Езици

Противоепидемични мерки на територията на Община Гълъбово, считано от 07.04.2020г.

08.04.2020 - 13:16

З А П О В Е Д  № 159   07.04.2020г./гр. Гълъбово

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63 от Закона за здравето, във връзка със Заповед № РД – 01 – 124/ 13.03.2020 г; Заповед № РД – 01 – 143/ 20.03.2020 г; Заповед № РД – 01 – 144/ 22.03.2020 г; Заповед № РД – 01 – 139/ 19.03.2020 г и т. 5 от Заповед №РД-01-179/06.04.2020 г. всички на министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

I.Отменям моя Заповед №154/30.03.2020 г. относно въведените противоепидемични мерки на територията на община Гълъбово.

II.Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Гълъбово, считаноот07.04.2020г.до отмяна на извънредното положение:

1.Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини

2.Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, както и свижданията във всички лечебни заведения

3.Прустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници. На ресторантите и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе продължават да функционират по досегашния ред, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

4.Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги  на гражданите, на които не е забранено дейности по т.3, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта  да се спазва дистанция от най-малко  1–1,5м. между лицата.

5.Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други)в училищата и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

6.Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно - организационната им форма.

7.Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително  спортни, културно-развлекателни и научни  (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес – зали и др.).

8.Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места. 

9.Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни болести.

10.Забранява се на лицата до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 08,30 до 10,30 часа всеки ден.

11.В обектите за бързо хранене и хранителните магазини на територията на  бензиностанции на територията на община Гълъбово да не се допуска консумацията на място.

12. Възстановява се дейността на кооперативните и фермерски пазари на територията на община Гълъбово от производители за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител.

III.Възлагам на Зам. Кмета на Община Гълъбово – Гюлджан Мюмюнали Дурмуш – Шакир да въведе и осигури организация и контрол по т. 12 от настоящата заповед, при спазване на мерките, съгласно т. 2 от Заповед № РД – 01 – 179/ 06.04.2020 г на Министъра на здравеопазването.

IV. Заповедта да сесъобщи на всичкизаинтересовани страни и се оповести на сайта на община Гълъбово

V.Зам.кметовете на община Гълъбово, кметовете на кметства и кметски наместнициоказват -пълно съдействие като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

VI.Срокът и обхвата на мерките на мерките по т. II може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

 

НИКОЛАЙ ТОНЕВ ..../ПП/.....

Кмет на община Гълъбово