Езици

Заповеди на Кмета на Община Гълъбово

 

Община Гълъбово стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 година.

Стартира процедурата по разработване на План за интегрирано развитие на Община Гълъбово (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Планът се изготвя съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Той е елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината и се разработва за 7-годишен период на действие.

Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането му. Планът за интегрирано развитие на общината се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Обсъжда се и се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на общината. Структурата и съдържанието на плана, следва да обхващат:

  • Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната община (територия);
  • Визия, цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027г.;
  • Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност;
  • Определяне на приоритетни зони за въздействие;
  • Индикативен списък на важни за общината проектни идеи, с проектобюджети и оптимален график на изпълнение;
  • Програма за реализация на плана и описание на интегрирания подход за развитие;
  • Мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите промени;
  • Необходими действия за наблюдение и оценка на плана;
  • Индикатори за наблюдението и оценката.

За изработването и съгласуването на ПИРО е сформирана работна група със Заповед № 208/20.05.2021г. на кмета на Община Гълъбово, която ще бъде подпомогната от експертен консултантски екип.

Ако искате да се включите и да участвате в процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Гълъбово  (ПИРО) за периода 2021-2027 г., като изразите своята гражданска позиция, можете активно да проследявате интернет страницата на Община Гълъбово, на адрес: http://galabovo.org/ - ПИРО , да попълните анкетните карти, които ще бъдат публикувани там или да се свържете с ръководителя на работната група на тел:0418/68901и имейл: [email protected], да оставите контакти за връзка и да заявите участието си в работните срещи, фокус групи, дискусии и обсъждания.

Вашето участие е важно за нас и за бъдещето развитие на Община Гълъбово!

ЗАПОВЕД   208/20.05.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, т. 1 от Закона за регионалното развитие (изм. и доп., бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.), Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и „Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.”, одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството на 25.03.2020 г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Определям  Работна група за подготовката, изготвянето и приемането на План за  интегрирано развитиена Община Гълъбово за периода 2021-2027 годинав състав:

            1. Пенчо  Стоянов -Секретар на община Гълъбово и Ръководител на работната група;

            2. Гюлджан Дурмуш-Шакир -  Заместник кмет на община Гълъбово;

3. инж. Севдалин Сидеров-Директор д-я “ТСУ и ИРУ”;

4. Нела Петрова- Директор на д-я „АПО и финанси“;

            5. Светослав Савов - Главен счетоводител;

6. Веселин Петров – Гл. експерт „Планиране и евроинтеграция“;

7.Емилия Гочева- Гл.експерт "Образование, здравеопазване и младежки   дейности";

8. Павлина Драгиева – Главен експерт "Човешки ресурси";

9. Светла Йовчева -Старши експерт "Екология и Екологичен контрол" ;

            10. Станислава Таскова - Гл.специлист “Гражданско състояние”

            11. Евгения Вълчева – Юрисконсулт;

 

и други служители на общинска администрация, по нареждане на прекия ръководил, в случай, че е необходимо предоставяне на информация от техния ресор на работа.

 

ІІ. Възлагам на Ръководителя на екипа да координира осъществяването на всички необходими процедури по разработването на План за интегрирано развитие на общинаГълъбово  за периода 2021-2027 г. в съответствие със Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане и Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

    III. За изпълнение на Комуникационната стратегия на ПИРО и организиране на мерките за информация и публичност при разработване и изпълнение на документа, определям Веселин Петров - на длъжност гл. експерт „Планиране и евроинтеграция“.

Отговорникът за Комуникационната стратегия на ПИРО да изготвя прессъобщения, публикации за медиите, покани за публичните събития, да поддържа актуална информация за ПИРО на сайта на Община Гълъбово, да съдейства за разпространение на анкети, организиране на фокус групи и обществени обсъждания в процеса на разработването и при изпълнението на плана.

Всички членове на работната група да оказват пълно съдействие на консултантската фирма, избрана за изпълнител на услугите по разработване на ПИРО, като й предоставят цялата поискана информация и данни, съответно всеки в своите компетенции и професионална област, необходими за извършване на работата. Членовете на работната група да попълват въпросници, справки, изпращат писма до институции и търсят собствени източници на поисканата информация в хода на подготовката на ПИРО.

Членовете на работната група да съгласуват всички разработени от консултанта части на ПИРО, съобразно своите компетенции, да дават мнения, предложения и допълнения към документа преди представянето му за обществено обсъждане и преди окончателното му внасяне за одобрение от Общински съвет – Гълъбово.

           

Копие от настоящата ми заповед  да се връчи на посочените длъжностни лица  за сведение и изпълнение.

 

Николай Тонев:.....................

Кмет на Община Гълъбово

.................................................................................................................................................................................

З А П О В Е Д № 103 гр. Гълъбово, 07.02.2018 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.125, ал.1, ал.2, т.1 от Закона за горите и във връзка с Предложение с вх. № 26-00-108/06.02.2018 г. от ТД „Държавно горско стопанство Стара Загора”

З А Б Р А Н Я В A                                                                                                                

         Пашата на селскостопански животни в горски територии по землища, отдели и подотдели в община Гълъбово, както следва:  

Землище с. Искрица439а, б; 440 е, ж; 442 а, в, г, ж, р, щ; 443 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, у, ф, х, ц, ч, я, 1, 2, 3; с обща площ 80,0 ха.

Землище с. Медникарово430 а, б, в, г, д; 435 ц, ш, д1, е1, н1, п1; 439 д, е, п, р, т, у, ж1; 440 я; 502 ч, у1; с обща площ 49,9 ха.

Землище с. Мусачево423 г, з, у, а1, е1; 424 т, ф, ц, е1, р1, с1, х1, ц1, ч1, я1; 425 е, л, п, р; 828 е; с обща площ 60,5 ха.

Землище с. Мъдрец439 ж, з, и, к, л, м, н, о, с, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, д1, е1, 2, 3, 4, 5, 6; 443 о, п , р, с, т, ш, щ, ю, в1, г1, д1, е1; 444 б, в, г, д, е, ж; 445 д, е, з; 446 в, г, д, е, ж, з, и; 447 б, в, г; 448 а, е, з, м; 450 о, п, т, у, ф, х, ц, ч, щ, ю, я, а1, б1, о1, р1; 452 а, б, в, ж, з, л, м, п, р, с, т, у; 453 г, д, з, и, л, м, о, п, ф, ц, ч; 454 г, е, и, м, о, п, с; 455 з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 3, 4; 456 а, б, г, д, е, ж, и, к, л, ш; 732 а, б, г, е, з; 836 е, з, и; с обща площ 377,0 ха. 

Землище с. Обручище426 б, ж, з, и, к, л, в1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, 10, 11, 12, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; 428 а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 429 д, е, ж, з, к, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1; 430 е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2; 432 п; 435 л, в1, ж1, к1, л1, м1, п1; 497 б, п; 498 а, в, д, п, р, т, ф; 499 б, в, г, д; 500 а, е, л, п, 1; 501 а; 502 г, з, и, л, н, 7, 9; 737 л, м;  с обща площ 410,8 ха.

Землище с. Помощник467 х, ц, ч; 470 у; 471 г, д, е, ж, з, и, п, р, с, у, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, г1, д1; 472 а, г, д, и, к, л, о; 473 а, б, в, г, д; 474 к, н, о, р, у, х; 475 г, д, ж, з, н; 476 с, г, д, и, н, т, у, ф; 477 г, д, е; 737 б, г, д, ж, з, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ш, щ, ю, я, а1, г1, д1, е, 1; с обща площ 192,5 ха.

Землище с. Разделна398 в, г, д, е, к, л, м, п, т, у; 399 п, р;  с обща площ 31,1 ха.

Землище с. Великово395 а, б, в; 396 а, в, г, д, е; 397 д, е, ж, к, л, р; с обща площ 60,6 ха.

Землище с. Главан433 л, о; 443 а1, б1, ж1, з1, и1, к1, л1, 4; 455 ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1; 456 в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  19; 457 а, г, д, ж, з, и, к, л, м, н, о, р, ф, х, д1, е1, ж1, и1, к1; 458 а, в; 459 а, д, и, л, н, о, п, р; 460 г, д, ж, к, н; 461 б, в, г, д, р, с, т, у, х, ц; 462 б, в, г, е, ж, з, и, к, т, у, 2; 463 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, 1; 464 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1; 465 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, 1, 2, 3; 466 а, б, в, е, ж, з, л, м, н, п, с; 467 з, и, м, о, ф; 468 з, л, м; 469 в, г, д, е, з, к; 470 а, б, д, к, л, н, о, п, с, х; 479 б, г, д; 488 в, з, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, 1; 489 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, 1;  с обща площ 826,9 ха.

Землище гр. Гълъбово394 а, 396 ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, у, х; 399 а, б, в, и, н; 400 а, в, ж, з; 401 б, д, ж; 402 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, т, у, х, ц, ш, щ, я, а1, б1, в1; 403 д, е, ж, з, и; 424 д, ж, п; 426 в, е, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 491 14; с обща площ 346,7 ха.

             Настоящата заповед да се обяви на информационното табло на Общинска администрация Гълъбово, както и на интернет страницата на Общината.

            В срок до 10 март 2018 година Заповедта да се предостави в РДГ - Стара Загора и на РИОСВ - Стара Загора.

НИКОЛАЙ ТОНЕВ /пп/

Кмет на Община Гълъбово

Съгласувал: /П/

Юрисконсулт   /Евг. Вълчева/

Изготвил: /П/

Кристина Колева – Ст. експерт „УОбС“

.......

З А П О В Е Д № 1092 гр. Гълъбово,08.12.2017г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, във връзка с Решение № 376/24.11.2017 г. на Общински съвет - Гълъбово О П Р Е Д Е Л Я М: Размер на наемната цена за сключване на едногодишни договори под наем за имоти по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ /полски пътища/ за стопанската 2017-2018 година, както следва:

/ОТВОРИ ДОКУМЕНТА/

..............

ЗАПОВЕД 957 град Гълъбово  09.10.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 17, ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово

ОПРЕДЕЛЯМ:

1.     Границите на районите и честотата на сметосъбиране,сметоизвозване и обезвреждане в депо в населените места от община Гълъбово, съгласно Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4, Приложение № 5 и Приложение № 6, неразделна част към настоящата заповед.   

2.     Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – ежедневно.    

3.     Поддържане на депо за обезвреждане на битови и строителни отпадъци или претоварна станция.    

Настоящата заповед да се обяви публично на определените за целта места.

 

ИНЖ. ПЛАМЕН БАРАКОВ

 За Кмет на Община Гълъбово

/Съгласно Заповед № 950/05.10.2017 г.

на Кмета на Община Гълъбово/

ЗАПОВЕД № 957 град Гълъбово  09.10.2017 г. и приложения

.............................

ЗАПОВЕД №311 /05.04.2017г. гр. Гълъбово - Относно разглеждане и класиране на подадени оферти за участие в открит конкурс  за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в комплекс с дейността маркиране на насаждения и дървета за сеч по реда на цитираната наредба в Обект №2:Oтдели и подотделиобщинска собственост, намиращи се в горски територии- общинска собственост наобщина Гълъбово

............................
Заповед 110/24.02.3017 г.  - Пожароопасен сезон в земеделските земи и горски територии на територията на община Гълъбово за  периода от 01.03.2017 год. до 30.11.2017 год.;
.......................
Заповед за утвърдени образци на декларации и заявления по Наредба за приемане,
......................
Заповед № 1054/21.10.2016 г. относно чистота, сметосъбиране и сметоизвозване
.......................
З А П О В Е Д  № 497 гр.Гълъбово, 07.06. 2016год. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 4, ал. 4 от Наредба № 8121-986 от 10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи за предотвратяване на пожари на жътвената кампания и чл.8 от Закона за опазване на селскостопанското имущество
........................

З А П О В Е Д На основание чл.44 ал.1 т.2 и т.8 от ЗМСМА, чл.133 т.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Заповед № РР-ЗД-134/15.04.2016 г. на Областния управител на област Стара Загора и представен ми протокол от заседание на Общинската епизоотична комисия от 21.04.2016 г. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

П Р О Т О К О Л  от 28.04.2016г. в изпълнение на заповед № 348/20.04.2016г. на кмета на Община Гълъбово

..............................

З А П О В Е Д  № 98 гр. Гълъбово, 10.02.2016 г.

.........................................

З А П О В Е Д  № 16 / 12.01.2016 г. О П Р Е Д Е Л Я Н Е Размер на наемната цена за предоставяне под наем на имоти по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ /полски пътища и проектни канали/ за стопанската 2015-2016 г.

...............................................
З А П О В Е Д 211/16.03.2015год. Обявяване на пожароопасен сезон от 16.03.2014 - до 30.11.2015

..............................................................................................

Заповед 209/13.03. 2015 г. Горски територии, в които се забранява паша на селскостопански животни

...............................................................................................

Заповед 536/25.06.2014 - Публикувана на 30.06.2014 г. от Гергана Стоева - ВО и протокол при Община Гълъбово:

Обявяване на пожароопасен сезон от 25.06.2014 - до 03.11.2014

стр. 1

стр. 2

...............................................................................................

Заповед 537/25.06.2014 - Публикувана на 30.06.2014 г. от Гергана Стоева - ВО и протокол при Община Гълъбово:

Мерки за предеотвратяване на пожари

..............................................................................................

Заповед 593/13.06.2013 г - Публикувана на 14.06.2013 г. от Гергана Стоева - ВО и протокол при Община Гълъбово:

Заповед 593/13.06.2013 г. за доброволно освобождаване на общински имот № 000906 в землището на гр. Гълъбово с площ 7,143 дка - заеман без правно основание, начин на трайно ползване - ведомствен път.