Езици

Заповеди на Кмета на Община Гълъбово

Заповед относно настъпването на "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури и определям мерки за осигуряване на пожарната безопасност в Община Гълъбово.

Заповед относно определяне на пожароопасен сезон за земеделските земи на територията на община Гълъбово,  периода от 01.06.2018 год. до 31.10.2018 год.

ЗАБРАНЯВАМ движението на автомобили за времето от 09:00 до 10:30 часа на 24 май 2018 г. /четвъртък/ по ул. „Д-р Жеков“/ в участък  от ул. „Тунджа“ до бул. „Република“/ , ул. „Тунджа“/ в участък от ул.“Огоста“ до пешеходна зона/ и по бул. „Република“.
З А П О В Е Д   303 гр.Гълъбово, 26.03.2018 год. за определяне на пожароопасен сезон за земеделските земи на територията на община Гълъбово, в периода от 19.03.2018 год. до 30.11.2018 год

З А П О В Е Д № 103 гр. Гълъбово, 07.02.2018 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.125, ал.1, ал.2, т.1 от Закона за горите и във връзка с Предложение с вх. № 26-00-108/06.02.2018 г. от ТД „Държавно горско стопанство Стара Загора”

З А Б Р А Н Я В A                                                                                                                

         Пашата на селскостопански животни в горски територии по землища, отдели и подотдели в община Гълъбово, както следва:  

Землище с. Искрица439а, б; 440 е, ж; 442 а, в, г, ж, р, щ; 443 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, у, ф, х, ц, ч, я, 1, 2, 3; с обща площ 80,0 ха.

Землище с. Медникарово430 а, б, в, г, д; 435 ц, ш, д1, е1, н1, п1; 439 д, е, п, р, т, у, ж1; 440 я; 502 ч, у1; с обща площ 49,9 ха.

Землище с. Мусачево423 г, з, у, а1, е1; 424 т, ф, ц, е1, р1, с1, х1, ц1, ч1, я1; 425 е, л, п, р; 828 е; с обща площ 60,5 ха.

Землище с. Мъдрец439 ж, з, и, к, л, м, н, о, с, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, д1, е1, 2, 3, 4, 5, 6; 443 о, п , р, с, т, ш, щ, ю, в1, г1, д1, е1; 444 б, в, г, д, е, ж; 445 д, е, з; 446 в, г, д, е, ж, з, и; 447 б, в, г; 448 а, е, з, м; 450 о, п, т, у, ф, х, ц, ч, щ, ю, я, а1, б1, о1, р1; 452 а, б, в, ж, з, л, м, п, р, с, т, у; 453 г, д, з, и, л, м, о, п, ф, ц, ч; 454 г, е, и, м, о, п, с; 455 з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 3, 4; 456 а, б, г, д, е, ж, и, к, л, ш; 732 а, б, г, е, з; 836 е, з, и; с обща площ 377,0 ха. 

Землище с. Обручище426 б, ж, з, и, к, л, в1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, 10, 11, 12, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; 428 а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 429 д, е, ж, з, к, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1; 430 е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2; 432 п; 435 л, в1, ж1, к1, л1, м1, п1; 497 б, п; 498 а, в, д, п, р, т, ф; 499 б, в, г, д; 500 а, е, л, п, 1; 501 а; 502 г, з, и, л, н, 7, 9; 737 л, м;  с обща площ 410,8 ха.

Землище с. Помощник467 х, ц, ч; 470 у; 471 г, д, е, ж, з, и, п, р, с, у, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, г1, д1; 472 а, г, д, и, к, л, о; 473 а, б, в, г, д; 474 к, н, о, р, у, х; 475 г, д, ж, з, н; 476 с, г, д, и, н, т, у, ф; 477 г, д, е; 737 б, г, д, ж, з, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ш, щ, ю, я, а1, г1, д1, е, 1; с обща площ 192,5 ха.

Землище с. Разделна398 в, г, д, е, к, л, м, п, т, у; 399 п, р;  с обща площ 31,1 ха.

Землище с. Великово395 а, б, в; 396 а, в, г, д, е; 397 д, е, ж, к, л, р; с обща площ 60,6 ха.

Землище с. Главан433 л, о; 443 а1, б1, ж1, з1, и1, к1, л1, 4; 455 ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1; 456 в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  19; 457 а, г, д, ж, з, и, к, л, м, н, о, р, ф, х, д1, е1, ж1, и1, к1; 458 а, в; 459 а, д, и, л, н, о, п, р; 460 г, д, ж, к, н; 461 б, в, г, д, р, с, т, у, х, ц; 462 б, в, г, е, ж, з, и, к, т, у, 2; 463 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, 1; 464 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1; 465 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, 1, 2, 3; 466 а, б, в, е, ж, з, л, м, н, п, с; 467 з, и, м, о, ф; 468 з, л, м; 469 в, г, д, е, з, к; 470 а, б, д, к, л, н, о, п, с, х; 479 б, г, д; 488 в, з, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, 1; 489 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, 1;  с обща площ 826,9 ха.

Землище гр. Гълъбово394 а, 396 ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, у, х; 399 а, б, в, и, н; 400 а, в, ж, з; 401 б, д, ж; 402 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, т, у, х, ц, ш, щ, я, а1, б1, в1; 403 д, е, ж, з, и; 424 д, ж, п; 426 в, е, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 491 14; с обща площ 346,7 ха.

             Настоящата заповед да се обяви на информационното табло на Общинска администрация Гълъбово, както и на интернет страницата на Общината.

            В срок до 10 март 2018 година Заповедта да се предостави в РДГ - Стара Загора и на РИОСВ - Стара Загора.

НИКОЛАЙ ТОНЕВ /пп/

Кмет на Община Гълъбово

Съгласувал: /П/

Юрисконсулт   /Евг. Вълчева/

Изготвил: /П/

Кристина Колева – Ст. експерт „УОбС“

.......

З А П О В Е Д № 1092 гр. Гълъбово,08.12.2017г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, във връзка с Решение № 376/24.11.2017 г. на Общински съвет - Гълъбово О П Р Е Д Е Л Я М: Размер на наемната цена за сключване на едногодишни договори под наем за имоти по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ /полски пътища/ за стопанската 2017-2018 година, както следва:

/ОТВОРИ ДОКУМЕНТА/

..............

ЗАПОВЕД 957 град Гълъбово  09.10.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 17, ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово

ОПРЕДЕЛЯМ:

1.     Границите на районите и честотата на сметосъбиране,сметоизвозване и обезвреждане в депо в населените места от община Гълъбово, съгласно Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4, Приложение № 5 и Приложение № 6, неразделна част към настоящата заповед.   

2.     Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – ежедневно.    

3.     Поддържане на депо за обезвреждане на битови и строителни отпадъци или претоварна станция.    

Настоящата заповед да се обяви публично на определените за целта места.

 

ИНЖ. ПЛАМЕН БАРАКОВ

 За Кмет на Община Гълъбово

/Съгласно Заповед № 950/05.10.2017 г.

на Кмета на Община Гълъбово/

ЗАПОВЕД № 957 град Гълъбово  09.10.2017 г. и приложения

.............................

ЗАПОВЕД №311 /05.04.2017г. гр. Гълъбово - Относно разглеждане и класиране на подадени оферти за участие в открит конкурс  за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в комплекс с дейността маркиране на насаждения и дървета за сеч по реда на цитираната наредба в Обект №2:Oтдели и подотделиобщинска собственост, намиращи се в горски територии- общинска собственост наобщина Гълъбово

............................
Заповед 110/24.02.3017 г.  - Пожароопасен сезон в земеделските земи и горски територии на територията на община Гълъбово за  периода от 01.03.2017 год. до 30.11.2017 год.;
.......................
Заповед за утвърдени образци на декларации и заявления по Наредба за приемане,
......................
Заповед № 1054/21.10.2016 г. относно чистота, сметосъбиране и сметоизвозване
.......................
З А П О В Е Д  № 497 гр.Гълъбово, 07.06. 2016год. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 4, ал. 4 от Наредба № 8121-986 от 10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи за предотвратяване на пожари на жътвената кампания и чл.8 от Закона за опазване на селскостопанското имущество
........................

З А П О В Е Д На основание чл.44 ал.1 т.2 и т.8 от ЗМСМА, чл.133 т.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Заповед № РР-ЗД-134/15.04.2016 г. на Областния управител на област Стара Загора и представен ми протокол от заседание на Общинската епизоотична комисия от 21.04.2016 г. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

П Р О Т О К О Л  от 28.04.2016г. в изпълнение на заповед № 348/20.04.2016г. на кмета на Община Гълъбово

..............................

З А П О В Е Д  № 98 гр. Гълъбово, 10.02.2016 г.

.........................................

З А П О В Е Д  № 16 / 12.01.2016 г. О П Р Е Д Е Л Я Н Е Размер на наемната цена за предоставяне под наем на имоти по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ /полски пътища и проектни канали/ за стопанската 2015-2016 г.

...............................................
З А П О В Е Д 211/16.03.2015год. Обявяване на пожароопасен сезон от 16.03.2014 - до 30.11.2015

..............................................................................................

Заповед 209/13.03. 2015 г. Горски територии, в които се забранява паша на селскостопански животни

...............................................................................................

Заповед 536/25.06.2014 - Публикувана на 30.06.2014 г. от Гергана Стоева - ВО и протокол при Община Гълъбово:

Обявяване на пожароопасен сезон от 25.06.2014 - до 03.11.2014

стр. 1

стр. 2

...............................................................................................

Заповед 537/25.06.2014 - Публикувана на 30.06.2014 г. от Гергана Стоева - ВО и протокол при Община Гълъбово:

Мерки за предеотвратяване на пожари

..............................................................................................

Заповед 593/13.06.2013 г - Публикувана на 14.06.2013 г. от Гергана Стоева - ВО и протокол при Община Гълъбово:

Заповед 593/13.06.2013 г. за доброволно освобождаване на общински имот № 000906 в землището на гр. Гълъбово с площ 7,143 дка - заеман без правно основание, начин на трайно ползване - ведомствен път.