Езици

Меню

ПРОГРАМИ, ОТЧЕТИ И ДОКЛАДИ - ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ОТПАДЪЦИ, ВЪЗДУХ

ОВЛАДЯВАНЕ ПОЛУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИУПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ


- ПРИЛОЖЕНИЕ


КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ


Отчет 2021 - Програма КАВ

  • Програмен период 2014-2018: АКТУАЛИЗАЦИЯ на ПРОГРАМА за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества Период на действие: 2014 – 2018 година     

                                                                                                                              част 1             част 2            част 3            част 4

Отчет 2017 - Програма КАВ

  • Актуализация на Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества

                                                                                                                               част 1            част 2             част 3             част 4

Отчет 2016 - Програма КАВ

Отчет 2020

Отчет 2019

ОТЧЕТ за 2018 година за изпълнение на мерките, залегнали в Плана за действие към Общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община Гълъбово с период на действие 2014-2018 г.

ОТЧЕТ за 2017 година за изпълнение на мерките, залегнали в Плана за действие към Общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община Гълъбово с период на действие 2014-2018 г.

ОТЧЕТ за 2016година за изпълнение на мерките, залегнали в Плана за действие към Общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община Гълъбово с период на действие 2014-2018 г.

Отчет за 2013 г. за изпълнение на мерките, залегнали в Плана за действие към Общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърденте норми за наличие на вредни вещества в атмосферния въздух на община Гълъбово с период на действие 2011-2013г.