Езици

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Проект: „Пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане и рехабилитация на канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа, гр. Гълъбово“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"

Проект: „Пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане и рехабилитация на канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа, гр. Гълъбово“

Отвори голяма снимка на Банера

Регистрационен номер: DIR-51011119-22-54

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Гълъбово

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 33 840 592,00 лв

Година на приключване на проекта: 2014

Цел: Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане на канализационната мрежа и осъществяването на рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа на гр. Гълъбово ще осигурят подобряване на жизнената среда, развитие на инфраструктурата за опазване на околната среда и създаване на достъпна среда за развитие на дребния и среден бизнес.

Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с проектен капацитет: 12 900 е.ж.
Изграждане/реконструкция на канализационна мрежа: 10,74 км.
Реконструкция на водопроводна мрежа: 6,3 км.