Езици

Церемония по Откриване на обект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея

 

 

 

 

 

Възстановена е скъсаната дига на язовир "Хайдушко кладенче" 

Община Гълъбово ремонтира дигата на язовира чрез проект

На 08.04.2021г., от 11:30 часа, на язовир "Хайдушко кладенче", находящ се в землището на гр. Гълъбово, се проведе официална церемония по Откриване на обект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения“, във връзка с успешно приключилите строително – монтажните дейности на обекта и издадено Разрешение за ползване по чл. 177, ал. 2 от ЗУТ. 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и се изпълнява съгласно АДБФП № BG16M1OP002-4.004-0002-С01 от 13.02.2019г., сключен между община Гълъбово и Министерство на околната среда и водите по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“.

 

Началото на строителството е стартирано на 23.08.2019г .

На 16.03.2021г. Държавна приемателна комисия приема строежа.

Разрешението за ползване на обекта е от 31.03.2021г.

Обхват на строително-монтажните работи:

  • Реконструкция на преливника и  бързотока 
  • Укрепване на прохода над бързотока 
  • Енергогасително легло след бързотока 
  • Реконструкция на основния изпускател 
  • Възстановяване на водостока на дерето след язовирната стена 
  • Възстановяване на насипа на стената на язовира 
  • Прочистване на коритото на реката след отвеждащия канал на енергогасителя 
  • Изгребване на мъртвия обем на язовира 
  • Контролно измервателна система