Езици

Проект „Подобряване на капацитета на служителите на Община Гълъбово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”

Проект „Подобряване на капацитета на служителите на Община Гълъбово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”

Отвори голяма снимка на БАНЕРА

ДОГОВОР С РЕГ. № 13-22-53 ОТ 04.12.2013 Г. /Резюме/

Приоритетна ос ІІ: „Управление на човешките ресурси”

Подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-11

Наименование и седалище на бенефициента: Община Гълъбово, Гр. Гълъбово, п.к. 6280, бул. „Република” № 48

Място на изпълнение на проекта: Република България

Наименование на проектното предложение: „Повишаване на капацитета на служителите на Община Гълъбово за по- качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”

Размер на предоставената БФП (Обща стойност на проекта): 89 030.82 лева

Период за изпълнение: 9 месеца

Цели: Подобряване на ефективността на работата в община Гълъбово. Повишаване на капацитета на служителите на администрацията на община Гълъбово, чрез подобряване на квалификацията на служителите й при изпълнение на служебните им задължения.