Езици

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Проект за Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" гр. Гълъбово

<-- Назад

.........................

Възстановена е скъсаната дига на язовир "Хайдушко кладенче" 

Община Гълъбово ремонтира дигата на язовира чрез проект

На 08.04.2021г., от 11:30 часа, на язовир "Хайдушко кладенче", находящ се в землището на гр. Гълъбово, се проведе официална церемония по Откриване на обект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения“, във връзка с успешно приключилите строително – монтажните дейности на обекта и издадено Разрешение за ползване по чл. 177, ал. 2 от ЗУТ. 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и се изпълнява съгласно АДБФП № BG16M1OP002-4.004-0002-С01 от 13.02.2019г., сключен между община Гълъбово и Министерство на околната среда и водите по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“.

 

Началото на строителството е стартирано на 23.08.2019г .

На 16.03.2021г. Държавна приемателна комисия приема строежа.

Разрешението за ползване на обекта е от 31.03.2021г.

Обхват на строително-монтажните работи:

  • Реконструкция на преливника и  бързотока 
  • Укрепване на прохода над бързотока 
  • Енергогасително легло след бързотока 
  • Реконструкция на основния изпускател 
  • Възстановяване на водостока на дерето след язовирната стена 
  • Възстановяване на насипа на стената на язовира 
  • Прочистване на коритото на реката след отвеждащия канал на енергогасителя 
  • Изгребване на мъртвия обем на язовира 
  • Контролно измервателна система

..........................

Покана - Откриване на обект яз."Хайдушко кладенче" на 08.04.2021 г.

.........................

 

Проект: Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения.

Проектът ще се изпълнява по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", приоритетна ос: Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища

Целта на проектното предложение е да се извърши укрепването на язовирната стена и съоръженията по нея, което ще я извади от неизправно- неработещия и статус. Ще се минимизира риска от скъсване на стената със свързаните с това изключително опасни последици. Вследствие на изпълнениете мерки язовира ще може да изпълнява нормалните си функции като регулиращо съоръжение, като водна площ и акумулиращ басейн за водоползване. С изпълнението на проектното предложение ще се повиши защитата на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и инфраструктурата от наводнения. /Срок на изпълнение: 29 месеца/

BG16M1OP002-4.004-0002-C01
998 963.08 BGN
85.00 %

13.02.2019 г. Подписване на договор

13.02.2019 г. Старт на проекта

13.07.2021 г. Приключване на проекта

Първа копка по проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения"

Новини: 

На 23.08.2019 г.: от 11:00 часа се проведе „Първа встъпителна пресконференция“ по проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения", финансиран съгласно договор № BG16M1OP002-4.004-0002-С01 от 13.02.2019 г., сключен между община Гълъбово и Министерство на околната среда и водите.

 

Днес, първа копка по проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения"

Ремонтни дейности:

Ремонтни дейности: