Езици

Процедура по предоставяне на концесия на водностопански обект – Водоем-язовир – имот с кад. № 000252, находящ се в землището на с. Априлово с ЕКАТТЕ 00552, с площ от 143.376 дка

С  Ъ О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

на основание Решение №11, по протокол № 3 от 01.12.2015 год. на Общински съвет Гълъбово и в изпълнение начл.43 от Закона за концесиите и на основание чл.30, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за концесиите и обявлениеза концесия, публикуванов електронната страница на “Държавен вестник” (http://dv.parliament.bg/) на 09.12.2015 год.под № 2 и вписано в “Националния концесионен регистър” пореден № А-000767, Община Гълъбово обявява, че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на водностопански обект – Водоем-язовир – имот с кад. № 000252, находящ се  в землището на с. Априлово с ЕКАТТЕ 00552, с площ от  143.376 дка, ведно с язовирна стена – имот с кад. № 000253, находящ се в землището на с. Априлово, с площ от 2.613 дкаи рибарници към язовира – имоти с кад. № 263; 272; 273; 280 с обща площ от 67.608 дка, находящи се в землището на с. Априлово на територията на община Гълъбово

1.Предмет на концесията: концесия за услуга

            2. Описание и обем на услугите и/или стопанските дейности, които концесионерът може да извършва чрез обекта на концесията:рибовъдство, напояване, спортен риболов, туристическа дейност.

             3.Срок на концесията: 25 години

4.     Вид на процедурата:открита процедура

5.     Гаранция за участие в процедурата:960 лв.

6.     Срок за получаване на документацията за участие в процедурата– до 13.01.2016 год.

7.     Цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата:150 лв., платими в касата на Община Гълъбово.

8.     Място и срок за подаване на заявленията, офертите и съпровождащите ги документи: до 13.01.2016 г.

      9. Място и дата на отваряне на офертите – 18.01.2016 г.