Езици

Провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на община Гълъбово за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11юли 2021 г.

31.05.2021 - 14:11

ДО

УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА:

ДО

Коалиция „ГЕРБ – СДС“

ДО

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

ДО

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“

ДО

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

ДО

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

ДО

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН“

 

ПОКАНА

Относно: Провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на община Гълъбово за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11юли 2021 г., насрочени с Указ  № 130 от 10май 2021 г. на Президента на Република България, обнародван в ДВ бр. 39 от 12 май 2021 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.44, ал.1, т.8, т.10 от Закона за местно самоуправление и местна администрацияи чл.91, ал.1, ал.2от Изборния кодекс, Ви каня на 07.06.2021г. от 10.30часа в сградата на Община Гълъбово, бул. Република № 48 – заседателна зала /трети етаж/ на  консултации за определяне на съставите на секционните избирателни комисии.

 

За деловото и ползотворно провеждане на консултациите, е необходимо да представите следните документи:

1.Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2.Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3.Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

4. Към предложението си по т.1 партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.

 

Настоящата покана да се постави на иформационното табло на община Гълъбово и да се публикува на интернет сайта на общината - http://www.galabovo.org, на който е създадена секция ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021, където се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на изборите.

 

       ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

        ГЮЛДЖАН ДУРМУШ-ШАКИР

        /Съгл. Заповед № 211/21.05.2021 г./