Езици

Ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на водностопански обект публична общинска собственост, който включва –ЯЗОВИР, имот с кад. № 000621, находящ се в землището на с. Мъдрец

С  Ъ О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

на основание Решение №143/14.06.2016г. на Общински съвет Гълъбово и в изпълнение начл.43 от Закона за концесиите и на основание чл.30, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за концесиите и обявлениеза концесия, публикуванов електронната страница на “Държавен вестник” (http://dv.parliament.bg/) на 14.07.2016год.под № 2 и вписано в “Националния концесионен регистър” пореден №А-000809, Община Гълъбово обявява, че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на водностопански обект публична общинска собственост, който включва –ЯЗОВИР, имот с кад. № 000621, находящ се в землището на с. Мъдрец, общ. Гълъбово, ЕКАТТЕ 49535, с площ 42,060 дка, и ДРУГ ВОДЕН ТЕРЕН, имот с кад. № 000620, находящ се в землището на с Мъдрец, общ. Гълъбово, ЕКАТТЕ 49535 с площ от 18,927 дка.

Предмет на концесията: концесия за услуга

            2. Описание и обем на услугите и/или стопанските дейности, които концесионерът може да извършва чрез обекта на концесията:рибовъдство, напояване, спортен риболов, туристическа дейност.

             3.Срок на концесията: 25 години

4.     Вид на процедурата:открита процедура

5.     Гаранция за участие в процедурата:570 лв.

6.     Срок за получаване на документацията за участие в процедурата– до 18.08.2016г., час-16:00 часа

7.     Цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата:150.00 лв., платими в касата на Община Гълъбово.

8.     Място и срок за подаване на заявленията, офертите и съпровождащите ги документи: 18.08.2016г., час-16:00 часа

      9. Място и дата на отваряне на офертите – 22.08.2016г., 10:00 часа 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ