Езици

Меню

Проекти на нормативни актове

Проекти на нормативни актове

...................

Публикувано на 19.05.2021 г.

ПРОЕКТ!

Проект и доклад относно: Изменение и допълнение на  „Наредба  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово“ (Приета с реш.№ 531/18.12.2018 г., изм.и доп.с реш.№ 580/29.03.2019 г.,изм.и доп.с реш.№ 5/26.11.2019 г., изм. и доп.с реш.№ 124/15.12.2020 г.)“

.......................

Публикувано на 18.04.2021 г.

ПРОЕКТ!

Проект и доклад - Относно: Изменение и допълнение на  „Наредба за извършване на търговия и услуги на територията на Община Гълъбово“, приета с решение на Общински съвет Гълъбово, приета с Решение № 149/20.07.2004 г., изм. и доп. с реш.№ 247/18.02.2005 г., изм.с реш.№ 453/14.12.2006 г., изм.с Реш.№ 177/22.01.2009 г., № 394/15.05.2010 г., № 415/27.07.2010 г.

................................................

Публикувано на 13.04.2021 г.

ПРОЕКТ!

Проект и доклад - Изменение в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Гълъбово 

............................................

Публикувано на 07.01.2021 г.

ПРОЕКТ!

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Гълъбово

Мотиви

...........................

Публикувано на 24.11.2020 г.

ПРОЕКТ!

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

...................

Проекти - Публикувано на 29.10.2020 г.
 
 
 

Проект на план-сметка за такса битови отпадъци за 2021г.

...............

Проект - Публикувано на 14.01.2020г.

Проект - Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Гълъбово, неговите комисии ивзаимодействието му с общинската администрация

Доклад

..............

Проект - Публикувано на 26.09.2019 г.

Проект и доклад за изменение и допълнение в "Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Гълъбово".

.............

Проект - Публикувано на 11.02.2019 г.

Проект за изменение и допълнение на „Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Гълъбово“

....

Проект - Публикувано на 14.12.2018 г.

Н А Р Е Д Б А за  определяне  размера на местните данъци натериторията на община Гълъбово

ДОКЛАД

......................

„Актуализация на програмата за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми на вредни вещества в община Гълъбово“

..............

ПРОЕКТ! - Публикувано 18.10.2018 Г.

Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ДОКЛАД

.................

ПРОЕКТ! - Публикувано 18.10.2018 Г. 

Н А Р Е Д Б А  № 1 за поддържане и опазване на обществения реди безопасността на движението в Община Гълъбово

ДОКЛАД

............

ПРОЕКТ! - Публикувано на 18.10. 2018 г.

Н А Р Е Д Б А за определянето и администрирането на местните таксии цени на услуги на територията на община Гълъбово(Приета с реш.№ …….../…….2018г.)

МОТИВИ

Становище

.............

ПРОЕКТ! - Публикувано на 21.06.2018 г.

ОТНОСНО:Изменения в „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово”

..........

ПРОЕКТ! - Публикувано на 17.11.2017 г.

 

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

.............

ПРОЕКТ! - Публикувано на 25.09.2017 г.

 

ОТНОСНО:Изменения в Наредбаза приемане, отглеждане, възпитаване, социализиране и обучаване на деца в общинските детски градини в община Гълъбово, приета с решение на ОбС – Гълъбово № 210 от протокол № 23/25.11.2016 г.

........................

Проект изменения: ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет – Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандата 2015 – 2019 година (Приет с Решение № 41/27.01.2016г.)

ДОКЛАД за изработване на проект за изменения и допълнения в Правилник за организацията и дейността на Общински  съвет – Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015-2019г.

Публикувано на 25.07.2017 г.

................................

ПРОЕКТ: Изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово

Публикувано на 29.05.2017 г./

Мотиви: Доклад                                    Калкулация за извозване                                        Решение РИОСВ стр.1     стр.2

........................................................................................................................................................................................................................

ПРОЕКТ: ОТНОСНО: Изменение в Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища

/Публикувано на 18.04.2017 г/  

Мотиви: ДОКЛАД за изработване на проект за изменения и допълнения на „Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища” на Община Гълъбово

....

Проект: НАРЕДБА за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Гълъбово

/публикувано на 03.11.2016/

МОТИВИ към проекта на Наредба за воденене на регисър на общинските детски градини към община Гълъбово

/публикувано на 03.11.2016/

Проект: Н А Р Е Д Б А за приемане,отглеждане,възпитаване,социализиране и обучаване на деца в общинските детски градини в община Гълъбово

/публикувано на 03.11.2016/

МОТИВИ към проекта на Наредба за приемане,отглеждане,възпитаване,социализиране и обучаване на деца в общинските детски градини в община Гълъбово

 

/публикувано на 03.11.2016/

........................

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Николай Тонев – Кмет на Община Гълъбово ОТНОСНО:Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово (С решение .№ 67/13.05.2008г, изм. с Реш.№94/25.06.2008г., доп. с Реш.№171/22.12.2008 г, изм.с Реш.№ 176/22.01.2009 г., изм. с Реш.№ 312/27.11.2009 г., изм с Реш.№ 57/29.01.2010 г., доп. с Реш.№ 444/29.10.2010 г., доп.с Решение № 462/16.12.2010 г., изм.и доп.с Реш.№ 483/21.01.2011 г., изм.с Решение № 505/25.02.2011 г., изм.и доп.с Реш.539/10.05.2011 г., доп.с Реш.№ 620/20.09.2011 г., доп.с Реш.№ 32/10.02.2012 г., изм.и доп.с Реш.№ 50/29.03.2012 г., изм.и доп.с Реш.№ 51/29.03.2012 г., изм.и доп.с Реш.№ 184/18.12.2012 г., изм.и доп.с Реш.№ 224/27.03.2013 г., изм.и доп.с Реш.№ 407/19.12.2013 г.).

/публикувано на 01.09.2016/

................................

П Р Е Д Л ОЖ Е Н И Е от Николай Тонев – Кмет на Община Гълъбово ОТНОСНО:Изменение в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Гълъбово, приета с Решение №28/15.04.2008 г., изм. и доп.с решение №58/04.04.2008 г., изм.с решение № 175/22.01.2009 г., изм. и доп. с решение № 358/29.01.2010 г., изм. и доп. с решение № 487/21.01.2011 г.,изм. и доп.срешение № 407/19.12.2013 г.

/публикувано на 01.09.2016/

.......................

ДОКЛАД от Николай Тонев Кмет на община Гълъбово за изработване на проект за изменения и допълнения на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово”

/публикувано на 01.09.2016/

......................................

ДОКЛАД от Николай Тонев Кмет на община Гълъбово за изработване на проект за изменения и допълнения на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Гълъбово ”

/публикувано на 01.09.2016/

........................................

ПРОЕКТ за изменения в „Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” /публикувано на 03.02.2016 г./

..................................................

ДОКЛАД от Николай Тонев Кмет на община Гълъбово за изработване на проект за изменения и допълнения на „Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” на Община Гълъбово /публикувано на 03.02.2016 г./

...................................................

ПРОЕКТ - НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО /Публикувано на 19.11.2014 г. 17:28 ч./

..................................................

 

ДОКЛАД от Светла Боянчева Председател на временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински  съвет – Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015-2019г. /публикувано на 30.12.2015 г/

......................................................

.............................................................