Езици

Меню

Проекти на нормативни актове

Проекти на нормативни актове

..................

Публикувано на 27.06.2022 г.

 

ПРОЕКТ!

Доклад мотиви търговски дружества

Наредба общински дружества

Местни такси

Доклад Местни такси

.........................

Публикувано на 11.04.2022 г.

ПРОЕКТ!

Проект на Н А Р Е Д Б А ЗА СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

...................

Публикувано на 15.03.2022 г.

ПРОЕКТ!

Проект на НАРЕДБА за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища

Доклад за НУРУРОЖ

...................

Публикувано на 19.05.2021 г.

ПРОЕКТ!

Проект и доклад относно: Изменение и допълнение на  „Наредба  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово“ (Приета с реш.№ 531/18.12.2018 г., изм.и доп.с реш.№ 580/29.03.2019 г.,изм.и доп.с реш.№ 5/26.11.2019 г., изм. и доп.с реш.№ 124/15.12.2020 г.)“

.......................

Публикувано на 18.04.2021 г.

ПРОЕКТ!

Проект и доклад - Относно: Изменение и допълнение на  „Наредба за извършване на търговия и услуги на територията на Община Гълъбово“, приета с решение на Общински съвет Гълъбово, приета с Решение № 149/20.07.2004 г., изм. и доп. с реш.№ 247/18.02.2005 г., изм.с реш.№ 453/14.12.2006 г., изм.с Реш.№ 177/22.01.2009 г., № 394/15.05.2010 г., № 415/27.07.2010 г.

................................................

Публикувано на 13.04.2021 г.

ПРОЕКТ!

Проект и доклад - Изменение в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Гълъбово 

............................................

Публикувано на 07.01.2021 г.

ПРОЕКТ!

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Гълъбово

Мотиви

...........................

Публикувано на 24.11.2020 г.

ПРОЕКТ!

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

...................

Проекти - Публикувано на 29.10.2020 г.
 
 
 

Проект на план-сметка за такса битови отпадъци за 2021г.

...............

Проект - Публикувано на 14.01.2020г.

Проект - Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Гълъбово, неговите комисии ивзаимодействието му с общинската администрация

Доклад

..............

Проект - Публикувано на 26.09.2019 г.

Проект и доклад за изменение и допълнение в "Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Гълъбово".

.............

Проект - Публикувано на 11.02.2019 г.

Проект за изменение и допълнение на „Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Гълъбово“

....

Проект - Публикувано на 14.12.2018 г.

Н А Р Е Д Б А за  определяне  размера на местните данъци натериторията на община Гълъбово

ДОКЛАД

......................

„Актуализация на програмата за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми на вредни вещества в община Гълъбово“

..............

ПРОЕКТ! - Публикувано 18.10.2018 Г.

Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ДОКЛАД

.................

ПРОЕКТ! - Публикувано 18.10.2018 Г. 

Н А Р Е Д Б А  № 1 за поддържане и опазване на обществения реди безопасността на движението в Община Гълъбово

ДОКЛАД

............

ПРОЕКТ! - Публикувано на 18.10. 2018 г.

Н А Р Е Д Б А за определянето и администрирането на местните таксии цени на услуги на територията на община Гълъбово(Приета с реш.№ …….../…….2018г.)

МОТИВИ

Становище

.............

ПРОЕКТ! - Публикувано на 21.06.2018 г.

ОТНОСНО:Изменения в „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово”

..........

ПРОЕКТ! - Публикувано на 17.11.2017 г.

 

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

.............

ПРОЕКТ! - Публикувано на 25.09.2017 г.

 

ОТНОСНО:Изменения в Наредбаза приемане, отглеждане, възпитаване, социализиране и обучаване на деца в общинските детски градини в община Гълъбово, приета с решение на ОбС – Гълъбово № 210 от протокол № 23/25.11.2016 г.

........................

Проект изменения: ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет – Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандата 2015 – 2019 година (Приет с Решение № 41/27.01.2016г.)

ДОКЛАД за изработване на проект за изменения и допълнения в Правилник за организацията и дейността на Общински  съвет – Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015-2019г.

Публикувано на 25.07.2017 г.

................................

ПРОЕКТ: Изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово

Публикувано на 29.05.2017 г./

Мотиви: Доклад                                    Калкулация за извозване                                        Решение РИОСВ стр.1     стр.2

........................................................................................................................................................................................................................

ПРОЕКТ: ОТНОСНО: Изменение в Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища

/Публикувано на 18.04.2017 г/  

Мотиви: ДОКЛАД за изработване на проект за изменения и допълнения на „Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища” на Община Гълъбово

....

Проект: НАРЕДБА за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Гълъбово

/публикувано на 03.11.2016/

МОТИВИ към проекта на Наредба за воденене на регисър на общинските детски градини към община Гълъбово

/публикувано на 03.11.2016/

Проект: Н А Р Е Д Б А за приемане,отглеждане,възпитаване,социализиране и обучаване на деца в общинските детски градини в община Гълъбово

/публикувано на 03.11.2016/

МОТИВИ към проекта на Наредба за приемане,отглеждане,възпитаване,социализиране и обучаване на деца в общинските детски градини в община Гълъбово

 

/публикувано на 03.11.2016/

........................

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Николай Тонев – Кмет на Община Гълъбово ОТНОСНО:Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово (С решение .№ 67/13.05.2008г, изм. с Реш.№94/25.06.2008г., доп. с Реш.№171/22.12.2008 г, изм.с Реш.№ 176/22.01.2009 г., изм. с Реш.№ 312/27.11.2009 г., изм с Реш.№ 57/29.01.2010 г., доп. с Реш.№ 444/29.10.2010 г., доп.с Решение № 462/16.12.2010 г., изм.и доп.с Реш.№ 483/21.01.2011 г., изм.с Решение № 505/25.02.2011 г., изм.и доп.с Реш.539/10.05.2011 г., доп.с Реш.№ 620/20.09.2011 г., доп.с Реш.№ 32/10.02.2012 г., изм.и доп.с Реш.№ 50/29.03.2012 г., изм.и доп.с Реш.№ 51/29.03.2012 г., изм.и доп.с Реш.№ 184/18.12.2012 г., изм.и доп.с Реш.№ 224/27.03.2013 г., изм.и доп.с Реш.№ 407/19.12.2013 г.).

/публикувано на 01.09.2016/

................................

П Р Е Д Л ОЖ Е Н И Е от Николай Тонев – Кмет на Община Гълъбово ОТНОСНО:Изменение в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Гълъбово, приета с Решение №28/15.04.2008 г., изм. и доп.с решение №58/04.04.2008 г., изм.с решение № 175/22.01.2009 г., изм. и доп. с решение № 358/29.01.2010 г., изм. и доп. с решение № 487/21.01.2011 г.,изм. и доп.срешение № 407/19.12.2013 г.

/публикувано на 01.09.2016/

.......................

ДОКЛАД от Николай Тонев Кмет на община Гълъбово за изработване на проект за изменения и допълнения на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово”

/публикувано на 01.09.2016/

......................................

ДОКЛАД от Николай Тонев Кмет на община Гълъбово за изработване на проект за изменения и допълнения на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Гълъбово ”

/публикувано на 01.09.2016/

........................................

ПРОЕКТ за изменения в „Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” /публикувано на 03.02.2016 г./

..................................................

ДОКЛАД от Николай Тонев Кмет на община Гълъбово за изработване на проект за изменения и допълнения на „Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” на Община Гълъбово /публикувано на 03.02.2016 г./

...................................................

ПРОЕКТ - НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО /Публикувано на 19.11.2014 г. 17:28 ч./

..................................................

 

ДОКЛАД от Светла Боянчева Председател на временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински  съвет – Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015-2019г. /публикувано на 30.12.2015 г/

......................................................

.............................................................