Езици

Меню

РЕГИСТРИ - Разрешения за строеж 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 и 2021 г.

№ на Разрешение за строеж

Строеж

Местонахождение

Възложител

1/05.01.2021г.

„Фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30kWpкабел NAY2Y 4x25мм2 за свързване с електромерно табло“

УПИ VII – 1584, кв.21, с. Обручище

 1. „СТОРАД“ ЕООД, гр. Пловдив
 2. Община Гълъбово

2/12.01.2021г.

„Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30kWp и захранващ кабел САВТ 4х35 мм2за свързване с разпределително табло“

УПИ ХХ – 403, кв. 24, с. Разделна

1.“СНЕД“ ЕООД, гр. Пловдив

2. Община Гълъбово

3/21.01.2021г.

„Фотоволтаична електроцентрала на покрив с мощност 29,925kWp и захранващ кабел САВТ 4х35 мм2 за свързване с табло“

УПИ I – 2340, 2341 и 2342 ,в кв.84 б, гр. Гълъбово

„Техноинженеринг“ ЕООД

4/04.02.2021г.

„Инсталация за производство на ел. енергия с обща инсталирана мощност 30kWp и кабел за присъединяване САВТ 4х35мм2 с дължина 18м.“

УПИ V – 277, кв.43, с. Великово

1.“СНЕД“ ЕООД, гр. Пловдив

2. Община Гълъбово

5/04.02.2021г.

„Инсталация за производство на ел. енергия с обща инсталирана мощност 30kWp и кабел за присъединяване САВТ 4х35мм2 с дължина 18м.“

УПИ IV – 276, кв.43, с. Великово

1.“СНЕД“ ЕООД, гр. Пловдив

2. Община Гълъбово

6/04.02.2021г.

„Инсталация за производство на ел. енергия с обща инсталирана мощност 30kWp и кабел за присъединяване САВТ 4х35мм2 с дължина 21м.“

УПИ III– 275, кв.43, с. Великово

1.“СНЕД“ ЕООД, гр. Пловдив

2. Община Гълъбово

7/09.02.2021г.

„Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30kWp и кабел за присъединяване УП (XLPE) 4x16мм2 с дължина 34м.“

УПИ V – 193, кв.36, с. Великово

 1. Красимир Стойков Динев
 2. Община Гълъбово

8/09.02.2021г.

„Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30kWp и кабел за присъединяване УП (XLPE) 4x16мм2 с дължина 21м.“

УПИ XII – 189, кв.3 , с. Искрица

 1. „КД Солар Груп“ ООД ,гр. Раднево
 2. Община Гълъбово

9/18.02.2021г.

„Магазин за хранителни стоки“

УПИ VI – 102,кв. 38, с. Мъдрец

Самуил Ибров Алеков

10/23.02.2021г.

„Външно ел. захранване на магазин за хранителни стоки в УПИ XII – 1020, кв. 58, гр. Гълъбово

УПИ УПИ XII – 1020, кв. 58, гр. Гълъбово

 1. „ЕР ЮГ“ ЕАД, гр. Пловдив
 2. Община Гълъбово

11/23.02.2021г.

„Външно ел. захранване на гараж в УПИ XV – 1366, кв. 51, гр. Гълъбово“

в УПИ XV – 1366, кв. 51,гр. Гълъбово“

1.„ЕР ЮГ“ ЕАД, гр. Пловдив

2.Община Гълъбово

12/09.03.2021г.

„Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30kWpи кабел за присъединяване NAY2Y 4x35мм2 с дължина 162м.“

УПИ Х – 10, кв. 3,

с. Априлово

 1. Диян Колев Кирев
 2. Община Гълъбово

13/09.03.2021г.

„Инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 30kWp и кабел за присъединяване САВТ 4х35мм2 с дължина 35м.“

УПИ ХIII – 219, кв.17, с. Обручище

1.“СНЕД“ ЕООД, гр. Пловдив

2. Община Гълъбово

14/09.03.2021г.

„Инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 30kWp и кабел за присъединяване САВТ 4х35мм2 с дължина 68м.“

УПИ VI – 250,кв.56, с. Обручище

1.“СНЕД“ ЕООД, гр. Пловдив

2. Община Гълъбово

15/09.03.2021г.

„Инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 30kWp и кабел за присъединяване САВТ 4х35мм2 с дължина 27м.“

УПИ VI – 194, кв.36, с. Великово

1.“СНЕД“ ЕООД, гр. Пловдив

2. Община Гълъбово

16/08.04.2021г.

„Сепарираща инсталация за битови отпадъци със санитарно-битови помещения“

ПИ №53134.220.77 и ПИ № 53134.220.76

(УПИ II – 77, кв.220 и УПИ I – 76, кв.220 ,с. Обручище)

Община Гълъбово

17/15.04.2021г.

„Смесен магазин“

УПИ XIV – 4, кв.2,

с. Мъдрец

Иван Стоянов Хаджикулов

18/20.04.2021г.

„ФЕЦ с мощност 29,7 kWp и кабел за присъединяване САВТ 4х10 мм2 с дължина 55м.“

УПИ II – 1016, кв.58 , гр. Гълъбово

1.Митко Костадинов Петров

2.Диана Митева Статева

3.Община Гълъбово

19/29.04.2021г.

„Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30kWp и кабел за присъединяване УП 4х16мм2 с дължина 20м.“

УПИ II – 247, кв. 70, с. Главан

1.“Грийн Асет“ЕООД, гр. София

2.Община Гълъбово

20/25.05.2021г.

„Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30kWp и кабел за присъединяване УП 4х16мм2 с дължина 44м.“

УПИ I – 219, кв.67,

с. Априлово

1.“ТБГ Консулт“ ЕООД, гр. София

2. Община Гълъбово

21/25.05.2021г.

„Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kWp и кабел за присъединяване САВТ 4х16мм2 с дължина 32м.“

 УПИ V – 247, кв.19, с. Мъдрец

 1. „Ди Солар България“ ООД, с.Хлябово, общ. Тополовград
 2. Община Гълъбово

22/27.05.2021г.

„Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 29,93 kWp и кабел за присъединяване САВТ 4х25мм2 с дължина 34м.“

УПИ II – 167,кв. 53, на с. Обручище

1.Димо Христов Желев

2.Община Гълъово

23/01.06.2021г.

„Фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с инсталирана мощност 29,7 kWpи външно ел. захранване с дължина 153,3м.“

УПИ II – 2 , кв. 3,

с. Помощник

1.“Хелиос Ленд“ ООД

2.Община Гълъбово

24/01.06.2021г.

„Производствена сграда – цех за кладинг наваряване“

ПИ № 53134.515.170, с. Обручище

„Енергоремонт-Гълъбово“ АД

 

25/08.06.2021г.

„Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Главан – IIри етап“

С. Главан

Община Гълъбово

26/14.06.2021г.

„Инсталация за производство на ел. енергия с обща инсталирана мощност 30 kWpи кабел за присъединяване САВТ 4х35мм2 с дължина 15м.“

УПИ VI – 280, кв.22, с. Великово

1.“СНЕД“ ЕООД, гр. Пловдив

2. Община Гълъбово

27/06.07.2021г.

„Аварийно разтоварище на гипс от гипсови транспортьори ЕТК12 и 05 ЕТК 23 – Етапно строителство

УПИ II – 14, кв. 502, с. Обручище

53134.502.14

„ЕЙ и ЕС Марица Изток 1“ ЕООД

 

28/08.07.2021г.

„Изместване на съществуващо ел. табло до съществуващ трафопост“

УПИ V, кв.109, с. Главан

1.“Електроразпределение ЮГ“ ЕАД

2. Община Гълъбово

№ на Разрешение за строеж

Строеж

Местонахождение

Възложител

1/29.01.2020г.

„Контролно-технически пункт за извършване на периодични прегледи на ППС“

УПИ VI – 2088, кв. 153, гр. Гълъбово

„Спасов 2019“ ЕООД

2/10.02.2020г.

„ Външно ел. захранване на автоматична измервателна станция за мониторинг на качеството на атмосферния въздух“

УПИ V , кв. 59,

гр. Гълъбово

1.„Електроразпре-деление ЮГ“ ЕАД ,гр. Пловдив

2. Община Гълъбово

3/11.02.2020г.

„Инсталация за рециклиране на технологичен отпадък в завод „Кнауф Марица““

ПИ № 47603.15.23 по КВС с. Медникарово

„Кнауф България“ ЕООД

4/12.03.2020г.

„Магазин за ловно-рибарски пособия с ввооб и склад – преустройство на магазин за ловно-рибарски пособия с ввооб“

УПИ Х – 2368, сграда с кад.№ 1906, кв. 154, гр. Гълъбово

Владимир Динев Желев

5/12.03.2020г.

„Фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30 kWp“

УПИ VII – 1263, кв. 21, с. Обручище

Стоян Славов Стоянов

6/12.03.2020г.

„Преустройство на магазин за конференця в кабинет за индивидуална практика за извън болнична медицинска помощ (ИПИБМП)“

УПИ XVI – 2440, кв. 21, с. Обручище

Кирилка Славова Митева

7/17.03.2020г.

„Автосервиз“

УПИ VII – 1754, кв. 42, гр. Гълъбово

Пламен Ганчев Манев

8/19.03.2020г.

„Оптично трасе , с. Мъдрец - с. Искрица“

По улици в с. Мъдрец и с. Искрица

„К и Г Унисат – ТВ“ ООД, гр. Стара Загора

9/19.05.2020г.

„Игрална зала – преустройство на игрална зала и магазин №12“

УПИ IV , кв. 153,

гр. Гълъбово

„Ню геим Амюзмънт“ ООД

10/21.05.2020г.

„Фотоволтаична електроцентрала  30 kWp„СНЕД 1““

УПИ XIX , кв. 24,

с. Разделна

„СНЕД“ ЕООД, гр. Пловдив

11/21.05.2020г.

„Фотоволтаична електроценрала 30 kWp„СНЕД 2“

УПИ II – 274, кв. 43,

с. Великово

„СНЕД“ ЕООД, гр. Пловдив

12/21.05.2020г.

Фотоволтаична електроценрала 30 kWp„СНЕД 3“

УПИ XV – 279, кв. 36,

с. Великово

„СНЕД“ ЕООД, гр. Пловдив

13/09.06.2020г.

„Нова кабелна линия 20 kw от нов ЖР стълб в имот  № 47603.11.138 с. Медникарово до нов  БКТП тип 1х800kVaв имот № 47603.11.72 с. Медникарово

С. Медникарово

„ЕР ЮГ“ ЕАД

14/09.06.2020г.

„Оптично трасе с. Главан – с. Мъдрец“

С. Главан и с. Мъдрец

„К и Г Унисат ТВ“ ООД, гр. Стара Загора

15/10.06.2020г.

„Подстанция „ ТЕЦ Марица Изток 3“ 400/220/31,5 kv– изграждане на поле едно в първа колона на ОРУ 400 KV

УПИ IV – 74, 761, кв. 303, ТЕЦ 3

„ЕСО“ ЕАД

16/16.06.2020г

„Автомивка и ограда“

УПИ Х – 2424, кв.153, гр. Гълъбово

„Спасов“ ЕООД, гр. Гълъбово

17/26.06.2020г.

„Гараж-допълващо застрояване“

УПИ XV – 1366, кв. 51, гр. Гълъбово

Димитринка Петрова Василева

18/16.06.2020г.

„Автомивка – допълващо застрояване“

ПИ 18280.224.935, гр. Гълъбово

Георти Коев Марков

19/09.07.2020г

„Приемо-предавателна станция на „Теленор България““ ЕАД №6268

УПИ II – 14, кв. 502, ТЕЦ ЕЙ ЕС – 3С“

ПИ 53134.502.14

 1. „Теленор България“ ЕАД
 2. „ЕЙ и ЕС – 3С М. Марица I „ ЕООД

20/23.07.2020г.

„Гараж“

УПИ VI 2059 , кв. 127,  гр. Гълъбово

„Трандеви“ ЕООД, гр. Гълъбово

21/28.07.2020г.

„Външно ел. захранване на приемник на ел. енелгия-осветление за охрана в УПИ Х – 45, кв.9, с. Априлово

Ул. с ос. т. 33-36

С. Априлово

1.„ЕР ЮГ“ ЕАД, гр. Пловдив

2. Община Гълъбово

22/20.10.2020г.

„Ограда с височина до 2,20м.“

УПИ XIV – 1054, кв. 84, гр. Гълъбово

Златка Еневева Пенева

23/24.11.2020г.

„Фотоволтаична електроцентрала 30kWp и подземен кабел CABT 4х70мм2 за присъединяване с дължина 134м.“

УПИ XIV - 278, кв. 36,

с. Великово

 1. „СНЕД“ ЕООД, гр. Пловдив
 2. Община Гълъблово

24/24.11.2020г.

„Преустройство на банков офис в аптека“

УПИ I - 587, кв.154,

гр. Гълъбово

„Петгруп-Гълъбово“ ЕООД

25/24.11.2020г.

„Магазин за хранителни стоки“

УПИ V – 2089, кв.153, гр. Гълъбово

Живко ПетевЗлатев

26/24.11.2020г.

„Вътрешно преустройство на аварийно разтоварище-разтоварна кула с ид.№ 53134.502.14.82“

УПИ II-14, кв.502, с. Обручище

„ЕЙ и ЕС Марица Изток 1“ЕООД

27/02.12.2020г.

„Навес“

УПИ VIII – 526, кв.143, гр. Гълъбово

Десислава Събева Жекова

28/22.12.2020г.

„Външно ел. захранване на двуетажна масивна жилищна сграда в УПИ IX – 340, кв.51, с. Априлово“

Ул. с ос. т. №166-167, с. Априлово

 1. „ЕР ЮГ“ ЕАД, гр. Пловдив
 2. Община Гълъбово
Регистър на издадените разрешения за строеж от Община Гълъбово
       
№ , дата Строеж Местонахождение Възложител
2019 г.
1/10.01.2019 Работилница за преработка на мляко от собствена ферма - преустройство на част от съществуваща стопанска постройка УПИ VІІІ-655, кв. 107, с. Главан "Заара Уайн" ООД
2/17.01.2019 Склад за метали ПИ № 53134.515.170, с. Обручище "Енергоремонт - Гълъбово" АД
3/01.02.2019 Пристойка /допълващо застрояване/ - склад за метални , негорими материали към ремонтна работилница УПИ І-2340,2341,2343 в кв. 84б, гр. Гълъбово "Техноинженеринг" ЕООД
4/07.02.2019 Основен ремонт на читалище в с. Мусачево УПИ ХІІ-262, кв.14, с. Мусачево Община Гълъбово
5/19.02.2019 Обслужваща сграда и трибуни на градски стадион УПИ І, кв. 65, гр. Гълъбово Община Гълъбово
6/20.03.2019 Преустройство на част от ОСД с 8бр. Търговски обекти и навес в ОСД с 5бр. Търговски обекти и навес УПИ ІХ-2451, кв.141, гр. Гълъбово "Хаос-7" ООД
7/25.03.2019 Гараж - допълващо застрояване и плътна ограда с височина 2,20м. УПИ ІІІ-1251, кв.80, гр. Гълъбово Съби Стоянов Хърсев
8/25.03.2019 БКТП 1х800 кVа "Чайка", кабелна линия 20кV. За присъединяването му към ел. мрежата и кабели ниско напрежение УПИ ХVІ-2509, кв.67, гр. Гълъбово 1."Електроразпределение Юг" ЕАД ; 2. Община Гълъбово
9/28.03.2019 Кабелни линии 1кV. От табло НН на МТП "Л. Каравелов" до стълбове НН по ул. "Л. Каравелов" и ул. "П. Хитов" ул. "Л. Каравелов" и ул. "П. Хитов", гр. Гълъбово 1."Електроразпределение Юг" ЕАД ; 2. Община Гълъбово
10/11.04.2019 GSM/UMTS приемо-предавателна станция № SZR0150D001  "TETZ MARITZA 3" на "А1 България" ЕАД УПИ І-1,2, кв.302, по плана на ТЕЦ "Марица ИЗток 3" 1. "А1 България" ЕАД; 2"Контур Глобал Марица Изток 3" АД
11/11.04.2019 Оптично трасе с. Главан - с. Мъдрец землищата на с. Главан и с. Мъдрец "КиГ Унисат - ТВ" ООД
12/23.04.2019 Преустройство на бивша кислородна станция в административна част и център за професионално обучение" ПИ № 53134.515.170, с. Обручище "Енергоремонт - Гълъбово" АД
13/23.04.2019 Плътна ограда УПИ ХІ-285, кв. 123 , гр. Гълъбово Тодор Иванов Чакалов
14/21.05.2019 Пчеларско ателие - допълващо застрояване УПИ ІХ-64, кв.31, с. Разделна Жанета Христова Стоянова
15/02.07.2019 Кафе- аперитив УПИ V-323, кв.126, гр.Гълъбово 1.Делчо Ангелов Делчев и 2.Таня Добрева Делчева
16/02.07.2019 Плътна ограда УПИ VІІ-477, кв. 133, гр. Гълъбово 1. Георги Коев Марков ; 2.Веска Янева Маркова
17/02.07.2019 Магазин за хранителни стоки УПИ І-237, кв.17, с. Искрица 1. Паска Тодорова Русева, 2. Петър Димитров Русев и др.
18/15.07.2019 Разширение на съществуваща авторемонтна работилница УПИ І-604, кв.84, с. Обручище "Ей и ЕС Марица Изток І" ЕООД
19/23.07.2019 Ведомствена модулна нафтостанция с подземен резервоар и обем 10м3 в завод за гипсови строителни плоскости ПИ № 47603.15.23 с. Медникарово "Кнауф България" ЕООД
20/15.08.2019 Гараж и навес УПИ Х-37, кв.3, с. Мъдрец Альоша Андреев Ангелов
21/15.08.2019 Ограда с височина 2,10м. УПИ V-529, кв.143, гр. Гълъбово 1. Ганчо Петков Дойчинов; 2. Георги Вълев Тенев
22/19.09.2019 Дом за стари хора - преустройство на съществуваща жилищна сграда УПИ ІІ-872, кв.72, с. Обручище Галя Стайкова Русева
23/29.10.2019 Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Главан - І-ви етап с. Главан Община Гълъбово
24/29.10.2019 Фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди с мощност 5 кw УПИ ІІІ-630, кв. 159, гр. Гълъбово 1. Николай Живков Андронов; 2. Добромир Живков Андронов
25/14.11.2019 Пристройка към съществуваща жилищна с града УПИ ІІІ-1400, кв.3, гр. Гълъбово Димо Русев Георгиев

 

Регистър на издадените разрешения за строеж от Община Гълъбово
       
№ , дата Строеж Местонахождение Възложител
2018г.
1/29.01.2018 Монтаж на 6бр. Нови шкафове към съществуваща канална мрежа на БТК за VOSL технология кръстовище на ул. Панега и ул. Стара Планина, гр. Гълъбово 1. "БТК" ЕАД; 2.Обшина Гълъбово
2/26.04.2018 Учебна работилница - пристройка към сграда на СУ "В. Левски УПИ ІV, кв.59, гр. Гълъбово Община Гълъбово
3/01.06.2018 Дом за стари хора УПИ VІ, кв. 109, с. Главан "Първомай - БТ" АД
4/01.06.2018 Навес за селскостопанска техника УПИ V-415, кв. 35, с. Обручище Жеко Чернев Жеков
5/ 07.06.2018 Автомивка и обслужваща сграда УПИ ХІ-1083, кв. 65а, гр. Гълъбово "Домино строй" ЕООД
6/19.07.2028 Външно ел. захранване на мосивна сграда в УПИ VІ, кв. 109, с. Главан УПИ V , кв. 109, с. Главан "Електроразпределение Юг" ЕАД
7/18.09.2018 Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея ПИ № 000107 и ПИ № 000112 , землище гр. Гълъбово Община Гълъбово
8/02.10.2018 Детска площадка УПИ І, кв.2, гр. Гълъбово Община Гълъбово
9/02.10.2018 Детска площадка УПИ ІІ, кв. 9, с. Помощник Община Гълъбово
10/02.10.2018 Основен ремонт и промяна на предназначението на производствена сграда в спортен клуб УПИ І-673, кв.57, гр. Гълъбово Община Гълъбово
11/04.10.2018 Преустройство и пристройка на част от жилищна сграда с магазин за промишлени стоки в магазин за промишлени стоки УПИ ХVІ-1195, кв.77, гр. Гълъбово Илия Костадинов Секулов
12/04.10.2018 Преустройство на магазин за хранителни стоки стопанска постройка и гараж в ОСД - магазин за хранителни стоки УПИ ХV-1080, 1081, кв.83, с. Обручище 1.Живко Георгиев Степанов ; 2.Георги Тенев Степанов
13/23.10.2018 Филиал за спешна медицинска помощ - вътрешно преустройство на част от същ. сграда на поликлиника със стационар - Гълъбово, навес за линейки, козирка, дизел генератор и паркинг УПИ І, кв. 111, гр. Гълъбово 1. Министерство за здравеопазването; 2 Община Гълъбово
14/13.11.2018 Делба на жилищна сграда УПИ ІІ-1620, кв.17, гр. Гълъбово 1. Руса Тенева Драганова; 2 Йорданка Степанова Николова и др.
15/13.12.2018 Навес за селскостопанска техника УПИ ХІV-2433, кв.89, гр. Гълъбово "Зара Агро" ЕООД
16/13.12.2018 Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /строителни и битови/ отпадъци ПИ 000373 , землище гр. Гълъбово Община Гълъбово
17/13.12.2018 Ограда с височина Н = 2,20м. УПИ V-718, кв.158а, гр.Гълъбово Камен Стоянов Атанасов
18/18.12.2018 Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство в с. Главан УПИ ХІІІ-388, кв. 89, с. Главан Община Гълъбово

 

Разрешения за строеж, издадени от Община Гълъбово за 2017 г.

№ на разрешение
СТРОЕЖ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
№1/21.03.2017г.
Реверсивен лентов транспортьор за дънна пепел
УПИ ІI-14, кв.502 по ПУП на ЕЙ И ЕС
 
"ЕЙ И ЕС - 3C Марица изток 1" ЕООД
 

 

 

 

 

№2/04.04.2017г.
Автосервиз /КПИИ/
XI - 1089, кв.65 гр. Гълъбово
"Аутонед" ЕООД

 

 

 

№3/10.04.2017г.
Автосервиз /КПИИ/

УПИ VII - 548 кв.118

гр. Гълъбово

Милко Янев Иванов

 

 

 

№4/18.04.2017г.
Т- образно кръстовище при км. 40 + 460 на път III - 554 "Раднево - Гълъбово" при северен вход на ТЕЦ "ЕЙ И ЕС - Гълъбово"
УПИ II - 14, кв. 502 по ПУП на "ЕЙ И ЕС - 3C Марица изток 1" ЕООД
"ЕЙ И ЕС - 3C Марица изток 1" ЕООД

 

 

 

№5/19.04.2017г.
"ОСД / 8 бр. търговски обекти и навес/, навес и плътна ограда с височина 2,20" КПИИ
УПИ XI - 2451, кв. 141 гр. Гълъбово
"Хаос-7" ЕООД гр. Гълъбово

 

 

 

№6/18.05.2017г.
Плътна ограда
УПИ XII - 446, кв. 130 гр. Гълъбово
Красимир Тодоров Генев

 

 

 

№7/30.05.2017г.
Автосервиз /КПИИ/
УПИ XII - 1916, кв. 128 гр. Гълъбово
1. Нено Костадинов Пенев
2. Динко Иванов Господинов

 

 

 

 

№8/13.07.2017г.
Склад
ПИ № 011072 с. Медникарово
"Пещострой" ЕООД

 

 

 

 

Разрешения за строеж, издадени от Община Гълъбово за 2016 г.


№ на разрешение

СТРОЕЖ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
№1/26.01.2016г.
„Далекосъобщителна мобилна мрежа на Булсатком“ ЕАД-DCS/LTE/WI-FI базова станция STZ 113 (Медик)
УПИ І-„ за болница“
Кв.111, гр. Гълъбово
1. „Булсатком“ ЕАД
2. „МБАЛ“ ЕАД

 

 

 

 

№2/18.02.2016г.
„Дървен навес и ограда“
УПИ VІІІ-813, кв.139, с. Главан
Живодар Антонов Стойчев

 

 

№3/18.02.2016г.
„Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда-блок 49, в изпълнение на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“
УПИ Х, кв.59, гр. Гълъбово

1. Сдружение на собствениците "Блок 49-Гълъбово"                    

2. Община Гълъбово

 

 

 

 

 

 

№4/11.04.2016г.
„Гараж-допълващо застрояване“
УПИ VІІІ-645, кв.164, гр. Гълъбово
1. Диан Гочев Балабанов
2. Живко Гочев Илиев
3. Коса Динева Балабанова

 

 

 

№5/11.04.2016г.
„Надстройка на съществуваща едноетажна сграда“(магазин)
УПИ ІІІ-1463, кв.8, гр. Гълъбово
Жечка Александрова Крумова

 

 

 

№6/25.05.2016г.
„Присъединяване към нов противопожарен водопровод на ОРУ ТЕЦ „Марица-Изток 3“
УПИ ІІ-761, кв.303 по плана на ТЕЦ „Марица-Изток 3“, с. Медникарово
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

 

 

 

 

№7/07.06.2016г.
„ Цех за производство на сурови орехови ядки“
УПИ VІ-614, кв.67, с.Мъдрец
И ПИ 000693 в землището на с. Мъдрец
ЕТ „ Весна-Енчо Каравелов“

 

 

 

 

№8/15.06.2016г.
„Подстанция №6.
Реконструкция но ОРУ 110kV и командна зала. Изводно поле „Байкал“
 
 
 
 
 
 
 
ПИ № 47603.0000.185;
47603.0000.082;
47603.0000.181;
47603.0027.009;
47603.0027.010;
47603.0027.015;
47603.0029.016;
47603.0029.006
47603.0029.007; в землището на с. Медникарово
„Мини Марица Изток“ ЕАД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№9/16.06.2016г.
„Базова станция №6234“
УПИ Х-29, кв.26, гр. Гълъбово, кв. Митьо Станев
1. „Теленор България“ ЕАД
2. Станислав Киров Тенчев

 

 

 

№10/07.07.2016г.
„Мерки за повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда-блок 38, в изпълнение на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни  жилищни сгради“
УПИ І, кв.145, гр. Гълъбово
1. Сдружение на собствениците „Блок 38-гр. Гълъбово
2. Община Гълъбово

 

 

 

№11/07.07.2016г.
„Мерки за повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда-блок 39, в изпълнение на националната програма на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“
УПИ І, кв.145, гр. Гълъбово
1. Сдружение на собствениците „Блок 39-гр. Гълъбово
2. Община Гълъбово

 

 

 

 

№12/22.07.2016г.
„Реконструкция и рехабилитация на улици,съоръжения и принадлежности към тях“
С. Мъдрец
1.Ул.“1-ви май“-от ос.т.67-68-69-71-111-109-108-107-121 до ос.т.126
2.Ул.“Младост“ от ос.т.136-125-106-124 до ос.т. 123
3.Ул.“Комсомолска“ от ос.т. 107-121-122-123 до ос.т. 32
4.Ул.“Петко Матев“ от ос.т. 107-118-117-116 до ос.т. 43
5.“Ул.“Хризантема“ от ос.т. 109-110-115-114 до ос.т. 113
6.Ул.“Здравец“ от ос.т. 111-113 до ос.т. 44
7.Ул.“Искра“ от ос.т. 71 до ос.т. 50
8.Ул.“9-ти септември“ от ос.т. 107-106-105-102 до ос.т. 101
9.Ул.“Надежда“ от ос.т. 101 до ос.т. 100
10.Ул.“Градинарска“ от ос.т. 128-104 до ос.т. 105
Община Гълъбово

 

 

 

 

№13/22.07.2016г.
„Мерки за повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда-блок 21, в изпълнение на националната програма на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“
УПИ VІ, кв.160, гр.Гълъбово
1. Сдружение на собствениците „Блок 21-гр. Гълъбово
2. Община Гълъбово

 

 

 

 

№14/22.07.2016г.
„Мерки за повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда-блок 47, в изпълнение на националната програма на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“
УПИ І, кв.59, гр.Гълъбово
1.Сдружение на собствениците „Блок 47-гр. Гълъбово
2. Община Гълъбово

 

 

 

 

№15/12.08.2016г.
„Реконструкция на общински път SZR 2040(с.Разделна-с. Великово) от км. 0+000 до км.2+200“
Улица с ос.т. 42-44 с.Разделна
ПИ №000163 в землището на  с. Разделна
ПИ №000086 в землището на  с. Великово;
Ул. с ос. Т. 66-44-36-25-27-28-59 с.Великово
Община Гълъбово

 

 

 

 

№16/22.08.2016г.

„Реконструкция на общински път 

SZR 1041 ІV-50313/

(гр. Гълъбово-с.Мусачево)

Км.0+000 до 6+800“

Улица с ос.т. 641а-1 в гр. Гълъбово
ПИ № 000750 в землището на гр. Гълъбово;
Улица с ос.т. 20-73-72-69-66-62-56-115-166-181-185 гр. Гълъбово кв.М. Станев;
ПИ№ 000710 в землището на гр.Гълъбово
ПИ№ 000100 в землището на с. Мусачево;
Улица с ос.т. 24-22-101-98-83-70-58 с.Мусачево

Община Гълъбово

 

 

 

 

 

№17/07.09.2016г.
„Магазин за хранителни стоки“ /Комплексен проект за инвестиционна инициатива/
УПИ VІІ-527, кв.143 гр.Гълъбово
Живодар Антонов Стойчев

 

 

 

 

№18/20.09.2016г.
„Реконструкция/основен ремонт/ на Професионална гимназия по енергетика  и електротехника (ПГЕЕ) – учебна сграда и учебни работилници“
УПИ І, кв.83 гр. Гълъбово
Община Гълъбово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№19/26.09.2016г.
„Рехабилитация на улична мрежа в гр. Гълъбово“
Гр. Гълъбово
*Ул.“Никола Вапцаров“-от ос.т.507 до ос.т.531, с дължина 489,80м.
*Ул.“Хан Тервел“-от ос.т.68 до ос.т.96, с дължина 306,71м.
*Ул.“Плиска“-от ос.т.55 до ос.т.41б, с дължина 135,20м.
*Ул.“Места“-от ос.т.30 до ос.т.56, с дължина 298,83м.
*Ул.“Софроний Врачански“-от ос.т.22 до ос.т.58, с дължина 132,90м.
*Ул.“Георги Бенковски“-от ос.т.179а до ос.т.218, с дължина 710,70м.
Община Гълъбово
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№20/29.09.2016г.
„Ремонт и реконструкция на СОУ „Васил Левски“ гр. Гълъбово“
УПИ ІV „за училище“, кв.59  по плана на гр. Гълъбово
Община Гълъбово

 

 

№21/13.10.2016г.
„Аварийно възстановяване на съоръжения  от инфраструктурата и корекционни мероприятия на р. „Сазлийка“, от устието на р. „Соколица“ до пътен мост след стопански двор-гр. Гълъбово“
ПИ №000812;000852;000807в землището на гр. Гълъбово;
ПИ №2303 и ПИ № 9531 в УПИ ІІ,кв.65; ПИ № 9532 в УПИ ІІ, кв.63; ПИ №2304 в УПИ І, кв.65; ПИ №2302 в УПИ І, кв.31; ПИ №000315;ПИ №000362; ПИ №000409; ПИ № 000423;ПИ №000709; ПИ №000717; ПИ №000722 и ПИ №000738 в землището на гр. Гълъбово 
1. Община Гълъбово
2. Областна администрация Стара Загора

 

 

 

 

№22/07.12.2016г.
„ Магазин за хранителни стоки“ /Комплексен проект за инвестиционна инициатива/
УПИ ХІІ-1020, кв.58 гр. Гълъбово
Димитър Недялков Христов

 

 

 

 

№23/07.12.2016г.
„Магазин за хранителни стоки и магазин за промишлени стоки“ (Преустройство на съществуващи магазин и хранителни стоки, дървен навес и пристройка към тях)
УПИ VІІІ-813, кв.139 с. Главан
Живодар Антонов Стойчев

 

 

 

 

№24/12.12.2016г.
„Реконструкция и рехабилитация на общински път SZR 1042 гр. Гълъбово-с. Априлово /от км.1+420 до 6+402/
ПИ № 000240 и ПИ № 000195 в землището на  гр. Гълъбово
ПИ № 000432 в землището на с. Априлово;
Улица с ос.т. 179-173а-127-96-101по регулационния план на с. Априлово
Община Гълъбово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№25/20.12.2016г.
„Преустройство  и промяна на предназначението на апартамент в магазин за хранителни стоки“
УПИ І, пл. №578, кв.154 гр. Гълъбово
/апартамент №1, бл.12, вх.“А“, ет.1/
1. Кирил Иванов Димитров
2. Ганка Динева Димитрова

 

 

 

№26/20.12.2016г.
„Плътна ограда“
УПИ VІІІ-1091, кв.65 гр. Гълъбово
Мартин Жеков Митев

 

 

№27/27.12.2016г.
„ Питеен водопровод до завод „Кнауф Марица“ в имот 47603.15.23 в землището на с. Медникарово“

ПИ № 000322;000082;

000588;000587;

47603.302.525; 000534; 000596;000601;000603;

47603.15.604 –

с.Медникарово

„Кнауф България“ ЕООД

 

 

 

 

№28/27.12.2016г.
„Кабелна линия 20kV. Милуш от подстанция „Гълъбово до ТП „Джерман“
УПИ І, кв.30 гр.Гълъбово
1."ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД
2. Община Гълъбово

 

 

 

 

№ на разрешение
СТРОЕЖ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
№1/26.01.2016г.
„Далекосъобщителна мобилна мрежа на Булсатком“ ЕАД-DCS/LTE/WI-FI базова станция STZ 113 (Медик)
УПИ І-„ за болница“
Кв.111, гр. Гълъбово
1. „Булсатком“ ЕАД
2. „МБАЛ“ ЕАД

 

 

 

 

№2/18.02.2016г.
„Дървен навес и ограда“
УПИ VІІІ-813, кв.139, с. Главан
Живодар Антонов Стойчев