 1. "А1 България" ЕАД; 2"Контур Глобал Марица Изток 3" АД
11/11.04.2019 Оптично трасе с. Главан - с. Мъдрец землищата на с. Главан и с. Мъдрец "КиГ Унисат - ТВ" ООД
12/23.04.2019 Преустройство на бивша кислородна станция в административна част и център за професионално обучение" ПИ № 53134.515.170, с. Обручище "Енергоремонт - Гълъбово" АД
13/23.04.2019 Плътна ограда УПИ ХІ-285, кв. 123 , гр. Гълъбово Тодор Иванов Чакалов
14/21.05.2019 Пчеларско ателие - допълващо застрояване УПИ ІХ-64, кв.31, с. Разделна Жанета Христова Стоянова
15/02.07.2019 Кафе- аперитив УПИ V-323, кв.126, гр.Гълъбово 1.Делчо Ангелов Делчев и 2.Таня Добрева Делчева
16/02.07.2019 Плътна ограда УПИ VІІ-477, кв. 133, гр. Гълъбово 1. Георги Коев Марков ; 2.Веска Янева Маркова
17/02.07.2019 Магазин за хранителни стоки УПИ І-237, кв.17, с. Искрица 1. Паска Тодорова Русева, 2. Петър Димитров Русев и др.
18/15.07.2019 Разширение на съществуваща авторемонтна работилница УПИ І-604, кв.84, с. Обручище "Ей и ЕС Марица Изток І" ЕООД
19/23.07.2019 Ведомствена модулна нафтостанция с подземен резервоар и обем 10м3 в завод за гипсови строителни плоскости ПИ № 47603.15.23 с. Медникарово "Кнауф България" ЕООД
20/15.08.2019 Гараж и навес УПИ Х-37, кв.3, с. Мъдрец Альоша Андреев Ангелов
21/15.08.2019 Ограда с височина 2,10м. УПИ V-529, кв.143, гр. Гълъбово 1. Ганчо Петков Дойчинов; 2. Георги Вълев Тенев
22/19.09.2019 Дом за стари хора - преустройство на съществуваща жилищна сграда УПИ ІІ-872, кв.72, с. Обручище Галя Стайкова Русева
23/29.10.2019 Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Главан - І-ви етап с. Главан Община Гълъбово
24/29.10.2019 Фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди с мощност 5 кw УПИ ІІІ-630, кв. 159, гр. Гълъбово 1. Николай Живков Андронов; 2. Добромир Живков Андронов
25/14.11.2019 Пристройка към съществуваща жилищна с града УПИ ІІІ-1400, кв.3, гр. Гълъбово Димо Русев Георгиев

 

Регистър на издадените разрешения за строеж от Община Гълъбово
       
№ , дата Строеж Местонахождение Възложител
2018г.
1/29.01.2018 Монтаж на 6бр. Нови шкафове към съществуваща канална мрежа на БТК за VOSL технология кръстовище на ул. Панега и ул. Стара Планина, гр. Гълъбово 1. "БТК" ЕАД; 2.Обшина Гълъбово
2/26.04.2018 Учебна работилница - пристройка към сграда на СУ "В. Левски УПИ ІV, кв.59, гр. Гълъбово Община Гълъбово
3/01.06.2018 Дом за стари хора УПИ VІ, кв. 109, с. Главан "Първомай - БТ" АД
4/01.06.2018 Навес за селскостопанска техника УПИ V-415, кв. 35, с. Обручище Жеко Чернев Жеков
5/ 07.06.2018 Автомивка и обслужваща сграда УПИ ХІ-1083, кв. 65а, гр. Гълъбово "Домино строй" ЕООД
6/19.07.2028 Външно ел. захранване на мосивна сграда в УПИ VІ, кв. 109, с. Главан УПИ V , кв. 109, с. Главан "Електроразпределение Юг" ЕАД
7/18.09.2018 Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея ПИ № 000107 и ПИ № 000112 , землище гр. Гълъбово Община Гълъбово
8/02.10.2018 Детска площадка УПИ І, кв.2, гр. Гълъбово Община Гълъбово
9/02.10.2018 Детска площадка УПИ ІІ, кв. 9, с. Помощник Община Гълъбово
10/02.10.2018 Основен ремонт и промяна на предназначението на производствена сграда в спортен клуб УПИ І-673, кв.57, гр. Гълъбово Община Гълъбово
11/04.10.2018 Преустройство и пристройка на част от жилищна сграда с магазин за промишлени стоки в магазин за промишлени стоки УПИ ХVІ-1195, кв.77, гр. Гълъбово Илия Костадинов Секулов
12/04.10.2018 Преустройство на магазин за хранителни стоки стопанска постройка и гараж в ОСД - магазин за хранителни стоки УПИ ХV-1080, 1081, кв.83, с. Обручище 1.Живко Георгиев Степанов ; 2.Георги Тенев Степанов
13/23.10.2018 Филиал за спешна медицинска помощ - вътрешно преустройство на част от същ. сграда на поликлиника със стационар - Гълъбово, навес за линейки, козирка, дизел генератор и паркинг УПИ І, кв. 111, гр. Гълъбово 1. Министерство за здравеопазването; 2 Община Гълъбово
14/13.11.2018 Делба на жилищна сграда УПИ ІІ-1620, кв.17, гр. Гълъбово 1. Руса Тенева Драганова; 2 Йорданка Степанова Николова и др.
15/13.12.2018 Навес за селскостопанска техника УПИ ХІV-2433, кв.89, гр. Гълъбово "Зара Агро" ЕООД
16/13.12.2018 Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /строителни и битови/ отпадъци ПИ 000373 , землище гр. Гълъбово Община Гълъбово
17/13.12.2018 Ограда с височина Н = 2,20м. УПИ V-718, кв.158а, гр.Гълъбово Камен Стоянов Атанасов
18/18.12.2018 Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство в с. Главан УПИ ХІІІ-388, кв. 89, с. Главан Община Гълъбово

 

Разрешения за строеж, издадени от Община Гълъбово за 2017 г.

№ на разрешение
СТРОЕЖ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
№1/21.03.2017г.
Реверсивен лентов транспортьор за дънна пепел
УПИ ІI-14, кв.502 по ПУП на ЕЙ И ЕС
 
"ЕЙ И ЕС - 3C Марица изток 1" ЕООД
 

 

 

 

 

№2/04.04.2017г.
Автосервиз /КПИИ/
XI - 1089, кв.65 гр. Гълъбово
"Аутонед" ЕООД

 

 

 

№3/10.04.2017г.
Автосервиз /КПИИ/

УПИ VII - 548 кв.118

гр. Гълъбово

Милко Янев Иванов

 

 

 

№4/18.04.2017г.
Т- образно кръстовище при км. 40 + 460 на път III - 554 "Раднево - Гълъбово" при северен вход на ТЕЦ "ЕЙ И ЕС - Гълъбово"
УПИ II - 14, кв. 502 по ПУП на "ЕЙ И ЕС - 3C Марица изток 1" ЕООД
"ЕЙ И ЕС - 3C Марица изток 1" ЕООД

 

 

 

№5/19.04.2017г.
"ОСД / 8 бр. търговски обекти и навес/, навес и плътна ограда с височина 2,20" КПИИ
УПИ XI - 2451, кв. 141 гр. Гълъбово
"Хаос-7" ЕООД гр. Гълъбово

 

 

 

№6/18.05.2017г.
Плътна ограда
УПИ XII - 446, кв. 130 гр. Гълъбово
Красимир Тодоров Генев

 

 

 

№7/30.05.2017г.
Автосервиз /КПИИ/
УПИ XII - 1916, кв. 128 гр. Гълъбово
1. Нено Костадинов Пенев
2. Динко Иванов Господинов

 

 

 

 

№8/13.07.2017г.
Склад
ПИ № 011072 с. Медникарово
"Пещострой" ЕООД

 

 

 

 

Разрешения за строеж, издадени от Община Гълъбово за 2016 г.


№ на разрешение

СТРОЕЖ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
№1/26.01.2016г.
„Далекосъобщителна мобилна мрежа на Булсатком“ ЕАД-DCS/LTE/WI-FI базова станция STZ 113 (Медик)
УПИ І-„ за болница“
Кв.111, гр. Гълъбово
1. „Булсатком“ ЕАД
2. „МБАЛ“ ЕАД

 

 

 

 

№2/18.02.2016г.
„Дървен навес и ограда“
УПИ VІІІ-813, кв.139, с. Главан
Живодар Антонов Стойчев

 

 

№3/18.02.2016г.
„Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда-блок 49, в изпълнение на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“
УПИ Х, кв.59, гр. Гълъбово

1. Сдружение на собствениците "Блок 49-Гълъбово"                    

2. Община Гълъбово

 

 

 

 

 

 

№4/11.04.2016г.
„Гараж-допълващо застрояване“
УПИ VІІІ-645, кв.164, гр. Гълъбово
1. Диан Гочев Балабанов
2. Живко Гочев Илиев
3. Коса Динева Балабанова

 

 

 

№5/11.04.2016г.
„Надстройка на съществуваща едноетажна сграда“(магазин)
УПИ ІІІ-1463, кв.8, гр. Гълъбово
Жечка Александрова Крумова

 

 

 

№6/25.05.2016г.
„Присъединяване към нов противопожарен водопровод на ОРУ ТЕЦ „Марица-Изток 3“
УПИ ІІ-761, кв.303 по плана на ТЕЦ „Марица-Изток 3“, с. Медникарово
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

 

 

 

 

№7/07.06.2016г.
„ Цех за производство на сурови орехови ядки“
УПИ VІ-614, кв.67, с.Мъдрец
И ПИ 000693 в землището на с. Мъдрец
ЕТ „ Весна-Енчо Каравелов“

 

 

 

 

№8/15.06.2016г.
„Подстанция №6.
Реконструкция но ОРУ 110kV и командна зала. Изводно поле „Байкал“
 
 
 
 
 
 
 
ПИ № 47603.0000.185;
47603.0000.082;
47603.0000.181;
47603.0027.009;
47603.0027.010;
47603.0027.015;
47603.0029.016;
47603.0029.006
47603.0029.007; в землището на с. Медникарово
„Мини Марица Изток“ ЕАД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№9/16.06.2016г.
„Базова станция №6234“
УПИ Х-29, кв.26, гр. Гълъбово, кв. Митьо Станев
1. „Теленор България“ ЕАД
2. Станислав Киров Тенчев

 

 

 

№10/07.07.2016г.
„Мерки за повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда-блок 38, в изпълнение на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни  жилищни сгради“
УПИ І, кв.145, гр. Гълъбово
1. Сдружение на собствениците „Блок 38-гр. Гълъбово
2. Община Гълъбово

 

 

 

№11/07.07.2016г.
„Мерки за повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда-блок 39, в изпълнение на националната програма на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“
УПИ І, кв.145, гр. Гълъбово
1. Сдружение на собствениците „Блок 39-гр. Гълъбово
2. Община Гълъбово

 

 

 

 

№12/22.07.2016г.
„Реконструкция и рехабилитация на улици,съоръжения и принадлежности към тях“
С. Мъдрец
1.Ул.“1-ви май“-от ос.т.67-68-69-71-111-109-108-107-121 до ос.т.126
2.Ул.“Младост“ от ос.т.136-125-106-124 до ос.т. 123
3.Ул.“Комсомолска“ от ос.т. 107-121-122-123 до ос.т. 32
4.Ул.“Петко Матев“ от ос.т. 107-118-117-116 до ос.т. 43
5.“Ул.“Хризантема“ от ос.т. 109-110-115-114 до ос.т. 113
6.Ул.“Здравец“ от ос.т. 111-113 до ос.т. 44
7.Ул.“Искра“ от ос.т. 71 до ос.т. 50
8.Ул.“9-ти септември“ от ос.т. 107-106-105-102 до ос.т. 101
9.Ул.“Надежда“ от ос.т. 101 до ос.т. 100
10.Ул.“Градинарска“ от ос.т. 128-104 до ос.т. 105
Община Гълъбово

 

 

 

 

№13/22.07.2016г.
„Мерки за повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда-блок 21, в изпълнение на националната програма на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“
УПИ VІ, кв.160, гр.Гълъбово
1. Сдружение на собствениците „Блок 21-гр. Гълъбово
2. Община Гълъбово

 

 

 

 

№14/22.07.2016г.
„Мерки за повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда-блок 47, в изпълнение на националната програма на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“
УПИ І, кв.59, гр.Гълъбово
1.Сдружение на собствениците „Блок 47-гр. Гълъбово
2. Община Гълъбово

 

 

 

 

№15/12.08.2016г.
„Реконструкция на общински път SZR 2040(с.Разделна-с. Великово) от км. 0+000 до км.2+200“
Улица с ос.т. 42-44 с.Разделна
ПИ №000163 в землището на  с. Разделна
ПИ №000086 в землището на  с. Великово;
Ул. с ос. Т. 66-44-36-25-27-28-59 с.Великово
Община Гълъбово

 

 

 

 

№16/22.08.2016г.

„Реконструкция на общински път 

SZR 1041 ІV-50313/

(гр. Гълъбово-с.Мусачево)

Км.0+000 до 6+800“

Улица с ос.т. 641а-1 в гр. Гълъбово
ПИ № 000750 в землището на гр. Гълъбово;
Улица с ос.т. 20-73-72-69-66-62-56-115-166-181-185 гр. Гълъбово кв.М. Станев;
ПИ№ 000710 в землището на гр.Гълъбово
ПИ№ 000100 в землището на с. Мусачево;
Улица с ос.т. 24-22-101-98-83-70-58 с.Мусачево

Община Гълъбово

 

 

 

 

 

№17/07.09.2016г.
„Магазин за хранителни стоки“ /Комплексен проект за инвестиционна инициатива/
УПИ VІІ-527, кв.143 гр.Гълъбово
Живодар Антонов Стойчев

 

 

 

 

№18/20.09.2016г.
„Реконструкция/основен ремонт/ на Професионална гимназия по енергетика  и електротехника (ПГЕЕ) – учебна сграда и учебни работилници“
УПИ І, кв.83 гр. Гълъбово
Община Гълъбово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№19/26.09.2016г.
„Рехабилитация на улична мрежа в гр. Гълъбово“
Гр. Гълъбово
*Ул.“Никола Вапцаров“-от ос.т.507 до ос.т.531, с дължина 489,80м.
*Ул.“Хан Тервел“-от ос.т.68 до ос.т.96, с дължина 306,71м.
*Ул.“Плиска“-от ос.т.55 до ос.т.41б, с дължина 135,20м.
*Ул.“Места“-от ос.т.30 до ос.т.56, с дължина 298,83м.
*Ул.“Софроний Врачански“-от ос.т.22 до ос.т.58, с дължина 132,90м.
*Ул.“Георги Бенковски“-от ос.т.179а до ос.т.218, с дължина 710,70м.
Община Гълъбово
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№20/29.09.2016г.
„Ремонт и реконструкция на СОУ „Васил Левски“ гр. Гълъбово“
УПИ ІV „за училище“, кв.59  по плана на гр. Гълъбово
Община Гълъбово

 

 

№21/13.10.2016г.
„Аварийно възстановяване на съоръжения  от инфраструктурата и корекционни мероприятия на р. „Сазлийка“, от устието на р. „Соколица“ до пътен мост след стопански двор-гр. Гълъбово“
ПИ №000812;000852;000807в землището на гр. Гълъбово;
ПИ №2303 и ПИ № 9531 в УПИ ІІ,кв.65; ПИ № 9532 в УПИ ІІ, кв.63; ПИ №2304 в УПИ І, кв.65; ПИ №2302 в УПИ І, кв.31; ПИ №000315;ПИ №000362; ПИ №000409; ПИ № 000423;ПИ №000709; ПИ №000717; ПИ №000722 и ПИ №000738 в землището на гр. Гълъбово 
1. Община Гълъбово
2. Областна администрация Стара Загора

 

 

 

 

№22/07.12.2016г.
„ Магазин за хранителни стоки“ /Комплексен проект за инвестиционна инициатива/
УПИ ХІІ-1020, кв.58 гр. Гълъбово
Димитър Недялков Христов

 

 

 

 

№23/07.12.2016г.
„Магазин за хранителни стоки и магазин за промишлени стоки“ (Преустройство на съществуващи магазин и хранителни стоки, дървен навес и пристройка към тях)
УПИ VІІІ-813, кв.139 с. Главан
Живодар Антонов Стойчев

 

 

 

 

№24/12.12.2016г.
„Реконструкция и рехабилитация на общински път SZR 1042 гр. Гълъбово-с. Априлово /от км.1+420 до 6+402/
ПИ № 000240 и ПИ № 000195 в землището на  гр. Гълъбово
ПИ № 000432 в землището на с. Априлово;
Улица с ос.т. 179-173а-127-96-101по регулационния план на с. Априлово
Община Гълъбово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№25/20.12.2016г.
„Преустройство  и промяна на предназначението на апартамент в магазин за хранителни стоки“
УПИ І, пл. №578, кв.154 гр. Гълъбово
/апартамент №1, бл.12, вх.“А“, ет.1/
1. Кирил Иванов Димитров
2. Ганка Динева Димитрова

 

 

 

№26/20.12.2016г.
„Плътна ограда“
УПИ VІІІ-1091, кв.65 гр. Гълъбово
Мартин Жеков Митев

 

 

№27/27.12.2016г.
„ Питеен водопровод до завод „Кнауф Марица“ в имот 47603.15.23 в землището на с. Медникарово“

ПИ № 000322;000082;

000588;000587;

47603.302.525; 000534; 000596;000601;000603;

47603.15.604 –

с.Медникарово

„Кнауф България“ ЕООД

 

 

 

 

№28/27.12.2016г.
„Кабелна линия 20kV. Милуш от подстанция „Гълъбово до ТП „Джерман“
УПИ І, кв.30 гр.Гълъбово
1."ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД
2. Община Гълъбово

 

 

 

 

№ на разрешение
СТРОЕЖ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
№1/26.01.2016г.
„Далекосъобщителна мобилна мрежа на Булсатком“ ЕАД-DCS/LTE/WI-FI базова станция STZ 113 (Медик)
УПИ І-„ за болница“
Кв.111, гр. Гълъбово
1. „Булсатком“ ЕАД
2. „МБАЛ“ ЕАД

 

 

 

 

№2/18.02.2016г.
„Дървен навес и ограда“
УПИ VІІІ-813, кв.139, с. Главан
Живодар Антонов Стойчев