Езици

Меню

РАБОТНО ВРЕМЕ И КОНТАКТИ

РАБОТНО ВРЕМЕ - понеделник - петък: 9:00 ч. - 17:30 ч.

Адрес: 6280 гр. Гълъбово; бул. Република № 48

факс: 0418/64194

Структурни звена и длъжности

Лице за контакти

код за Гълъбово 0418/

РЪКОВОДСТВО 

   

Кмет на Община

Николай Тонев Колев

[email protected]

68 901

Секретар на община

Пенчо Стойчев Стоянов

[email protected] 

68 901

Заместник кмет

Димитър Петров Василев

68 922

Заместник кмет

Пламен Ганчев  Бараков

68 911

Заместник кмет

Гюлджан Мюмюнали Дурмуш - Шакир 68 921

ДЛЪЖНОСТИ ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА:

Главен архитект

 

Иван Динев Кирчев

 

68 947

ОТДЕЛ " ВЪТРЕШЕН ОДИТ"

   

Вътрешен одитор

...................

68 964

Старши вътрешен одитор

Деница Иванова Костадинова

68928

ДИРЕКЦИЯ 

"АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"

   

Директор на дирекция

Нела Жекова Петрова

68 963

Главен счетоводител Светослав Стефанов Савов 68954
Заместник главен счетоводител Ина Петкова Динева 68961

Главен експерт "Бюджет и дълг"

Петя Георгиева Петкова

68 962

Счетоводител, оперативен

Диана Георгиева Колева

Ивета Кръстева Далакманова

68 960

68956

Старши специалист "ЕСГРАО"

Деница Петрова Митева

68 939

     

ДИРЕКЦИЯ

"ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ"

   

Директор дирекция

Севдалин Дончев Сидеров

68 948

Главен експерт "Кадастър,регулация и инвестиране"

Диана Кирилова Баракова

68 950

Главен специалист "Кадастър"

Красимира Стоянова Тенева

68 949

Главен експерт "Незаконно строителство"

Станимира Грозева Желева

68 944

Главен експерт "Планиране и евроинтеграция"

Веселин Желев Петров

68 955

Главен експерт "Образование, здравеопазване и младежки дейности"

Емилия Вълкова Гочева

68 933

Главен експерт "Стопански дейности и социално развитие"

Маргрета Господинова Манева

68 965

Старши експерт "Екология и Екологичен контрол"

Светла Иванова Йовчева

68 928

Старши експерт "Екология"

Светла Костадинова Петрова - Русева

68 928

Старши експерт "Управление на общинската собственост"

Кристина Георгиева Колева

68 945

Главен експерт "Човешки ресурси"

Павлина Петрова  Драгиева

68 927

Старши експерт "Местни данъци и такси"

Динка Стоянова Павлова

68 926

Главен експерт "Административни дейности и канцелария на кмета"

Таня Васкова Николаева

68 901

Старши специалист "Секретар МКБППМН"

Антоанета Златева  Узунова

 
     

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

-МЕСТНА ДЕЙНОСТ

   

Юрисконсулт

Евгения Иванова Вълчева

68942

Гл.експерт "Връзки с обществеността и протокол"

Гергана Вълева Стоева

68 970

Гл.експерт "Приходи" Маринела Иванова Михалева 68924

Старши експерт "Финансов контрол"

Яница Живкова Гочева

68959

Старши счетоводител

Тони Ивова Вушева

68 962

Счетоводител

Татяна Тодорова Желева

68 960

Младши експерт "Общестевени поръчки"

Кремена Пламенова Христофорова

68 972

Старши експерт "Охрана и сигурност"

Стефан Атанасов Радев

68 971

Старши експерт "ОМП и Управление при кризи"

Даниела Василева Митева

68 956

Младши експерт "Наеми, наемни отношения общинска собственост"

Джулия Красимирова Фенерова

68 946

Главен специалист "Инвеститорски контрол"

Иванка Евгениева Иванова

68 944

Главен специалист "Административни дейности"

Ирина Димитрова Георгиева

68 912

Страши специалист "Гражданско състояние"

Станислава Георгиева Таскова

68 941

Страши специалист "Информационно обслужване"

Станимир Митков Караабов 68954

Старши специалист "Човешки ресурси"

Гергана Николаева Минчева

68 927

Старши специалист "Публично изпълнение"

Елица Милкова Иванова

68 925

Специалист "Кадастър"

Мариета Петева Пенева

68 951

Изпълнител "Домакин"

Милена Жекова Алексиева

68 923

Изпълнител "Шофьор"

Боян Петров Бонев

68 902

Изпълнител "Касиер"

Катя Михова Вълчева

68 952

Главен експерт "АО" кв.II-ри

Веселин Янчев Димитров

62 254

Специалист "Социални дейности"

Габриела Иванова Илиева

68 965

Сътрудник, социални дейности Пламена Атанасова Мърхова 68965

Специалист "АО в инф.център"

Стела Тенчева Стайкова

68 907

Изпълнител "Деловодител" Милена Гочева Илиева 68906

Старши специалист "АО" с. Мъдрец

Росица Вълкова Господинова

04153/2325

Старши специалист "АО" с. Главан

Диана Милева Мутафчийска

0415582260

Старши специалист "АО" с.Помощник

Йовка Георгиева Тонева

041552380

Старши специалист "АО" с.Априлово

Пенка  Тенева Колева

04156/2260

Старши специалист "АО" с.Искрица

Златка Динева Танчева

04158/2260

Специалист "АО" с.Мусачево

Николинка Станкова Господинова

0418/62219

Старши специалист с.Обручище

Надежда Константинова Димитрова

04152/2615

Технически сътрудник с.Обручище Красимира Вълкова Колева 04152/2615

Технически сътрудник "Ромска общност"

Симеон Стефанов Димитров

 

Други дейности по образование

   

Счетоводител

Ирина Желязкова

68 932

Счетоводител

Валентина Георгиева

68 931