Езици

РАБОТНО ВРЕМЕ И КОНТАКТИ

РАБОТНО ВРЕМЕ - понеделник - петък: 9:00 ч. - 17:30 ч.

Адрес: 6280 гр. Гълъбово; бул. Република № 48

факс: 0418/64194

Структурни звена и длъжности

Лице за контакти

код за Гълъбово 0418/

РЪКОВОДСТВО 

   

Кмет на Община

Николай Тонев Колев

[email protected]

68 901

Секретар на община

Пенчо Стойчев Стоянов

[email protected] 

68 901

Заместник кмет

Димитър Петров Василев

68 922

Заместник кмет

Пламен Ганчев  Бараков

68 911

Заместник кмет

Гюлджан Мюмюнали Дурмуш - Шакир 68 921

ДЛЪЖНОСТИ ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА:

Главен архитект

 

Иван Динев Кирчев

 

68 947

ОТДЕЛ " ВЪТРЕШЕН ОДИТ"

   

Вътрешен одитор

...................

68 964

Старши вътрешен одитор

Деница Иванова Костадинова

68928

ДИРЕКЦИЯ 

"АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ФИНАНСИ"

   

Директор на дирекция "АПО и финанси"

Главен счетоводител

Нела Жекова Петрова

Светослав Стефанов Савов

68 963

68 954

Главен експерт "Бюджет"

Петя Георгиева Петкова

Тони Ивова Вушева

68 962

Счетоводител, оперативен

Яница Живкова Гочева

Татяна Тодорова Желева

68 960

Счетоводител, оперативен

Диана Георгиева Колева

68 958

Старши специалист "ЕСГРАО"

Деница Петрова Митева

68 939

     

ДИРЕКЦИЯ

"ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ"

   

Директор дирекция

Севдалин Дончев Сидеров

68 948

Главен експерт "Кадастър и регулация"

Диана Кирилова Баракова

68 950

Главен специалист "Кадастър"

Красимира Стоянова Тенева

68 949

Главен експерт "Незаконно строителство"

Станимира Грозева Желева

68 944

Главен експерт "Планиране и евроинтеграция"

Веселин Желев Петров

68 955

Главен експерт "Образование"

Емилия Вълкова Гочева

68 933

Главен експерт "Стопански дейности и социално развитие"

Маргрета Господинова Манева

68 965

Старши експерт "Екология и Екологичен контрол"

Светла Иванова Йовчева

68 928

Старши експерт "Екология"

Светла Костадинова Петрова - Русева

Пламена Атанасова Мърхова

68 928

Старши експерт "Управление на общинската собственост"

Кристина Георгиева Колева

Катерина Ивайлова Георгиева

68 945

Главен експерт "Човешки ресурси"

Павлина Петрова  Драгиева

68 927

Старши експерт "Местни данъци и такси"

Динка Стоянова Павлова

68 926

Главен експерт "Административни дейности и канцелария на кмета"

Таня Васкова Николаева

68 901

Старши специалист "Секретар МКБППМН"

Антоанета Златева  Узунова

 
     

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

-МЕСТНА ДЕЙНОСТ

   

Юрисконсулт

Евгения Иванова Вълчева

68942

Гл.експерт "Връзки с обществеността и протокол"

Гергана Вълева Стоева

68 970

Старши експерт "Финансов контрол"

Гергана Златева Банева

Жанета Райкова Димова

 

Старши счетоводител

Ивета Кръстева Далакманова

68 958

Отчетник, счетоводство

Жанета Райкова Димова

68 962

Младши експерт "Общестевени поръчки"

Кремена Пламенова Христофорова

68 972

Старши експерт "Охрана и сигурност"

Стефан Атанасов Радев

68 971

Старши експерт "ОМП и Управление при кризи"

Даниела Василева Митева

Ивелина Гочева

68 956

Младши експерт "Наеми, наемни отношения общинска собственост"

Катерина Ивайлова Георгиева

68 946

Главен специалист "Инвеститорски контрол"

Иванка Евгениева Иванова

68 944

Главен специалист "Административни дейности"

Ирина Димитрова Георгиева

68 912

Страши специалист "Гражданско състояние"

Станислава Георгиева Таскова

68 941

Страши специалист "Информационно обслужване"

   

Старши специалист "Човешки ресурси"

Гергана Николаева Минчева

68 927

Старши специалист "Публично изпълнение"

Елица Милкова Иванова

68 925

Специалист "Кадастър"

Мариета Петева Пенева

68 951

Изпълнител "Домакин"

Милена Жекова Алексиева

68 923

Изпълнител "Шофьор"

Петьо Георгиев Проданов

68 902

Изпълнител "Касиер"

Катя Михова Вълчева

68 952

Главен експерт "АО" кв.II-ри

Веселин Янчев Димитров

62 254

Специалист "Кадастър"

Мариета Петева Пенева

68 951

Специалист "Социални дейности"

Габриела Иванова Илиева

68 965

Специалист "АО в инф.център"

Стела Тенчева Стайкова

68 907

Старши специалист "АО" с. Мъдрец

Пенка Стефанова  Караджова

04153/2325

Старши специалист "АО" с. Главан

Севдалина Живкова Димитрова

0415582260

Старши специалист "АО" с.Помощник

Гена Димова Недялкова

041552380

Старши специалист "АО" с.Априлово

Пенка  Тенева Колева

04156/2260

Старши експерт "АО" с.Искрица

Златка Динева Танчева

04158/2260

Старши експерт "АО" с.Мусачево

Николинка Станкова Господинова

0418/62219

Технически сътрудник с.Обручище

Надежда Константинова Димитрова

04152/2615

Технически сътрудник "Ромска общност"

Симеон Стефанов Димитров

 

Други дейности по образование

   

Счетоводител

Ирина Желязкова

68 932

Счетоводител

Валентина Георгиева

68 931