Езици

ПРОЕКТ:„Ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски” гр. Гълъбово"

 

 

 

 

 

 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

ПРОЕКТ:„Ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски” гр. Гълъбово"

Съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 24/07/2/0/00369 от 03.01.2018 г.

Главна цел: Обновяване образователната инфраструктура на общината, чрез създаване на благоустроена и съвременна материална и спортна база в СУ „Васил Левски”, гр. Гълъбово

Бенефициент: ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Размер на разходите за които се кандидатства: 1 949 235,07 лева

Размер на одобрената субсидия: 1 926 969,70 лева

Начална дата: 03.01.2018 г.                                                                                                                   

Крайна дата: 03.01.2021 г.