Езици

Провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на община Гълъбово за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември

04.10.2021 - 11:48

ДО

УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА:

 

ДО

Коалиция „ГЕРБ – СДС“

 

ДО

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

 

ДО

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“

 

ДО

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

 

ДО

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

 

ДО

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН“

 

ПОКАНА

Относно: Провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на община Гълъбово за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., насрочени сРешение на НС от 02.09.2021 год., обв. в ДВ бр. 73 от 03.09.2021 год. и Указ № 245 от 14.09.2021 год., обн. в ДВ бр. 77 от 16.09.2021 год.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.44, ал.1, т.8, т.10 от Закона за местно самоуправление и местна администрацияи чл.91, ал.1, ал.2от Изборния кодекс, Ви каня на 07.10.2021г.от 10.00часав сградата на Община Гълъбово, бул. Република № 48 – заседателна зала /трети етаж/ на  консултации за определяне на съставите на секционните избирателни комисии.

За деловото и ползотворно провеждане на консултациите, е необходимо да представите следните документи:

1.Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2.Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3.Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

4. Към предложението си по т.1 партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.

Настоящата покана да се постави на иформационното табло на община Гълъбово и да се публикува на интернет сайта на общината - http://www.galabovo.org, на който е създадена секция ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021, където се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на изборите.

       ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

        ГЮЛДЖАН ДУРМУШ-ШАКИР

        /Съгл. Заповед № 647/16.09.2021 г./