Езици

ПРОЕКТ:„Рехабилитация на улична мрежа в гр. Гълъбово, община Гълъбово”

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

ПРОЕКТ:„Рехабилитация на улична мрежа в гр. Гълъбово, община Гълъбово”

Съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 24/07/2/0/00386 от 23.03.2018 г.

Главна цел: Обновяване техническата инфраструктура на общината, чрез рехабилитация на

уличната мрежа гр. Гълъбово

Бенефициент: ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Размер на одобрената субсидия: 1 742 121, 45 лева

Начална дата: 23.03.2018 г.                                                                                                      

Крайна дата: 23.03.2021 г.