Езици

На 13,14 и 15 април 2020 г. - провеждане третиране с наземна техника на земеделски посеви

10 Април 2020 - 7:20pm

У В Е Д О М Л Е Н И Е

по реда на чл.8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите

и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни,

дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Противоепидемични мерки на територията на Община Гълъбово, считано от 07.04.2020г.

8 Април 2020 - 1:16pm

З А П О В Е Д  № 159   07.04.2020г./гр. Гълъбово

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63 от Закона за здравето, във връзка със Заповед № РД – 01 – 124/ 13.03.2020 г; Заповед № РД – 01 – 143/ 20.03.2020 г; Заповед № РД – 01 – 144/ 22.03.2020 г; Заповед № РД – 01 – 139/ 19.03.2020 г и т. 5 от Заповед №РД-01-179/06.04.2020 г. всички на министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

Всички лица на открити или закрити обществени места, трябва да носят защитна маска за лице!

30 Март 2020 - 5:08pm

Внимание!

По т.9 от заповедта

Всички лица на открити или закрити обществени места, трябва да носят защитна маска за лице!

Заповед РД - 01 - 168/ 30.03.2020 г.

З А П О В Е Д № 154/ 30.03.2020г., гр. Гълъбово на Кмета на Община Гълъбово

З А П О В Е Д № 154/ 30.03.2020г., гр. Гълъбово

Заповед от 25.03.2020 г. от Министерството на здравеопазването за временна забрана за влизане и преминаване на тежкотоварни автомобили на територията на Република България за страните описани в заповедта.

КАК ДА ПРЕМИНА КПП В СТАРА ЗАГОРА, ЗА ДА СТИГНА ДО ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО?

Ако живеете в едно, но работите в друго населено място Ви е необходимо да разполагате с 

КЪДЕ СА РАЗПОЛОЖЕНИ ВРЕМЕННИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ (КПП) В СТАРА ЗАГОРА?

Във връзка с въведените временни мерки, свързани с извънредното положение на територията  на град Стара Загора са разкрити следните 10 КПП:

Кметът на Гълъбово от 23.03.2020 г. въведе следните противоепидeмични мерки на територията на Общината

З А П О В Е Д № 146/ 23.03.2020г./гр. Гълъбово

ЗАПОВЕД № 145 от 20.03.2020 г. /гр. Гълъбово във връзка Намаляване риска от разпространение на COVID -19

ЗАПОВЕД № 145 от 20.03.2020 г. /гр. Гълъбово

Министърът на здравеопазването измени Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., както следва:

19 Март 2020 - 2:06pm

Измени се Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването 19.03.2020 -  допълнена със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., както следва:

Създава се т. 1а: