Езици

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ №000373 в землището на гр. Гълъбово”

Проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ №000373 в землището на гр. Гълъбово”

Уважаеми Дами и Господа,

Имаме удоволствието да ви съобщим, че на 26.10.2021г.от 13:00 часа,в сградата на Общинска администрация гр. Гълъбово“, заседателната зала на Общински съвет, ще се проведе „Пресконференция“ иот 13:30 часа в гр. Гълъбово ще се проведеофициална церемония по Откриване на Обект:Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ №000373 в землището на гр. Гълъбово“, във връзка с успешно приключилите строително – монтажните дейности на обектаза Етап „Техническа рекултивация“. На 15.09.2021г. е издадено Приложение Образец №15 от Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителствотои е подписан Протокол от 14.10.2021г. на Комисия за приемане на Техническата рекултивация за Обекта, съгласно Глава IV, чл. 23, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ) и Раздел V от Наредба № 26/02.10.1996 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и се изпълнявасъгласно АДБФП № BG16M1OP002-2.010-0013-С01 от 27.05.2020г., сключен между община Гълъбово и Министерство на околната среда и водите по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”

На събитието са поканени да вземат участие представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”,  Кметът на община Гълъбово – г-н Николай Тонев Колев, медии, представители на съседните общини, граждани, изпълнителите на проекта и представители на бизнеса.

............................................................

Новини: На 15.09.2021г. бе подписан Акт обр.15 за установяване годността за приемане на обект "ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ /БИТОВИ И СТРОИТЕЛНИ/ ОТПАДЪЦИ, НАХОДЯЩО СЕ В ИМОТ 18280.231.373 ПО КК НА ГР. ГЪЛЪБОВО (стар идент. № 000373)” на Етап "ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ". Строително-монтажните работи на обекта продължават за изпълнение на ІІ-ри етап - Биологична рекултивация.

 

Новини: Встъпителна пресконференция и пърша копка по проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ №000373 в землището на гр. Гълъбово

..........................................................................................

СЪОБЩЕНИЕ

На 21.01.2021 г., от 11:30ч в сградата на Общинска администрация гр. Гълъбово, заседателната зала на Общинския съвет ще се проведе „Първата  /встъпителна/ пресконференция“ от 11:30ч., а от 12:30 часа ще се състои „Първа копка“ на обект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ №000373 в землището на гр. Гълъбово”. На 07.01.2021г. в гр. Гълъбово беше подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж, с което официално се даде старт на строителните дейности по проекта, който се изпълнява съгласно АДБФП № BG16M1OP002-2.010-0013-С01 от 27.05.2020г., сключен между община Гълъбово и Министерство на околната среда и водите по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”

На събитието са поканени да вземат участие Ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма „Околна Среда 2014-2020“ - Г-жа Валерия Калчева, Заместник-главен директор на управляващия орган на Оперативна програма „Околна Среда 2014-2020“ - Г-н Владимир Ангелов,  Кметът на община Гълъбово – Николай Колев, медии, представители на съседните общини, граждани, изпълнителите на проекта и представители на бизнеса.

Николай Тонев Колев

Кмет на община Гълъбово

............................................................................................................................................................................

СЪОБЩЕНИЕ

На 07.01.2021 г. в гр. Гълъбово ще се състои подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж, с което ще се даде старт на строителните дейности по проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ №000373 в землището на гр. Гълъбово”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът се изпълнявасъгласно АДБФП № BG16M1OP002-2.010-0013-С01 от 27.05.2020г., сключен между община Гълъбово и Министерство на околната среда и водите по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”